Jdi na obsah Jdi na menu
 


latá medaile akademika Quido Záruby

15. 5. 2022

https://www.geotechnika.cz/images/var/news/zlatou-medaili-akademika-quida-zaruby-byl-ocenen-o_ee0e6712f.jpg

 

22. 11. 2021

Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn Zlatou medailí akademika Quida Záruby za celoživotní přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky, osvětovou, publikační činnost i propagaci československé geologie v zahraničí

„Jsem velmi potěšen, že se mi dostalo této vysoké cti, že mi byla udělena Zlatá medaile Quida Záruby za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky. Považuji za nevýslovné štěstí, že i když jsem nebyl na vysoké škole žákem Quido Záruby, byl jsem s ním v pracovním styku již od roku 1962, kdy navštívil ostravské pracoviště, tehdy ještě Geologický průzkum Brno, a se zájmem si prohlédl některé námi právě řešené přehrady a sesuvy v Beskydech. Později jsme se setkávali již jako přátelé vícekrát v Dalešicích, které jsem tehdy řešil jako zodpovědný řešitel inženýrskogeologického průzkumu. V roce 1978 byl Quido Záruba jmenován recenzentem mé kandidátské disertační práce na téma „Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích“ a udělení titulu kandidáta geologických věd a geofyziky hodnotící komisi doporučil. Jistě by byl potěšen, že v dalším profesionálním životě jsem ho nezklamal. Jemu zejména patří mé poděkování. I když jsem nebyl jeho žákem, byli to právě jeho nejlepší žáci a po určitou dobu i asistenti, kteří mě odborně vychovali a vyslovuji jim nesmírné poděkování. Poděkování patří i velkému geofyzikovi, mému učiteli na vysoké škole, profesoru Karlu Müllerovi, DrSc. a jeho asistentovi, později celoživotnímu kolegovi, doc. RNDr. Pavlu Bláhovi, DrSc., kteří mě naučili praktické aplikaci tohoto oboru v inženýrské geologii a moderní pojetí inženýrské geologie a geofyziky jako oboru se mnou spoluvytvářeli. A největší poděkování patří Geotestu, který mě vždy podporoval jak v odborných, tak zahraničních aktivitách a pod jehož křídly jsem dosáhl doma i v zahraničí úspěchu. Udělení Zlaté medaile akademika Quida Záruby je pro mě velkou ctí a zároveň výzvou, abych i nadále a co nejdéle zůstal aktivním a byl přínosem pro zdárný základní a zejména aplikovaný výzkum v oborech inženýrské geologie a geotechniky,“ uvedl Otto Horský během slavnostního předání medaile dne 10. listopadu 2021 v Brně.

Curriculum vitae

V roce 1961 absolvoval studium geologie na Vysoké škole báňské, kde roku 1978 obhájil kandidátskou práci. Od roku 1960 začal pracovat v Geologickém průzkumu Brno, dnešní společnosti Geotest. Mezi jeho stěžejní odborné práce lze zařadit inženýrskogeologický průzkum pro více než dvacet přehrad v Česku a zahraničí, včetně přehrady a přečerpávající elektrárny v Dalešicích.

Stál u projekcí vodních staveb v Peru, Kubě či Španělsku

V letech 1974–1976 pracoval v Peru jako vedoucí technické kanceláře, která spolupracovala s peruánskými institucemi zejména v oblasti projekce vodních staveb. Uzavřel a spolu s československými projekčními organizacemi realizoval mimo jiné geotechnický průzkum pro podzemní hydrocentrálu Mantaro – Restitución. Upozornil na skalní sesuv v místě již vybudované přehrady Tablachaca na řece Mantaro. Na tomto základě vypracovali českoslovenští experti projekt sanace sesuvu, která byla následně realizována. Jako expert se zúčastnil prací při geotechnickém průzkumu pro rozšíření hydroenergetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu. V letech 1978–1982 působil na Kubě jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro inženýrskou geologii, poté 1984–1988 vedl inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce další československé expedice v provincii Oriente. Následně působil ve Španělsku jako generální ředitel česko-španělské akciové společnosti působící v geologii a ekologii.

Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací se věnoval v Mexiku, Chile, Brazílii, Kubě, Španělsku, Kanárských ostrovech a Kurdistánu

Od roku 1994 podniká v oblasti provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Brazílii a Kubu. S Geotestem realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech. Externě přednášel na Vysokém učení technickém v Brně a jeden rok přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě. Přednášková činnost a výchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Ministerstvu stavebnictví na Kubě. Několik přednášek měl i na univerzitách ve Španělsku, Mexiku a Peru. Zveřejnil více než 150 odborných publikací, z toho přes sto v České republice, zbývající v zahraničí – Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugalsko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba. Během své geologické kariéry zpracoval více než 200 průzkumných zpráv a výzkumných úkolů, zejména pro vodní stavby, a to jak v bývalém Československu, tak v Peru, Španělsku a zejména na Kubě. Pracuje jako recenzent pro některé odborné časopisy, například pro EGRSE Journal, nebo pro Environmental Geology (International Journal of Geosciences), například recenze publikace „Water leakage from the power tunnel of Gezende Dam, southern Turkey – a case study“. V letech 2010 až 2012 spolupracoval jako expertní koordinátor se společnostmi Geotest a CREA na projektu přehrady Bawanur v Severním Iráku, v Kurdistánu.

