Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životopis (biography):

Obrazek Otto Horský se narodil 13. dubna 1938 v Prostějově, ve městě, v němž od nepaměti přežíval duch podnikatelských aktivit. Zde také absolvoval základní školní vzdělání a gymnázium. Jeho dědeček František Zatloukal stál u zrodu textilní firmy Rolný a stal se jejím prvním manipulantem. Také jeho otec Jan Zatloukal pracoval u Rolného, a to až do roku 1946, kdy se osamostatnil a stal se spolumajitelem firmy, která jako první uvedla na trh „ montgomeráky " vlastní výroby. Firma však nepřežila rok 1948, byla znárodněna. Jeho strýc Otto Řehulka byl vyslán v roce 1946 firmou Rolný do Casablanky, kde působil v její filiálce jako obchodní ředitel a po roce 1948 zde zůstal v emigraci.

Otto se narodil jako třetí syn ze šesti dětí. Po skončení gymnázia se přihlásil ke studiu přírodních věd, a to geologie. Tento cíl sledoval již od svých třinácti let, kdy našel první zkameněliny korálů ve světoznámém čelechovickém devonu. Během studií geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě se postupně zaměřil na inženýrskou geologii. Již tehdy si vytkl jasný cíl - pracovat jako expert v zemích Latinské Ameriky a poznat osobně život indiánů. Svému cíli se začal přibližovat ihned po dokončení studií.
Již v posledním roce studia vroce1960 nastoupil do Geotestu Brno (až do roku 1968 Geologický průzkum Brno), kde postupně prošel řadou odborných a hospodářských funkcí, od oborového geologa pro inženýrskou geologii až po vedoucího geologického odboru na podniku v Brně a vedoucího detašovaného pracoviště v Ostravě.
Mezi stěžejní odborné práce během praxe patřil inženýrsko-geologický průzkum pro československou nejvyšší přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a průzkum pro více než dvacet dalších přehrad, z nichž zejména dvě stojí za zmínku, a to přehrada Josefův Důl v Jizerských horách a Slezská Harta v Jeseníkách.
Od roku 1967 řešil havarijní situaci Oravské přehrady, kde navrhl způsob sanace břehů jako opatření proti abrazi a sesouvání svahů a vypracoval metodu prognózy přetváření břehů, která byla postupně ověřována dalšími měřeními až do roku 1994, kdy byla ukončena sanace břehové linie. Výsledky uvedených prací posloužily v praxi při řešení analogických případů a byly publikovány doma a i v zahraničí.
Metodika moderně pojatého inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady na příkladu nejvyšší přehradní hráze v Dalešicích se stala tématem jeho kandidátské práce, kterou obhájil v roce 1978. Této tematice se věnoval po celou dobu odborné praxe a dále ji s využitím vlastních poznatků rozpracoval. Doplněny o zahraniční zkušenosti byly výsledky jeho prací knižně zpracovány a vydány i ve španělské verzi.
V zahraničí vykonával inženýrsko-geologickou a geotechnickou poradenskou službu pro hydrotechnické stavby v Peru (1974 až 1976) a na Kubě (1978 až 1982), kde působil jako hlavní inženýr ministerstva stavebnictví. V této funkci navštívil a poskytoval poradenskou činnost na mnoha významných stavbách Kuby, ať již to byla vodní díla, tepelné elektrárny, komunikace nebo průmyslové celky. Některé odborně náročné práce osobně řídil. Součástí jeho kontraktu byla i výchova kubánských odborníků a kontrola činnosti a řízení expertů pracujících v oborech inženýrské geologie a geotechniky. Mimo rámec kontraktu byl pověřen československou stranou koordinováním činnosti československých poradců pracujících na Kubě ve stavebnictví.
V letech 1984 až 1988 vedl inženýrsko-geologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce další československé expedice v provincii Oriente. Zejména práce v Escambray byly vysoce náročné, neboť prakticky neexistovaly výchozí geologické podklady a bylo nutno se nejdříve podrobně zabývat geologickou stavbou pohoří. Práce v československé expedici se postupně zúčastnilo více než 30 československých expertů, 170 kubánských pracovníků a výsledky byly průběžné oponovány předními pracovníky Akademie věd Kuby a československými experty. Závěrečná zpráva jako podklad k prováděcímu projektu stavby byla kubánské straně předána koncem roku 1988 a její oponentura vyzněla v ocenění vysoké úrovně československé inženýrské geologie a geotechniky.
V roce 1974 byl pověřen Ministerstvem zahraničního obchodu Československa, aby v Peru v Limě vybudoval první experimentální technickou kancelář. Úkolem této kanceláře bylo poskytovat bezplatné služby a poradenskou činnost s cílem získávání prací v různých oborech. Zejména v jeho oboru se tato myšlenka osvědčila. Bylo podepsáno několik kontraktů, které byly postupně realizovány prostřednictvím předních československých expertů. Z nich můžeme jmenovat rozšíření hydrocentrály Machu Picchu, projekt na sanaci sesuvu na řece Mantaro, projekt geotechnického průzkumu pro hydrocentrálu El Sheque, řadu expertních posudků a poskytnutých konzultací zejména pro vodní stavby. Pracovní činnost v Peru, kde zároveň zastával diplomatickou pozici obchodního přidělence, znamenala uskutečnění jeho přání být blízko života indiánů, poznávat jejich zvyky a mentalitu a dokonce s nimi i spolupracovat.
V roce 1991 odešel do Španělska, kde byl jako generální ředitel pověřen vedením první česko-španělské akciové společnosti pracující v geologii, hydrogeologii a ekologii. Ve Španělsku pracoval až do roku 1994 a realizoval ve spolupráci s českými podniky a experty více než třicet studií a projektů zejména pro vodní stavby, ale i pro silnice a úsek dálnice, pro linku metra v Madridu, pro průmyslové celky a pro sanaci havarijních stavů staveb.
V roce 1994 začal samostatně podnikat v oblasti provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v inženýrské geologii a v oblasti zprostředkovatelských služeb. Po návratu ze Španělska se tyto činnosti staly jeho hlavními aktivitami, a to zejména ve vztahu ke Španělsku a latinskoamerickým zemím. V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Kubu a ve spolupráci s Geotestem Brno, a.s., realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech.
Od 60. let se zabýval i vědeckou činností, a to nejdříve jako člen pracovního týmu, který řešil výzkumný úkol „Metodika inženýrsko-geologického mapování v měřítku 1:10 000 ". Od roku 1968 se systematicky začal zabývat problematikou deformací břehů přehradních nádrží a posléze koordinoval celorezortní výzkumný úkol „Abraze břehů přehrad". Jeho celoživotní výzkum se soustředil na moderní metody inženýrsko-geologického průzkumu pro vodní stavby, kde dosažené výsledky byly prakticky uplatňovány (Oravská přehrada, Dalešice, Slezská Harta, Josefův Důl, atd.).
Od roku 1971 pracoval jako externí učitel inženýrské geologie na Vysokém učení technickém v Brně, a to až do roku 1974, kdy odejel na dlouhodobý služební pobyt do Peru. V přednáškách na Vysokém učení technickém v Brně pokračoval i v čase mezi Peru a Kubou (1976 až 1978) a po návratu z Kuby (1989 až 1991). Jeden rok externě přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě (1985).
Přednášková činnost a výchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Ministerstvu stavebnictví Kuby, kde vydal řadu skript a směrnic, pracoval na státních normách pro inženýrsko-geologický průzkum a pro geotechniku a zorganizoval postgraduální kurs. Přednášel rovněž na univerzitách ve Španělsku, v Mexiku a v Peru.
Již krátce po dokončení studií v roce 1961 uskutečnil studijní cesty do Rakouska (1963), do Egypta, kde navštívil ve výstavbě přehradu Asuán (1966), do Španělska (1967), do Itálie (1969), do SSSR (1970), do Rumunska (1971), do Jugoslávie (1972), dále do Německa, Polska, SSSR, Bulharska, Řecka a Španělska (vedoucí delegace na světový kongres o přehradách - 1972 a na světový kongres inženýrské geologie -1978). Většinu těchto cest si sám financoval a považoval je za cílevědomou přípravu pro budoucí práci zahraničního experta.
Uveřejnil více než 150 odborných publikací, z toho více než sto v Československu a České republice, zbývající v zahraničí (Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugalsko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba). Během své odborné praxe pracoval jako hlavní řešitel na mnoha významných stavbách v Československu a v zahraničí, zpracoval několik desítek závěrečných zpráv velkého rozsahu jako podklady pro projekty vodních staveb a desítky zpráv a posudků pro inženýrské stavby různého charakteru. Nelze opomenout jeho činnost recenzní.
Vždy projevoval zájem o popularizaci svého oboru a zkušeností ze zahraničních cest a expedicí. Je autorem námětů a spoluautorem scénářů televizních filmů Peruánské postřehy (1976), Geologové z Mantara (1977), Přečerpávací elektrárna Centro Cuba (1988). Dále spolupracoval na scénářích filmů Člověk proti horám (1977) a Lidé v podzemí (1977). Byl spoluautorem hodinového televizního filmu o Československu, který byl uveden v Peru v roce 1975, a dále půlhodinového televizního filmu s toutéž tematikou na Kubě při příležitosti Dnů Československa (1981). Opakovaně vystupoval v československé televizi a rozhlase. Publikoval čtyři desítky populárně vědeckých článků. Poslední léta se věnuje hlavně literární práci a poradenské činnosti v oblasti inženýrskogeologického průzkumu pro přehrady doma i v zahraničí. V letech 2010 až 2011 pracoval jako koordinátor projektu přehrady Bawanur v Kurdistánu. Se spoluautorem Doc. RNDr. Pavlem Bláhou, DrSc vyšla v roce 2007 jeho kniha "Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady", která byla přeložena do angličtiny. V upraveném a rozšířeném vydání vyšla v roce 2011 pod názvem "The Application of Engineering Geology to Dam Construction" a byla křtěna na mezinárodním kongresu HYDRO 2011 v Praze.
V roce 2004 se zúčastnil odborné expedice Titicaca 2004.CZ, jejímž cílem byl historicko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, od geografických a biologických souvislostí po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností obývajících břehy a ostrovy jezera. Jedním z výsledků expedice je jeho objev záhadných skalních obrazců nad ruinami Incahuasi poblíž města Huaytara, publikovaný v knize "Incawasi sídlo Bohů (2010). Získané poznatky z expedice publikoval, představil na několika výstavách fotografií a o nich přednášel a přednáší. V roce 2013 navštívil Velikonoční ostrov v Polynésii, Misiones San Ignacio v Argentíně a vodopády Iguazú v Brazílii. Spolu s doc. Pavlem Bláhou, Dr.Sc.  navštívil v témže roce jako technická mise největší hydroenergetické dílo na světě, Itaipu v Brazílii a Paraguayi s cílem zahrnout toto úchvatné dílo do dalšího rozšířeného vydání knihy  "The Application of Engineering Geology to Dam Construction" . Tento záměr se podařil a druhé rozšířené vydání knihy již bylo vydáno Komenského Univerzitou v Bratislavě v květnu 2014.

