Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kanalizace řeky Segura v Orihuele, Encauzamiento del río Segura en Orihuela

ZAJIŠTĚNÍ STABILITY VÝKOPU PRO REGULACI ŘEKY SEGURY V ORIHUELE VE ŠPANĚLSKU

Otto Horský

Otto Horský, Břenkova 199/28, 61300, Brno, Česká Republika

 e-mail:602791425@seznam.cz

Abstract: V letech 1993 až 1994 realizovala společnost Zakládání staveb Praha regulaci řeky Segury v městě Orihuela v jižním Španělsku. Řeka, protékající historickým jádrem, je v určitých úsecích sevřena obytnými budovami a teče v těsné blízkosti významné kulturní památky – episkopálního paláce. Při velkých vodách se hladina řeky zvedala až o 5 metrů a zaplavovala část města. Při zvažování způsobu zabezpečení výkopu bylo nutno brát v úvahu skutečnost, že pažící stěna byla situována i pod balkony a pod mostem, takže výška pracovních úrovní byla místy menší než 3 m. Tento limitující faktor byl jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli pro technologii tryskové injektáže.  V článku jsou popsány geologické podmínky, které umožnily použití této technologie, způsob realizace navzájem se prolínajících sloupů o průměru 0,55 m, které postupně vytvořily nepropustnou betonovou stěnu délky 650 m pažící výkop. Celkem bylo realizováno 32 669 m sloupů a 10 426 m ocelových mikropilot. Jednou z podmínek vyhlášeného mezinárodního konkurzu bylo zajištění pracovního postupu tak, aby nedocházelo k poškozování budov přiléhajících k řece. Tato podmínka byla námi splněna.  Další podmínkou bylo, že tuto technologii musí aplikovat a řídit mezinárodně uznávaný odborník. V čele stavby stál po celou dobu její realizace Ing. Jaroslav  Verfel, DrSc.  Tento článek je věnován jeho památce k nedožitým devadesátým narozeninám.

Abstrakt: In the years 1993 to 1994, the company Zakládání staveb Praha carried out the regulation of the River Segura in the town of Orihuela in southern Spain. The river, flowing through the historic core, is squeezed between residential buildings in certain sections and flows in close proximity to a significant cultural monument – the Episcopal Palace. During high water, the river level rose up to 5 metres and flooded a part of the town. When considering the method of securing the trench, it was necessary to take account of the fact that the sheeting wall was also situated beneath balconies and under a bridge so that the height of working levels was locally less than 3 m. This limiting factor was one of the reasons why we chose the technology of jet grouting.  This paper describes the geological conditions which enabled the use of this technology and the method of construction of interlacing columns of 0.55 m in diameter, which gradually formed an impermeable concrete wall 650 m long bracing the trench. In all, 32,669 lin.m of columns and 10,426 lin.m of steel pipes were installed. One of the conditions of the launched international tender was to ensure the working procedure so that, the buildings adjacent to the river could not be damaged. This condition was fulfilled by us.  Another condition was that an internationally recognised expert had to apply and control this technology. Ing. Jaroslav Verfel, DrSc. led the construction over the entire time of construction work. This paper is dedicated to his memory on the occasion of his ninetieth birthday.

Klíčová slova:Trysková injektáž, Jet Grouting, regulace řeky, zabezpečení výkopu, pažící stěna výkopu, technická dokumentace staveb, geologické poměry

Key words: jet grouting, river regulation, security excavation, trench shoring wall, technical documentation of buildings, geological conditions