Napsal řadu publikací, kniha Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady vyšla v 65 zemích světa

Ing. Horský je spoluautorem knihy „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“, která vyšla v nakladatelství Repronis v Ostravě v roce 2009. Její anglická mutace „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ vyšla v témže nakladatelství v roce 2011. Obě knihy byly vydány v tisícovém nákladu. Protože kniha byly záhy rozebrána doma i v zahraničí (přes 65 zemí světa), přikročili autoři k přípravě přepracovaného a doplněného vydání. Jeho česká verze byla vydána VŠB-TU v Ostravě v roce 2014 pod názvem „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady“. Anglickou verzi vydala Univerzita Komenského v Bratislavě pod názvem „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ také v roce 2014.

 

Automatic translation into English without language proofreading:

Ing. Otto Horsky, CSc  was awarded the Gold Medal of the Quida Záruby academic for his lifelong contribution to the development of engineering geology and geotechnics, educational, publishing activities and promotion of Czechoslovak geology abroad.

“I am very pleased that I have received this high honor, that I was awarded the Quido Záruba gold medal for its extraordinary contribution to the development of engineering geology and geotechnics. I consider it unspeakable happiness that even though I was not at the University of Quido Záruby, I have been with him in my work since 1962, when he visited the Ostrava workplace, at that time a geological survey of Brno, and with interest we looked at some of the dams we dealt with and landslides in the Beskydy Mountains. Later we met as friends several times in Dalešice, which I then dealt with as a responsible investigator of engineering geological survey. In 1978, Quido Záruba was appointed a reviewer of my candidate dissertation on "Methodology and application of modern reconnaissance methods in engineering -geological survey for the dam in Dalešice" and recommended the title of candidate of geological sciences and geophysics evaluating the committee. It would certainly be pleased that I did not disappoint him in another professional life. In particular, my thanks. Even though I was not his pupil, it was his best pupils and for some time the assistants who have been professionally raised me and pronounce them immense thanks. Thanks also to the Great Geophysicist, my teacher at university, Professor Karel Müller, DrSc. and his assistant, later a lifelong colleague, doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc., Who taught me the practical application of this field in engineering geology and modern concept of engineering geology and geophysics as a field co -created with me. And the biggest thanks go to the geotest, which has always supported me in both professional and foreign activities and under whose wings I achieved success at home and abroad. The Gold Medal of the Quida Záruba Academic Medal is a great honor for me and at the same time a challenge to continue to remain active and beneficial for as long as possible for a successful and especially applied research in the fields of engineering geology and geotechnics, ”Otto Horský said during the medal ceremony on 10 . November 2021 in Brno.

 

Curriculum vitae

In 1961 he studied geology at the Báňská University, where he defended his candidate work in 1978. Since 1960 he began working in a geological survey Brno, today's Geotest. His pivotal professional work includes an engineering geological survey for more than twenty dams in the Czech Republic and abroad, including a dam and pumped power plants in Dalešice.

 He stood at the projections of water structures in Peru, Cuba or Spain.

Between 1974 and 1976 he worked in Peru as the head of the technical office, which cooperated with Peruvian institutions, especially in the area of ​​projects of water structures. He concluded and together with Czechoslovak design organizations carried out, among other things, a geotechnical survey for the Mantaro - Restitution. He drew attention to the rock landslide at the Tablachaca dam on the Mantaro River. On this basis, Czechoslovak experts developed the project of remediation of landslides, which was subsequently implemented. As an expert, he participated in the work during a geotechnical survey for the expansion of the hydro -energy potential of the Machu Picchu hydro power plant. Between 1978 and 1982 he worked as the main advisor to the Ministry of Building for Engineering Geology, then 1984–1988 led an engineering geological survey for the pumping power plant in Cuba in the Escambray Mountains and at the same time coordinated the works of other Czechoslovak expeditions in the Oriente province. Subsequently, he worked in Spain as the CEO of the Czech-Spanish joint-stock company operating in geology and ecology.

Performing, designing and evaluating geological works was devoted to Mexico, Chile, Brazil, Cuba, Spain, Canary Islands and Kurdistan.

Since 1994 he has been doing business, designing and evaluating geological works. He visited Mexico, Chile, Brazil and Cuba as part of these activities. With geotest he did other works in Spain and the Canary Islands. He lectured externally at the Technical University in Brno and lectured engineering geology at the Báňská University in Ostrava for one year. Lecture activities and education of experts were also part of his work at the Ministry of Building in Cuba. He also had several lectures at universities in Spain, Mexico and Peru. He published more than 150 professional publications, of which over a hundred in the Czech Republic, remaining abroad - Spain, Brazil, Peru, Russia, Netherlands, Australia, Portugal, Greece, Thailand, Ethiopia and Cuba. During his geological career, he prepared more than 200 reconnaissance reports and research tasks, especially for water structures, both in the former Czechoslovakia and in Peru, Spain and especially in Cuba. He works as a reviewer for some professional journals, such as EgSe Journal, or for Environmental Geology (International Journal of Geosciences), such as the review "Water Leakage from the Power Tunnel of Gezende Dam, Southern Turkey - and Case Study". Between 2010 and 2012, he cooperated as an expert coordinator with Geotest and Crea on the Bawanur Dam project in Northern Iraq, Kurdistan.

He wrote a number of publications, the book Engineering Gogoological Survey for Dam was published in 65 countries around the world.

Ing. Horský is co -author of the book "Engineering Green's survey for dams, or" what has taught us ", which was published by Repronis in Ostrava. Both books were published in a thousand cargo. Since the book was soon discussed at home and abroad (over 65 countries), the authors proceeded to prepare a redesigned and supplemented edition. Its Czech version was published by VŠB-TU in Ostrava in 2014 under the name "Engineering General Survey for Dam". The English version was published by Comenius University in Bratislava called "The Application of Engineering Geology to Dam Construction" also in 2014.

 

Celý článek zde.