Podrobné doplňující informace najdete v knize Otto Horského ŽIVÁ MONOGRAFIE.

Kniha je k přečtení zde.

COMENDADOR – cesta k udělení peruánského řádu.

Kniha je k přečtení zde.

Zlatá medaile pro člena Klubu H+Z Otto Horského

Náš kolega, dlouholetý člen Klubu H+Z, Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn zlatou medailí akademika Quido Záruby Ing. Otto Horský, CSc, dlouholetý člen Klubu H+Z, byl oceněn zlatou medailí akademika Quido Záruby (AQZ) za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky, osvětovou, publikační činnost i propagaci československé geologie v zahraničí.

Celý článek zde.

 

Link pořadu Babylon k 85 narozeninám Otto Horskáho v ČT2

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/423236100152004

Pokud link nepůjde otevřít (neznám URL), nutno přenést nahoru do zadání vyhledání webové stránky.Nebo zadat do vyhledávače: ČT2  Babylon 22 .04. 2023 Medailon Otto Horského

Rozhovor s panem inženýrem Ottou Horským

S panem inženýrem Ottou Horským jsem se potkala na loňském brněnském Setkání stomiků©, jehož je pravidelným účastníkem. Celoživotně se věnoval zajímavému oboru – inženýrské geologii. V souvislosti s geologií pracovně navštívil mnohé, i velmi vzdálené země. Více se dozvíte v našem rozhovoru.

Jak jste se dostal ke geologii?