1. Úvod

         Orihuela je město v severozápadním výběžku provincie Murcia. Je významné z pohledu bohaté historie a vyznačuje se dobře zachovalým středověkým centrem, jímž protéká řeka Segura. Jeho nadmořská je pouze 23 m. n. m.  Od roku 1564 je sídelním městem kardinála. Jeho episkopální palác, ležící na levém břehu řeky, byl mnohokrát ohrožen velkými záplavami, stejně jako celá řada historických budov, velmi těsně přiléhajících k řece. To byl hlavní důvod, proč došlo k vypsání tendru na úpravu koryta v oblasti historického jádra města v délce 440 metrů. Technické práce byly zadány italské společnosti RODIO, v jejich průběhu však docházelo při beranění pilot k poškozování přilehlých budov. Proto byly práce přerušeny a pokračovala v nich španělská společnost Pilson, S. A. vrtanými pilotami. I během těchto prací však docházelo k nepřípustnému ohrožení historických budov. V lednu 1993 jsem byl na stavbu přizván jako expert k posouzení vhodnosti obou použitých technologií. Z mého posudku, v němž jsem se vyjádřil k dosavadnímu stavebnímu postupu v obou případech negativně, vyplynula žádost o navržení vhodnější technologie, která by zaručovala bezpečnost přilehlých budov a která by neohrožovala historicky významnou památku – episkopální palác. Moje stanovisko podpořil i uznávaný španělský geotechnik a inženýrský geolog, profesor Angel García Yagüe a následně i expertíza předních odborníků ze Zakládání staveb Praha, inženýrů Jaroslava Verfla a Michaele Remeše. Nově vyhlášený mezinárodní konkurz jsme vyhráli díky navržení technologie tryskové injektáže (jet grouting), s níž měl velké zkušenosti a úspěchy ve světě uznávaný kolega Ing. Jaroslav Verfel, DrSc, který posléze technické práce, spočívající v pažení výkopu metodou tryskové injektáže, po celou dobu přímo v terénu řídil a výsledky průběžně zpracovával. V úseku řeky délky 440 m bylo touto technologií realizováno na obou březích řeky 3 674 sloupů tryskové injektáže o celkové délce 32 669 lin.m  a 10 426 lin.m ocelových mikropilot. S ohledem na neustálé nebezpečí možného příchodu záplavové vlny v případě náhlé povodně, pracovalo se ve dne i v noci v šestidenním pracovním týdnu. Díky tomu byla Zakládáním staveb celá stavba dokončena za 6 měsíců, v termínu od 26.7 1993 do 19. 2. 1994. Během prací panovaly kruté teploty dosahující ve stínu 42 a na slunci až 540C.  Jedním z úkolů, na němž jsem se i osobně podílel společně s odborníkem Zakládání staveb, Ing. Pavlem Jaškem, byla studie současného stavu budov v historické části města, spočívající v podrobné dokumentaci staveb na obou březích řeky, včetně episkopálního paláce. Tato studie  byla zpracovávána v jednotlivých připravených úsecích stavby v předstihu před zahájením tryskové injektáže. Sloužila jako základní dokument proti případným obviněním, že naše technické práce byly příčinou již existujících, nebo nebo námi nezaviněných deformací budov.

2. Geologické poměry

         Abychom mohli  navrhnout  nejvhodnější technologický postup kanalizace řeky Segura, realizovali jsme  v řečišti  tři vrtané sondy, z nichž vyplynulo, že místy se vyskytují na povrchu antropogenní sedimenty, jejichž mocnost kolísá mezi 0,5 až 0,8 m, lokálně až 1,5 m.. Pod touto vrstvou spočívají do hloubky 3,5 až 4 m jílovité hlíny až siltové písky, dále pak až do 8 m písčité hlíny s čočkovitými polohami štěrků. Tato námi poslední zastižená vrstva je částečně konsolidovaná. Hladina podzemní vody vytváří souvislý horizont v hloubce mezi 1,90 až 2.10 m   pod úrovní pracovní plošiny.  Její oscilace je závislá na atmosférických srážkách. Všeobecně se dá říci, že naše stavební práce tuto geologickou stavbu potvrdily, s výjimkou několika odchylek. Na pravém břehu řeky jsme v některých místech museli projít vrstvou antropických sedimentů mocnou od 2 do 3,5 m, v níž se objevovaly kamenné bloky velikosti 1 m a větší. Pod těmito  uloženinami, vzniklými lidskou činností, se vyskytovaly jíly a jílovité písky a profil končil v jílech. Na levém břehu se lokálně vyskytovala několik metrů mocná vrstva hlín s ojedinělými kamennými bloky. Pod touto povrchovou vrstvou byly zastiženy říční uloženiny, písky a štěrky, rovněž s ojedinělými balvany značných rozměrů. Litologický profil zde končil písčitými jíly a jíly. Tato geologická skladba rovněž předurčila jako nejvhodnější řešení problému zapažení výkopů metodou jet  grouting.

Obr. 1: Situace staveniště řeky Segury zabezpečené stěnou pomocí tryskové injektáže.

Fig. 1: The situation of the Segura river site segured by wall per jet grouting

Obr. 2: Realizace  podzemní stěny metodou „jet  grouting“ -  stav  v říjnu 1993.