Narodil jsem se v roce 1938 v Prostějově jako třetí ze šesti dětí. Po ukončení základní školy jsem studoval na gymnáziu. V blízkosti mého rodného města jsou Čelechovice a na jejich okraji světově proslulá lokalita čelechovický devon. Několik otevřených kamenolomů se pro mě staly opravdovým dětským eldorádem. Kutal jsem ve stěnách a objevil celou řadu nádherných zkamenělých korálů, z nichž některé druhy ani nebyly v té době popsány. To byl v mém životě první velký mezník, Touha po dobrodružství, záhadách a objevech a láska k přírodě, jejíž nedílnou součástí jsem se tehdy cítil a ji prožíval nejen všude kolem, ale i ve svém nitru, vedly již ve dvanácti letech k rozhodnutí stát se geologem. Po maturitě jsem se přihlásil ke studiu geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě. Postupně jsem se zaměřil na inženýrskou geologii. Už tehdy jsem si vytkl jasný cíl – pracovat v uvedením oboru jako expert v zemích Latinské Ameriky a poznat osobně život indiánů

Celý článek „Z Čech až do latinské Ameriky“ bez fotografií v pdf zde.

Článek publikovaný v časopise Radim „Z Čech až do latinské Ameriky“ zde.
REFERENCE

ObrazekRozhovor s Ing. Ottou Horským,CSc

Píšící geolog, či geologický psavec?

S jeho jménem se nesetkáváme v našem magazínu poprvé. Teď ještě ke všemu využil naše stránky k prezentování svého světového objevu. Kdo to ale vlastně doopravdy je? Seděli jsme v Malostranské kavárně a čelil jsem vodopádu vzpomínek, nápadů, postřehů…

Zaznamenal Tomáš Vladislav Novák

Šéfredaktor časopisu CESTOPISY

CESTOPISY 1-2/2006

Co vás přivedlo k cestování?

O cestování jsem snil od dětských let, nejdříve díky četbě románů od Karla Maye, později z obdivu k mému strýčkovi, který odešel v roce 1947 do Maroka a psal dopisy, probouzející moji fantazii a ještě více prohlubující můj zájem o cestování. Když jsem si zvolil za celoživotní povolání geologii, byl to jeden důvod navíc, protože geologie bez cestování není geologií v pravém slova smyslu. Později jsem si položil otázku, že svět je asi tak veliký proto, aby byl poznáván, a byl na světě další důvod.

Proč zrovna geologie?

V blízkosti mého rodného Prostějova jsou Čelechovice a na jejich okraji světově proslulá lokalita čelechovický devon. Několik otevřených kamenolomů se pro mě stalo opravdovým dětským eldorádem. Kutal jsem ve stěnách lomu a objevil celou řadu nádherných zkamenělých korálů, z nichž některé druhy ani nebyly v té době popsány. Takže již asi od dvanácti let jsem přesně věděl, že chci být geologem.

Značnou část života jste strávil v zahraničí. Byla to náhoda, nebo jste na tom usilovně pracoval?

Nic v životě není náhodou. Jako přírodovědec nevěřím, že osud je každému dán a není proto třeba nic dělat. Nevěřím na zázraky, i když jsem se během života setkal s mnoha věcmi, pro které jsem nenašel vysvětlení. Ihned po skončení studia geologie jsem v roce 1961 začal studovat španělštinu a další jazyky. Bylo mi ale naprosto jasné, že nejdříve se musím uplatnit doma v oboru, v inženýrské geologii. Měl jsem to nesmírné štěstí, že mě obklopovali a první odborné kroky vedli nejlepší učitelé a odborníci. Průzkumné metody se teprve formovaly, nastupovaly nové netradiční způsoby průzkumu, geofyzika, mechanika hornin a zemin, nové výpočetní metody. Starší kolegové nebyli ochotni se přizpůsobovat. Proto jsem se dostal ihned k velkým stavbám, jako třeba k průzkumu pro dálnici Praha-Brno, řešení havarijního stavu Oravské přehrady, přehrady Josefův Důl, Slezská Harta, Dalešice a další.
Dá se říci, že jsem dosáhl odbornosti potřebné pro expertní činnost v zahraničí. Ale i potom k tomu byla ještě dlouhá cesta. Než se mi to podařilo, uběhlo dalších 14 let. Třikrát jsem měl být vyslán na Kubu jako expert, ale nikdy to nevyšlo. Až přišel rok 1974.

To jste konečně odejel?

Byl jsem vyslán za náš brněnský podnik do Banské Bystrice na odborný aktiv geologů. Prezentoval jsem tam svoje odborné zkušenosti z průzkumů pro přehrady a zejména aplikaci moderních průzkumných metod, téma své kandidátské disertační práce. Ve čtvrtek večer mě pozval na večeři předseda Českého geologického úřadu. Jen tak z legrace jsem nadhodil téma Kuby. Dlouze se na mě podíval: „Chceš jet do Peru? Již 4 roky připravujeme projekt mezinárodní pomoci Peru a máme připraveno 7 expertů k okamžitému výjezdu. Rozhodli jsme se vybudovat v Limě experimentální technickou kancelář poskytující bezplatně poradenskou činnost. V pondělí s tím jdu do vlády.“
V duchu jsem si pomyslel, že je to nereálné. Čtyři roky příprav, experti jsou schváleni k výjezdu, v pondělí s tím jde do vlády. Ale když to řekl předseda, zastupující ve vládě geologii, řekl jsem mu, že pojedu rád. V pondělí volali z Prahy, že pojedu do Peru jako první, vybudovat technickou kancelář a v diplomatické funkci obchodního přidělence. Za dva týdny nato přišel konkrétní požadavek z Kuby, přímo na moji osobu, abych tam odejel jako hlavní poradce na ministerstvo stavebnictví. Po čtvrté mi Kuba nevyšla. Tentokrát ovšem z jiných důvodů.

A co jste v Peru vlastně dělal?

V té době tam byl u moci prezident Alvarado Velasco. Jeho šestiletá snaha o zavádění sociálních reforem byla na konci s dechem. Provedl rozsáhlé vyvlastnění půdy a dal ji indiánům. Oni si ale mysleli, že všechno půjde samo. Začali se chovat jako vlastníci a nic nedělali. Nastaly problémy. Znárodněné podniky a doly neměly finance na další rozvoj. Nebylo proto divu, že jsem zažil pokus o převrat a návrat k původním pořádkům a nakonec i odvolání Alvarada Velasca a návrat pravicové vlády. Přesto moje dvouleté působení v Peru přineslo ovoce – realizovali jsme geotechnický průzkum pro rozšíření hydrocentrály Machu Picchu, podepsal jsem kontrakt na geologický průzkum pro hydrocentrálu Mantaro a mohl bych jmenovat další. Popisuji je ale obsáhle ve své knize Peruánské postřehy.

Proč jste v Peru zůstal jen dva roky?

Moje první žena těžce onemocněla a pak zemřela. Nemohl jsem pokračovat v náročné práci.

Nebylo vám líto, že v okamžiku, kdy se naplnily vaše představy o poslání zahraničního experta, vzalo vše jiný konec?

Všechno v životě je třeba brát tak, jak to přichází. Výsledky našeho působení v Peru se projevují pozitivně dodnes, i když uběhlo 30 let. Vzhledem k obchodnímu zájmu o Latinskou Ameriku, jsem po návratu domů připravil cestu po stopách Hanzelky a Zikmunda. Měla mít propagační a obchodní význam. Jednalo se o návštěvy konkrétních míst v různých zemích Jižní Ameriky. Již samo složení čtyřčlenné expedice naznačuje, že cesta mohla být velmi úspěšná. Kameraman Jiří Vrožina, redaktor ostravské televize Milan Švihálek, novinář Jaromír Musial. Když již připravenou a finančně zajištěnou cestu vedení televize zamítlo, kameraman Jiří Vrožina utekl do Austrálie a založil tam vlastní velmi úspěšné televizní studio. Tím moje snahy o realizaci expedice skončily. Otevřela se však cesta k naplnění mého kubánského snu.

Podařilo se ho realizovat? Zdá se, že vám Kuba asi nebyla souzena.

Prakticky hned po návratu z Peru jsem dostal na řadu měsíců na výchovu několik kubánských odborníků. Stážovali na mém pracovišti a jednalo se převážně o vedoucí pracovníky ministerstva stavebnictví. S nimi jsem se dohodl, že připravím kompletní tým odborníků z oblasti inženýrské geologie a příbuzných oborů. Přesvědčil jsem je, že vysílání samostatných expertů nemůže být efektivní. Je třeba pracovat týmově. Oni na to slyšeli a za dva roky mnou doporučení odborníci odjeli a nakonec i já jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví. Podařilo se nám potom na Kubě zcela ovládnout tyto obory a záhy jsme dokonce získali i velké zakázky realizované již ne formou poradenské činnosti, ale jako konkrétní obchodní případy. Z nich nejvýznamnější byl kontrakt na inženýrsko-geologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu v pohoří Escambray. Tato zakázka byla řešena formou expedice a stál jsem v jejím čele 4 další roky. Celkem jsem na Kubě strávil 8 let.

Potom ovšem byly s Kubou přerušeny vztahy a předpokládám, že i další průzkumné a projekční práce. Co jste dělal pak?

Práce na Kubě ještě pokračovaly do roku 1990, ale potom byly opravdu přerušeny. Záhy nato si mě našli Španělé a působil jsem tři roky v Madridu. Naše inženýrská geologie, geofyzika, geotechnika, hydrogeologie patřily v té době ke světové špičce. Byli jsme velmi žádaní a úspěšní. Realizovali jsme i podzemní stěnu pro kanalizaci řeky Segura v Orihuele v Andalusii. Tedy stavbu, na níž si vylámala zuby i italská renomovaná firma.

Jako geolog jste tedy působil na Kubě, v Peru a ve Španělsku. A co další země?

Tyto země jsem samozřejmě poznal do všech podrobností. Něco jiného je navštívit zemi jako turista, něco jiného v nich pracovat a žít. Ale bez dokonalé znalosti jazyka nelze být úspěšný. Nikdo vás mezi sebe nepřijme. Krátkodobě, většinou pracovně, jsem navštívil i další latinskoamerické země. Mexiko, Chile, Venezuelu, Dominikánskou republiku, Ekvádor, Arubu. Výčet evropských zemí by byl skoro úplný.

A kde se vám líbilo nejvíce?

Samozřejmě na Kubě. To je nádherná země. I lidé. Oni zato nemohou, v jakém žijí režimu. Ale ve velké většině si nestěžují. Tam jsem se opravdu cítil velmi šťastně. A udělali jsme tam tolik užitečné práce. Věřím, že jednou bude využita. Alespoň mě o tom při mé poslední návštěvě Kuby odborníci ujišťovali.

Poslední dobou píšete hodně o Peru. Zúčastnil jste se odborné expedice Titicaca 2004. Jak jste se k tomu vlastně dostal?

Když jsem se v prosinci roku 2003 vrátil z krátké návštěvy Kuby, našel jsem doma pozvání k účasti v expedici. Dopis byl od Prof. Ivo Bartečka, historika a latinoamerikanisty z University Palackého v Olomouci. Pozvání jsem samozřejmě přijal a po rok a půl trvající odborné i fyzické přípravě odejel na dva měsíce do Peru. V expedici jsem měl za úkol studovat přírodní podmínky jezera Titicaca. Úkol jsem splnil a navázal odborné styky s univerzitou v Punu a s odbornou organizací, zabývající se již dvacet let výzkumem jezera.

Uvažujete o knize o přírodních podmínkách jezera Titicaca? A co Kuba? Nestálo by to za to, napsat knihu o účasti našich expertů na velkých projektech v nedávné minulosti?

Obě knihy jsou napsány. Hledám zatím sponzory a vydavatele.

Máte, nebo měl jste, kromě toho vašeho adrenalinu, inženýrsko-
geologického výzkumu pro velké stavby, i jiné zájmy?

Samozřejmě. Ale nelze všechno dělat doopravdy, s plným nasazením. Vždy mě zajímala popularizace oboru, mé práce. Psal jsem i populárně vědecké články, dokonce scénáře pro televizi a pak v pořadech i vystupoval. Ale od svých stroze vědeckých kolegů jsem sklízel úsměvné poznámky, že tím degraduji svoji odbornou práci. Já si to ovšem nemyslím a nikdy nemyslel. Jak jinak by se lidé dozvěděli o této velmi zajímavé, ale náročné práci? Nešlo mi při tom o popularizaci mé osoby. A nejde ani dnes. Čím více člověk ví, tím je skromnější. Mým stálým zájmem je pochopitelně cestování. Proto jsem vděčný magazínu Cestopisy, že projevil zájem o moji práci a cestování. Víte, něco jiného je cestovat a psát o tom cestopisné knihy, něco jiného je mít zodpovědnost za velké vodní stavby a žít v neustálém napětí. A při tom cestovat a popularizovat. Má kniha „Peruánské postřehy“ a i ty další, připravené a dosud nevydané, vznikly za pochodu. Jsou pouze vedlejším produktem mých odborných aktivit. Ale o tom, že na prvním místě v mém životě je rodina, o tom nemluvím. To je přece samozřejmé.