Fig. 2: The realization of an underground wall by the Jet Grouting method - status in October 1993

3. Stavebně technický průzkum domů

         Při předběžných prohlídkách  některých domů ve fázi zpracování projektu byly u některých budov zjištěny závažné závady, které by mohly být následně přířčeny na vrub námi prováděných prací. Pro vyloučení možných dohadů či obvinění ze zhoršení současného stavebního stavu  budov a tím i vyslovení požadavku na případné opravy námi nezaviněných škod, bylo rozhodnuto v předstihu 35 dnů  před zahájením vrtání a vlastní tryskovou injektáží domy stavebně technicky zdokumentovat. Proto byla v každém úseku stavby provedena vyčerpávající kontrola a pasportizace všech budov přiléhajících přímo k řečišti nebo nacházejících se v zóně možného ovlivnění jejich stability v důsledku  výkopů či realizace tryskové injektáže. Předmětem průzkumu byla prohlídka zaměřená na zjištění již existujících závad a poruch objektů a stavebních konstrukcí a prvků s jejich zdokumentováním a následným vyhodnocením získaných poznatků. Prúzkumné práce byly zahájeny shromážděním  všech informací a podkladů, získaných zejména ze stavebního odboru radnice v Orihuele a od majitelů domů či stávajících nájemníků nebo místních pamětníků. Vlastní práce sestávaly z prohlídky objektu, to jest všech jeho místností a podsklepení, pokud existovalo. Pro krátký časový předstih před započetím tryskové injektáže, pro značný rozsah průzkumu a velkou četnost poruch v prohlížených domech jsme se omezili na

Obr. 3: Letecký pohled na regulovanou řeku  Seguru v Orihuele

Fig. 3: Aerial view of the river Segura regulated in Orihuela

vyznačení poruch v náčrtech, na dokumentační fotografie nejzávažnějších poruch a na pořízení videozáznamu. Pro bezpečnou identifikaci objektů byla vždy vyfotografována uliční i nábřežní fasáda. Fyzický stav objektu, konstrukcí a prvků byl zjišťován výhradně smyslovými metodami, a to převážně vizuálním pozorováním doplněným sluchovým odposlechem odezvy konstrukce na poklep a hmatovým ověřením kvality povrchů a jejich vlhkosti. O všech dokumentovaných objektech byly zpracovány pasportizační listy, v nichž

Obr. 4: Poruchy staveb zjištěné před zahájením prací

Fig. 4: Failures of buildings identified before starting of work.

kromě údajů o domech a jeho uživatelích a popisu jejich současného stavu z hlediska účelu a využívání  objektu, je stručné hodnocení stavebního stavu všech navštívených podlaží i celého domu.V pasportizačním listu dále uváděná doporučení se vztahovala zejména na pravidelnou kontrolu námi osazených sádrových pásků na významných trhlinách, na kontrolu měřířících značek pro hydrostatickou nivelaci a na snesení uvolněných částí nábřežní fasády. Na paspotizačním listu byl rovněž uveden celkový počet pořízených fotografií z konkrétních míst a doba trvání videozáznamu v minutách a vteřinách. Výsledkem vyhodnocení technického průzkumu  každého navštíveného objektu byla obálka obsahující pasportizační list, schematické půdorysy, soupis a obsah fotografií, barevné fotografie důležitých poruch či prvků, obsah videozáznamu a příslušná videokazeta. Během tří měsíců bylo zdolumentováno či prohlédnuto 63 budov,  pořízeno 502 fotografií a 24 hodin videozáznamu na osmi videokazetách. Všechny uvedené doklady včetně situace umístění všech objektů a jejich popisu byly protokolárně uloženy v zalepených obálkách v české a španělské verzi u notáře ještě před zahájením prací u všech konkrétních objektů.

Obr. 5: Postup budování sloupů tryskové injektáže. I – první pořadí, II – druhé pořadí, III – třetí pořadí

Fig. 5: The process of building jet grouting columns. I - first sequence; II, - second sequenTce, III - third sequence

        Nelze se nezmínit o vztahu uživatelů prohlížených objektů, tedy i obchodů, řemeslnických provozoven,  skladů a bytů k nám, pracovníkům,  provádějícím jejich te-chnický průzkum. Zejména na základě mé předchozí zkušenosti a znalosti španělské mentality jsme odmítli policejní doprovod, který nám měl usnadňoval vstup do objektů, neboť by to mohlo vyvolat spíše záporné reakce. Vzhledem ke znalosti španělštiny a našemu profesionálnímu přístupu, byli jsme až na malé výjimky přijímáni velmi přátelsky a zdvořile, i když vybavení bytů bylo leckde plné vzácných obrazů a cenných historických artefaktů. Byty představovaly i postránce vybavení vysoký standart. To bylo v příkrém rozporu se stavebním stavem domů, který vykazoval četné poruchy, zejména trhliny všeho druhu i průměru, nadměrná přetvoření stropních konstrukcí a jejich narušení velkou vlhkostí, nerovné, leckdy i propadlé či skloněné podlahy, popraskané a uvolněné dlaždice. U některých objeků bylo velmi obtížné zavírání a otevírání dveří či oken.