 

  

ČESKÝ ALMANACH 2006

 

PO: podnikatel, poradce v oblasti geologie a geotechniky; AS: 613 00 Brno, Břenkova 28; SA: 613 00 Brno, Břenkova 28; horsky@karneval.cz; www.OTTOHORSKY.TK; DN: 13.04.1938, Prostějov; M: JUDr. Marie Brunclíková, roz. Chobolová, právnička; D: PhDr. Viola Horská, Mgr. Iveta Pilařová, Mgr. Zdeněk Brunclík ; R: Jan, hospodářský pracovník, Marie Zatloukalovi (zemřeli); VP: děd František Zatloukal, manipulant firmy Rolný; V: 1953-56 Gymnázium J. Wolkera v Prostějově, 1956-61 Fakulta geologická VŠB, Ing. geologie, 1964 Vysoké učení technické v Brně, externí studium mechaniky zemin a hornin, 1967-68 Univerzita 17. listopadu, studium španělštiny, 1974 Institut zahraničního obchodu, 1978 CSc., kandidát geologických věd; jazykové znalosti: ŠJ, RJ, AJ, NJ; K: 1974-76 Peru - Lima, ředitel experimentální technické kanceláře, 1976-78 Geotest Brno, vedoucí geologického odboru, 1978-82 hlavní poradce Ministerstva stavebnictví Kuby pro ing. geologii a koordinátor československých expertů pracujících ve stavebnictví, 1984-88 vedoucí odborné expedice Centro-Cuba, 1988-91 Geotest Brno, vedoucí odboru inženýrské geologie, 1991-93 Vodni Espaňola, Madrid, generální ředitel česko-španělské akciové společnosti pracující v geologii, 1993 spoluzakladatel firmy Geoinza, S. L. Madrid, 1993-94 generální zmocněnec firmy Fralex-Madrid,2004 účastník expedice Titicaca; souběžně pedagogická činnost:1971-74, 1976-78, 1982-84, 1989-91 externí učitel inženýrské geologie na VUT v Brně, přednášky na univerzitách ve Španělsku, Mexiku, na Kubě a v Peru; P: 150 odborných publikací doma a v zahraničí: Španělsko, Portugalsko, Brazílie, Peru, Nizozemsko, Rusko, Řecko, Kuba, Austrálie, Etiopie, Thajsko aj., autor několika televizních scénářů, vystoupení v rozhlase a televizi, autor řady populárně vědeckých článků v tisku a časopisech; závěrečné zprávy jako podklad velkých projektů, zejména vodních staveb (Dalešice a Mohelno, Oravská přehrada, Slezská Harta, dálnice Praha-Brno, přečerpávací elektrárna Centro Cuba), zprávy a posudky menšího rozsahu, odborné aktivity ve Španělsku v letech 1991-95, knihy Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas, 2003, Peruánské postřehy, 2004, Inženýrsko-geologický průzkum pro přehrady, 2004. Titicaca, 2004 aj.; C: Nejlepší pracovník geologické služby; Č: Český klub cestovatelů, Latinsko-americká společnost, Česká asociace inženýrských geologů; Z: cestování, turistika, lyžování, vážná a relaxační hudba, psaní knih z cest, popularizace geologie v časopisech a sdělovacích prostředcích

Vysvětlivky:

PO-pozice, S-název společnosti, AS-adresa společnosti, SA-soukromá adresa, DN-datum a místo narození, M-manžel/ka, D-děti (Jméno+rok nar.), R-rodiče, VP-významní příbuzní, V-vzdělání, K-kariéra, P-publikace, C-ceny, řády, Č-členství ve spolcích, Z-záliby
 
e-mail: hamaro@ceskyalmanach.cz

www.ceskyalmanach.cz

 Ing. Otto HORSKÝ, CSc. - Otto Horský - účastnik 1000 nej... České republiky

1000 Leaders of the Czech Republic 2006-2007 (Vydal Comenius 2005)

Ing. Otto HORSKÝ, CSc.
datum nar.: 13.4.1938
místo nar.: Prostějov
mládí prožil/a: v Prostějově
podnikatel: zprostředkovatelská a poradenská činnost
Břenkova 28
61300 Brno
tel.: 00 420 545 576 460
fax: 00 420 545 576 460
Mobil: 00 420 602 791 425
hE-mail: horsky@karneval.CZ horsky@horsky.org, 602791425@seznam.cz
www.horsky.org


Ing. Otto HORSKÝ, CSc.
Manžel/ka (jméno)
Marie
Děti (jména, rok narození)
Viola , nevlastní Iveta , Zdeněk
Vzdělání včetně kurzů: škola, obor, město, rok dokončení studia
• VŠB Ostrava, geologie, 1961
• Externí studium VUT Brno, 1963
• Univerzita 17.listopadu Praha, španělština, 1969
• Institut zahraničního obchodu Praha, 1974, kandidát věd 1978
Znalost jazyků („ F ” -plynně, „ C ” -domluvím se)
ŠJ, RJ - F / AJ, NJ - C
Dosavadní kariéra
• 1974-1976, vedoucí technické kanceláře, LIMA-PERU
• 1976-1978, vedoucí geologického odboru Geotest Brno
• 1978-1982, hlavní poradce min. stavebnictví Kuby
• 1984-1988, vedoucí expedice CENTRO-CUBA

• 1991-1994, gen.řed. Vodní Espaňola, S.A., Madrid, Španělsko

• 2004 účastník odborné expedice Titicaca 2004. cz

Jiné významné funkce, pozice, členství, tituly, ceny

člen Českého klubu cestovatelů a Latinsko-americké společnosti, člen České asociace inženýrských geologů