4. Zajištění stability výkopu.

        Aby bylo možno provést regulaci posledního úseku řeky, procházející historickou částí města Orihuela, bylo nutno nejdříve zabezpečit výkopy za účelem  ochrany  budov  těsně přiléhajících k řece.  Za mostem Poniente teče řeka v těsné blízkosti  episkopálního paláce – významné kulturní památky města, bývalé biskupské sídlo. Při zvažování způsobu zabezpečení výkopu bylo nutno zvažovat i skutečnost, že pažící stěna je místy situována i pod balkóny a pod mostem, takže výška pracovní úrovně je v těchto místech menší než 3 m. Byl to také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro tryskovou injektáž, kterou se vytvoří navzájem prolínajícími se sloupy nepropustná stěna pažící výkop a zabezpečující i stabilitu budov. Dalším a rozhodujícím důvodem byly již uvedené geologické podmínky, které umožňovaly aplikaci tryskové injektáže metodou RODINJET 1. Vzdálenost jednotlivých sloupů jsme navrhli 0,5 m. Za předpokladu průměru sloupu 0,55 m nebo většího byla postupně vytvořena souvislá stěna hluboká mezi 8 až 11 metry. Jednotlivé sloupy byly hloubeny v následujícím pořadí: Vrty I. pořadí jsou od sebe vzdáleny 2 m, vrty II. pořadí tuto vzdálenost půlí a vrty III. pořadí jsou mezi vrty I. a II. pořadí.

Při hloubení vrtů ve štěrkopíscích, píscích a jílech bylo použito tří-listové dláto o průměru 121 mm, v navážkách a hlínách s balvany pak valivé dláto o průměru 132 mm. Aby suspense, vznikající při vrtání, snadno vytékala vrtem vzhůru, tyto byly hloubeny s před-řezem.  Výplachová voda vytékala z trysek pod tlakem 20 MPa. Dvě trysky, situované od sebe o 1800 a mající průměr 2,2 mm a jedna o průměru 1,8 mm, umístěné ve vrtném dlátu, zvětšují průměr vrtu na 300 až 350 mm (obr. 6). Rychlost  vrtání  byla mezi  35 až 45 cm /min podle typu prostředí. Při předřezu vodou na výšku 33 cm bylo  z vrtu odstraněno  0, 233 m3 až 0, 317 m3  zeminy, což vyjádřeno váhově představovalo 54 kg hmoty. Hustota suspenze vycházející na povrch byla 1,31 až 1,39 t/m3.  Při řezání zeminy byla rychlost pohybu vzhůru 33 cm/min, rychlost otáčení monitoru 9 až 10 otáček za minutu a tlak 40 MPa. Při tryskové injektáži byla do trysek vháněna cementová suspenze o hustotě 1,63 t/m3. Pro dosažení průměru sloupu 600 mm bylo třeba předřezem o průměru 300 mm odstranit tryskáním 120 kg zeminy. Pokud byla polovina tohoto množství rozptýlena  v cemenoté suspenzi, kterou se tryská, pak bylo dosaženo zvýšení hmotnosti suspenze až na  1,82 t/m3.  Směs, vycházející z vrtu má vysokou viskozitu a snadno vynášela i balvany či předměty hozené v minulosti do řeky, které většinou ucpávaly ústí vrtu. Obnovení výtoku z vrtu se získalo opakovaným zdvihem a spouštěním vrtného nářadí při tlaku suspenze 20 MPa. Po zajištění stěny tryskovou injektáží se Schmidtovým kladivem zkoušely pevnosti výplně sloupů, které se pohybovaly mezi hodnotami od 10 do 35 MPa, což z hlediska jejich stability byly hodnoty plně vyhovující. Pro kontrolu deformací byly na domy nainstalovány měřící nádoby hydrotechnické nivelace s automatickou registrací vždy po čtyřech hodinách a naměřené hodnoty byly vynášeny do grafu závislosti deformace na čase. Tento způsob kontinuální registrace deformací  zajišťoval trvalou kontrolu provádění prací a umožňoval případnou korekci technologického postupu při budování sloupů tryskové injektáže.