Na vývoj ČR v rámci EU hledíte s: O=optimismem, P=pesimismem, N=bez emocí O
Sporty: jaký/jaké děláte třeba i jen rekreačně?
turistika, lyžování
Jakou hudbu máte rád/a?
vážnou a relaxační
Hrajete na nějaký hudební nástroj? Na který?
ne
Vaše oblíbené jídlo a nápoj jsou?
španělské ptáčky, svíčková, pivo, španělské víno
Čím jste chtěl/a být jako dítě?
indiánem, později geologem
Jak jste si vydělal/a svoje první peníze?
Na brigádě v cihelně, mzda 118,20 Kčs za dva týdny.
Jaký je Váš oblíbený literární žánr, autor?
inspirativní literatura a literatura faktu, Mir. Stingl
Jakou knihu máte nejraději, nebo kterou jste četl/a naposledy?
Marcus Aurelius - Hovory k sobě
Jak a kde nejraději trávíte dovolenou?
ve Španělsku u přátel, hlavně v Andalusii
Čím si dokážete udělat opravdovou radost?
Najít si čas na psaní.
Kde byste chtěl/a žít, kdybyste nežil/a v Čechách?
mezi peruánskými indiány
Co bylo Vaše dosavadní nejtěžší rozhodnutí?
Vždy jsem se rozhodoval lehce a snadno.
Jakým způsobem relaxujete?
psaním a studiem, prací na zahradě
Kdy a kde dostáváte dobré nápady?
vždy ve spánku či polospánku
Co byla nejcennější rada,co jste v životě dostal/a? Od koho?
od Prof. San Miguela Arríbase v roce 1968
Co považujete za svou silnou stránku?
cílevědomost, pracovitost, toleranci, odvahu riskovat
Čeho si nejvíc vážíte u svých spolupracovníků?
inteligence, pracovitosti a když drží slovo
Co považujete za nejvýraznější historickou událost během Vašeho života?
přechod od komunismu ke kapitalismu
Koho si mimořádně vážíte v „ polistopadové ” historii ČR?
Prof. Václava Klause
V kterou dobu (denní či noční) pracujete nejintenzivněji?
dopoledne a v noci
Se kterou historickou či současnou osobností byste chtěl/a jít na oběd?
se španělským králem Juanem Carlosem
O čem byste si povídali?
o přechodu od diktatury k demokracii
Co považujete za svůj největší profesionální úspěch?
průzkum pro vodní díla Dalešice a PVE Centro Cuba
Jaký druh umění máte nejraději? Například které umělecké dílo byste chtěl/a mít doma?
malířství, Hieronymus Bosch
Které noviny, časopis Vás nejvíce oslovují?
Mladá fronta Dnes, EURO, Lidé a země, Cestopisy
Který film či televizní program Vás v poslední době mimořádně zaujal?
cestománie, zprávy
Jaké programy v televizi sledujete nejraději?
zprávy a filmy podle skutečných událostí
Máte nějaký oblíbený citát?
Všechno jde, jen chtít.
Řídíte se nějakým životním krédem? Pokud ano,jakým?
"S vytrvalostí se nejdál dojde."
Věříte na pověry?
na pověry ne, na paranormální jevy ano
Máte nějakého zajímavého koníčka?
psaní knih cílených cestováním
Vaše oblíbená barva a květina jsou?
modrá, orchidej
Za co rád/a utrácíte peníze?
za papírnické potřeby a za dárky pro jiné
Jaké je Vaše nejoblíbenější roční období?
jaro a léto
Čemu jen těžko odoláte?
návrhu na účast v odborné expedici mezi indiány
Co by nemělo chybět ve Vaší ledničce?
avokádo, pomeranče na šťávu, chléb
Máte nějakou konkrétní profesionální zásadu? Jakou?
udržovat kontakt s odborníky a přáteli i v dobách zlých
Co se Vám líbí či nelíbí na české povaze?
závistivost, nespolehlivost, malá dávka sebevědomí
Co považujete za nejvýznamnější vynález dvacátého století?
computer, internet
V které době byste chtěl/a žít?
v současné
Jaká zvířata máte rád/a? Proč?
psy - věrnost, lvy - síla
Máte nějakou špatnou vlastnost? Pokud ano, jakou?
Mám rád sladkosti.
Co Vám dali rodiče do života?
samostatnost, pracovitost, houževnatost
Co byste se ještě chtěl/a naučit?
být dobrým dědečkem
Podobají se Vám v něčem Vaše děti?
v cílevědomosti, pracovitosti, houževnatosti
Co si umíte opravit?
hodně věcí v domácnosti kromě elektroniky

 

WHO IS WHO 2002
 

Horský Otto Ing. CSc.

 

ObrazekP.: podnikatel; F: Činnost technických poradců v oblasti geologie a geotechniky; OA. : Zprostředkovatelská a poradenská činnost, reklamní činnost a marketing, vydavatelské a nakladatelské činnosti; SA.: 613 00 Brno, Břenkova 28; N.: Prostějov, 13. 04. 1938; JM: JUDr. Mane Brunclíková; D.: PhDr. Viola Horská , Mgr. Iveta Pilařova , Mgr. Zdeněk Brunclík ; R.: Jan Zatloukal a Marie Zatloukalová; VP.: František Zatloukal, manipulant firmy ROLNY; V.: 1956 gymn. Prostějov, 1961 Vysoká škola báňská, ing. geologie, 1964 ext. studium mechaniky zemin a hornin, 1967 Univerzita 17. listopadu (španělština), 1974 Institut zahraničního obchodu, 1978 Kandidát geologických věd – CSc; K.: 1974–76 Peru, vedoucí technické kanceláře město Lima, 1976–78 Geotest Brno, vedoucí geologického odboru, 1978–82 hlavní poradce Ministerstva stavebnictví Kuby pro ing. geologii a koordinátor československých expertů pracujících ve stavebnictví, 1984–88 vedoucí československé expedice Centro-Cuba, 1988–91 Geotest Brno, vedoucí oblasti ing. geologie, 1991–93 generální ředitel a.s. Vodni Espaňola, S. A. v Madridu, 1993 spoluzakladatel firmy Geoinza, S. L. Madrid, 1993–94 generální zmocněnec firmy Fralex-Madrid, v letech 1971–74, 1976–78, 1982–84, 1989–91 externí učitel inženýrské geologie na VUT v Brně; PC.: 150 odborných publikací v Československu a v zahraničí (Španělsko 1967–78-93–94, Brazílie 1974, Peru 1975, Rusko 1984, Holandsko 1990, Kuba 1979-87, Austrálie 1992, Portugalsko 1994, Řecko 1996), závěrečné zprávy jako podklad velkých projektů, zejména vodních staveb (Dalešice a Mohelno, Oravská přehrada, Slezská Harta, dálnice Praha-Brno, přečerpávací elektrárna Centro Cuba), zprávy a posudky menšího rozsahu, odborné aktivity ve Španělsku v letech 1991-95, knihy Investigaciones Ingeniero-Geológicas para las Obras Hidrotécnicas (2003), Peruánské postřehy (2004), Inženýrsko-geologický průzkum pro přehrady (2004); RV.: Nejlepší pracovník geologické služby; S.: členství v České asociaci Inženýrských geologů, v Českém klubu cestovatelů, člen vědecké expedice Titicaca 2004; H.: psaní knih z cest, popularizace geologie v časopisech a sdělovacích prostředcích; JZ.: španělsky, rusky, anglicky, německy.

www.horsky.org
 

WHO IS...? (v České republice) Hlavní dílo, I vydání 2002, str.246, Dodatkové dílo, II vydání 2003, str.371, III vydání 2004, IV vydání 2005, V vydání 2006..

Osobnosti Českého klubu cestovatelů

Ing. Otto Horský, CSc. (1938, Prostějov)

Narodil se 13. dubna 1938 v Prostě­jově,ve městě, v němž od nepaměti přežíval duch podnikatelských aktivit. Zde také absolvoval základní školní vzdělání a gymnázium, po jehož dokončení se přihlásil ke studiu přírodních věd, a to geologie. Tento cíl sledoval již od svých třinácti let, kdy našel první zkameněliny korálů ve světoznámém čelechovickém devonu. Během studií geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě se postupně zaměřil na inženýrskou geologii. Již tehdy si vytkl jasný cíl – pracovat jako expert v zemích Latinské Ameriky a poznat osobně život indiánů. Svému cíli se začal přibližovat ihned po dokončení studií. Roku 1978 obhájil na Vysoké škole báňské kandidátskou práci v oboru inženýrské geologie na téma moderních průzkumných metod pro přehrady.

V roce 1960 nastoupil do Geotestu Brno, kde postupně prošel řadou odborných a hospodářských funkcí. Mezi stěžejní odborné práce během jeho praxe patřil inženýrsko-geologický průzkum pro československou nejvyšší přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a průzkum pro více než dvacet dalších přehrad.

Od roku 1967 řešil havarijní situaci břehů Oravské přehrady. Metodika moderně pojatého inženýrsko-geologického průzkumu pro přehrady na příkladu 104 metrů vysoké hráze v Dalešicích se stala tématem jeho kandidátské práce, kterou obhájil v roce 1978. Této oblasti činnosti a výzkumu se věnoval po celou dobu odborné praxe a dále ji s využitím vlastních poznatků rozpracoval. Výsledky jeho prací posloužily v praxi při řešení analogických případů a byly publikovány doma a i v zahraničí.

V letech 1974 – 1976 praco-val v Peru jako vedoucí technické kanceláře, která spolupracovala s peruán-skými institucemi zejména v oblasti projekce vodních staveb. Uzavřel a spolu s českýmii projekčními organizacemi realizoval mimo jiné geotechnický průzkum pro podzemní hydrocentrálu Mantaro – Restitución. Upozornil na skalní sesuv v místě již vybudované přehrady Tablachaca na řece Mantaro. Jako expert se zůčastnil prací při geotechnickém průzkumu pro rozšíření hydroenergetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu.

Od roku 1978 do1982 působil na Kubě jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro inženýrskou geologii, v letech 1984 až 1988 pak vedl inženýrskogeo­logický průzkum pro přečerpávací vodní elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce na projektu přečerpávací elektrárny další československé expedice v provincii Oriente.

V letech 1991 až 1994 pracoval v Madridu jako generální ředitel česko- španělské akciové společnosti pracující v geologii, hydrogeologii a ekologii. V roce 1994 začal podnikat v oblasti provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Brazílii a Kubu a ve spolupráci s Geotestem a. s., realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech.

V letech 2010 až 2012 spolupracoval jako expert koordinátor na projektu přehrady Bawanur v Severním Iráku, v Kurdistánu.

V roce 1971 začal externě přednášet na Vysokém učení technickém v Brně, jeden rok externě přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě. Přednášková činnost a výchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Ministerstvu staveb-nictví Kuby. Několik přednášek měl i na univerzitách ve Španělsku, v Mexiku a v Peru. Zveřejnil více než 160 odborných a vědeckých publikací, z toho více než sto v Československu a České republice, zbývající v zahraničí (Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugalsko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba). Během své geologické kariéry zpracovaval více než 200 průzkumných zpráv a výzkumných úkolů, a to zejména pro vodní stavby, a to jak v bývalém Československu, tak v Peru, ve Španělsku a zejména na Kubě. Pracuje jako recenzent pro některé odborné časopisy, například pro EGRSE Journal, nebo pro Environmental Geology (International Journal of Geosciences). Byl oponentem celé řady závěrečných zpráv o inženýrsko-geologickém průzkumu zejména pro vodní stavby, oponoval diplomové, kandidátské a docentské práce a řadu výzkumných úkolů. Recenzent knihy „Čechy a Peru“ – historie a umění a dějiny vzájemných kulturních vztahů a řady dalších knih.

Usiloval vždy o popularizaci svého oboru včetně zkušeností ze zahraničních cest a expedicí. Je autorem námětů a spoluautorem scénářů televizních filmů: Peruánské postřehy (1976), Geologové z Mantara (1977), Přečerpávací elektrárna Centro Cuba (1988). Dále spolupracoval na scénářích televizních filmů Člověk proti horám (1977) a Lidé v podzemí (1977). Byl spoluautorem hodinového televizního filmu o Československu, který byl uveden v Peru v roce 1975, a dále půlhodinového televizního filmu s toutéž tematikou na Kubě (1981). Získané odborné a cestovateské zkušenosti předává široké veřejnosti formou přednášek, výstav fotografií a televizních a rozhlasových reportáží. Publikoval více než čtyři desítky populárně vědeckých článků.