Obr.6: Řez sloupem tryskové injektáže. A – trysky o průměru 2,2 mm, B – trysky o průměru 1,8 mm, 1 – listové vrtné dláto průměru121 mm, 2 - monitor s tryskami, 3 – vrtná tyč, 4 – stěna předřezu, 5 – vyříznutý sloup

Fig.6: Jet grouting columns incision. A - nozzle of diameter 2, 2 mm, B - nozzle of diameter 1,8 mm, 1 – folic drilling chisel of diameter 121 mm, 2 – monitor with nozzles,  3 - drilling rod, 4 - wall roughening, 5 - cut column.

Celková  délka námi vybudované pažící stěny  je 650 m, z toho na levém břehu je to 440 m, na pravém břehu 210 m. Stěna plní i funkci opory přilehlých budov, zlepšuje jejich základové poměry a vytváří nepropustnou bariéru proti vzestupu podzemní vody během povodňové aktivity.

Stěna, vybudovaná technologií tryskové injektáže, nebyla finálním řešením. Po jejím dokončení následovala kon-strukční fáze, sestávající z dlažebních kostek, prefabri-kovaných zdí  a  desek, jejichž statika byla řešena nezá-visle. Zajištění stability episkopálního paláce bylo následně řešeno až následně na základě nového kontraktu a technického projektu.

Obr. 7: Charakteristický příčný řez. a – sloupy tryskové injektáže, b – železobetonová deska, c – podložní beton, d – panely, e – štěrkopískový podsyp

Fig. 7: Charecteristic cross section. a - jet grouting columns, b - reinforced concrete slab,c - the underlying concrete, d - panels, e  the gravel sub-base

 

4. Závěr

         Tento článek není odbornou publikací v pravém slova smyslu, protože podrobně nehodnotí použitou technologii tryskové injektáže pro regulaci řeky Segura v historické zástavbě města Orihuela. Jedná se ale o jednu z nejvýznamnějších staveb, realizovaných našimi odborníky ve Španělsku a jako taková si zasluhuje, aby s ní byla seznámena odborná obec inženýrských geologů, geotechniků a stavbařů. Ve své podstatě se tedy jedná o “a case of history”, tedy o historický případ, věnováný památce Ing. Jaroslava Verfla, DrSc, který na zdárném průběhu celé akce měl bezesporu hlavní podíl.

          Tato stavba, realizovaná díky vysokému pracovnímu nasazení a perfektní organizaci práce za pouhých šest měsíců, je tou nejlepší ukázkou technické vyspělosti České republiky a je nejen naší chloubou, ale je na ni hrdé i město  Orihuela. Díky umu našich odborníků byla zkrocena řeka a nedochází již k záplavám historického centra. O průběhu regulace řeky od jejího zahájení a zejména o provádění našich stavebně technických prací zasvěceně referoval provincionální tisk, rozhlas a televize a byly středem pozornosti nejen místních občanů, ale i španělských odborníků, politiků a církevních hodnostářů. Velké pozornosti se těšil zejména inženýr Jaroslav Verfel, jehož práce, ale samozřejmě práce celého kolektivu,  byly vysoce hodnoceny a o něm referovali jako o největším odborníkovi na tryskovou injektáž na světě..

Obr. 8: Arkýře pod balkóny – příprava pracovní plochy pro realizaci tryskové injektáže v korytě řeky se zabudováním drenážní roury

Fig. 8: Bow windows underneath balconies - preparing the workspace for the implementation of jet grouting in the riverbed with the incorporation of drainage pipe

Obr. 9: Detail částečně odkryté podzemní stěny. Orihuela 1993.

Fig.9: Detail of partially uncovered underground wall. Orihuela 1993

Obr. 10: Na dokončenou podzemní stěnu je napojena povrchová stěna budoucího kanálu. 1993.

Fig. 10: Completed underground wall is connected with outer wall of the future channel. 1993

Obr. 11: Betonáž základové desky  a montáž bočních stěn nového regulovaného koryta řeky

Fig. 11:Concrete casting of the base plate and mounting sidewalls for the new regulated riverbed

Obr. 12: Část hotové stěny (metoda Jet Grouting) – odhalená pažící stěna z TI a MP po provedení výkopu na základovou spáru

Fig. 12: A part of the finished wall by jet grouting - exposed sheeting wall of JG and MP after excavation up to the foundation base

Obr. 13: Cementace dna řečiště

Fig.13: Cementing the bottom of the riverbed

Obr. 14 :Střední část námi dokončené kanalizace řeky Segury, foto 1999

Fig. 14: The middle part of Segura River sewerage completed by our team, photo 1999

 

Fotografická příloha:

Fotografie obr. 2, 4, 8 – 12, 14, autor Otto Horský

Fotografie obr. 13, autor Michael Remeš

Fotografie obr. 3, Generalitat Valenciana, Espaňa

 

Seznam literatury:

Horský, O., Jašek, P.: Stavebně technický průzkum domů na březích řeky Orihuely.  Geoinza S.  L, 1993,   Manuscrito, s.  1 - 12

Horský, O.:  Jet Grouting – tecnología progresiva de cimentacion de las construcciones.Manuscript pro přednášku na Universitě v Barceloně, 1993. (7 stran + 7 obrázků).

Horský, O.: Entibacion del encauzamiento del río Segura a su paso por Orihuela con Jet Grouting. Geoinza, Madrid 1993, Nabídkový materiál. Manuscrito, s. 1 – 20

Horský, O.: Vzpomínka na Ing. Jaroslava Verfla, DrSc k nedožitým devadesátým  narozeninám. Zpravodaj Unie geologických asociací, 2016. ISSN 1802-162X

Horský, O.: Buenos días, Espaňa. Nakladatelství Nová Forma, s.r.o. 2012, str.

Horský, O.: Curriculum vitae – monografie. Nakladatelství Nová Forma, s.r.o. 2016, str. 76 –  77, ISBN 978-80-7453-283-2

Jašek, P.: Řeka Segura v pevném sevření. In časopis Zakládání –  Informační zpravodaj podniku Zakládání staveb, 1/1994 Praha, s. 24.

Remeš, M.: Úprava koryta řeky Segury ve městě Orihuela ve Španělsku. In časopis  Zakládání   -  Informační zpravodaj podniku Zakládání staveb, 2/1993, Praha, s. 16 – 18

Verfel, J.: Zajištění stability výkopu pro regulaci řeky Segury v Orihuele. In časopis Zakládání  -  Informační zpravodaj podniku Zakládání staveb, 1/1994, Praha, s. 27 – 29

Encauzamiento de río Segura en Orihuela. Generalitat Valenciana, Consillería dóbres publiques, urbanismo i transports. Internet, pdf

Segura river bed improvement in the city of Orihuela – Spain. Propagační materiál společnosti Zakládání staveb, Praha 1995.

https://www.chsegura.es/export/descargas/informaciongeneral/mediatecadigital/libros/docsdescar /Documento_Encauzamiento_desde_Contraparada_hasta_Guardamar_.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Segura

 

Články z dobového tisku o našich pracích v Orihuele:

(Los artículos en prensa publicados durante de la realización de los trabajos)

Problemas técnicos paralizan las obras del río en el vasco urbano. Comarcas Orihuela, 1992

El científico y la praxis. Entrevista con Jaroslav Verfel, Orihuela 1993

Aparecieron grietas en varios inmuebles de Luis Rojas tras las obras de encauzamiento.1994

El final de las obras del Segura, a expensas del acuerdo político. Comarcas Orihuela, 1993.

120 toneladas de cemento se consumirán en las obras del río. Comarcas Orihuela, 1993

Estudian la puesta en marcha de un turno de noche para agilizar las obras de encauzamiento del Segura. Vega Baja, 1993

Aplazan hasta septiembre los trabajos de cimentación en el Palacio Episcopal. Orihuela 1994

La administración consigue llevar a buen puerto el encauzamiento del Segura. Orohuela 1993

El encauzamiento del Segura, por buen camino. ABC, Alicante, 1993

Los checos adelantan el ecauzamiento del río mes y medio por el turno de noche. Comarcas Orihuela, 1994.

Burriel asegura que el Segura tiene el nivel de seguridad hidráulica pretendido. Vega Baja, 1993

Urbanismo fija para abril el fin de las obras de encauzamiento del río en la población. Vega Baja, 1994

 

Poznámka: Obrazové přílohy a fotografie budou postupně doplněny.

 

 

 

Příspěvky

Kanalizace řeky Segura v Orihuele, Entibacion del río Segura

25. 10. 2018

trysková injektáž, regulace řeky, zabezpečení výkopu, pažící stěna výkopu, technická dokumentace staveb, geologické poměry, jet grouting, river regulation, security excavation, trench shoring wall, technical documentation of buildings, geological conditions