V roce 2004 se zúčastnil odborné expedice Titicaca 2004.CZ, jejímž cílem byl historicko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, od geografických a biologických souvislostí po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností obývajících břehy a ostrovy jezera. Jedním z výsledků expedice je jeho objev záhadných skalních obrazců nad ruinami Incahuasi poblíž města Huaytara. Získané poznatky z expedice publikoval, představil na několika výstavách fotografií a o nich přednášel.

V posledních lltech se věnuje kromě podnikání v inženýrské geologii především literární práci a to jak v rovině odborné, tak v rovině popularizační. Do konce roku 2014 vydal celkem 14 knih. Jeho kniha se spoluautorem doc. RNDr. Pavleme Bláhou, DrSc, „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ byla již uvedena v 58 zemích světa a připravuje se její překlad do ruštiny.

Je členem České asociace inženýrských geologů ČAIG, České Iberoamerické společnosti ČIS, Českého klubu cestovatelů ČKC, prestižního Klubu H+Z a společnosti National Geographic Society.

Ing. Otto Horský CSc. (CZ) - geolog, cestovatel a spisovatel. Autor více než 150 odborných publikací doma i v zahraničí, několika televizních scénářů a řady populárně vědeckých článků. Vykonával poradenskou činnost v Peru a na Kubě. Převážně pracovně navštívil více než 40 zemí, přednášel na Universitách ve Španělsku, Mexiku, na Kubě a v Peru. Účastník vědecké expedice Titicaca 2004.

 

Databáze Národní knihovny ČR

Záznam 1 z 1

Ident. číslo
mzk2003208186
Záhlaví : Horský, Otto, 1938
Odkaz. forma : Horsky, Otto, 1938
Biograf.údaje: Narozen 13.4.1938 v Prostějově.
Inženýrský geolog, inženýrsko-geologická a geotechnická poradenská služba pro hydrotechnické stavby v ČR a v zahraničí, vysokoškolský pedagog, odborné práce z inženýrské geologie a geotechniky. Autor námětů a spoluautor scénářů dokumentárních pořadů v televizi i rozhlase. Publikuje též ve španělštině.
Provenience CZ
Status definitivní
Zdroj informace : Horský, Otto: Peruánské postřehy - Biografická poznámka,
Odkaz viz
Horský, Otto: Investigaciones ingeniero geológicas para las obras hidrotécnicas

Systém. číslo 000208186

Reference/referencias:

http://www.klubhz.blogspot.com ,www.ckc.cz, Heslo: "Otto Horsky" přes: www.google.com ,www.seznam.cz, ww.horsky.seznam.cz

OXFORDPEDIA  2015 - ŽIVOTOPIS

Horský Otto
Ing., CSc. O: vědecký pracovník, geolog; B: Prostějov, 13.04.1938; MS: JUDr. Marie; Ch: PhDr. Viola; E: 1953 - 1956 Gymnázium Prostějov; 1956 - 1961 VŠ Báňská v Ostravě, Geologická fakulta, Ing.; 1978 CSc.; studijní pobyty: Rakousko, Egypt, Španělsko, Itálie, SSSR, Rumunsko, Jugoslávie, Německo, Polsko, SSSR, Bulharsko, Řecko, Španělsko; Ca: již během studií geologie si vytkl jasný cíl - pracovat jako expert v zemích Latinské Ameriky a poznat osobně život indiánů; 1960 v posledním roce studia nastoupil do Geotestu Brno (až do roku 1968 Geologický průzkum Brno), kde prošel řadou odborných a hospodářských funkcí, od oborového geologa pro inženýrskou geologii až po vedoucího geologického odboru na podniku v Brně a vedoucího detašovaného pracoviště v Ostravě; 1971 - 1974,1976 - 1978 a 1989 - 1991 externí učitel inženýrské geologie na VUT v Brně; 1974 pověřen Ministerstvem zahraničního obchodu Československa, aby v Peru v Limě vybudoval první experimentální technickou kancelář; 1974 -1976 vykonával inženýrsko-geologickou a geotechnickou poradenskou službu pro hydrotechnické stavby v Peru; 1978 - 1982 Kuba, kde působil jako hlavní inženýr ministerstva stavebnictví; navštívil a poskytoval poradenskou činnost na významných stavbách Kuby (vodní díla, tepelné elektrárny, komunikace nebo průmyslové celky), některé odborně náročné práce osobně řídil; součástí byla i výchova kubánských odborníků a kontrola činnosti a řízení expertů pracujících v oborech inženýrské geologie a geotechniky; byl pověřen koordinováním činnosti československých poradců pracujících na Kubě ve stavebnictví; 1984 - 1988 vedl inženýrsko-geologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce další československé expedice v provincii Oriente; 1983 externě přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě; 1991 - 1994 Španělsko, kde byl jako generální ředitel pověřen vedením první česko-španělské akciové společnosti pracující v geologii, hydrogeologii a ekologii, realizoval ve spolupráci s českými podniky a experty více než třicet studií a projektů zejména pro vodní stavby, ale i pro silnice a úsek dálnice, pro linku metra v Madridu, pro průmyslové celky a pro sanaci havarijních stavů staveb; 2010 - 2011 pracoval jako koordinátor projektu přehrady Bawanur v Kurdistánu; v posledních letech se věnuje hlavně literární práci a poradenské činnosti v oblasti inženýrskogeologického průzkumu pro přehrady doma i v zahraničí; WaCW: pracoval na státních normách pro inženýrsko-geologický průzkum a pro geotechniku; přednášel na univerzitách ve Španělsku, Mexiku, Peru; uveřejnil více než 150 odborných publikací u nás i v zahraničí; hlavní řešitel na mnoha významných stavbách v Československu a v zahraničí, zpracoval několik desítek závěrečných zpráv jako podklady pro projekty vodních staveb a desítky zpráv a posudků pro inženýrské stavby různého charakteru; autorem námětů a spoluautorem scénářů televizních filmů Peruánské postřehy (1976), Geologové z Mantara (1977), Přečerpávací elektrárna Centro Cuba (1988); spolupracoval na scénářích filmů Člověk proti horám (1977) a Lidé v podzemí (1977); spoluautorem televizního filmu o Československu, který byl uveden v Peru v roce 1975, televizního filmu s toutéž tematikou na Kubě při příležitosti Dnů Československa (1981); vystupoval v československé televizi a rozhlase; publikoval čtyři desítky populárně vědeckých článků; 2007 kniha "Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady"; 2004 odborná expedice Titicaca 2004.CZ, jejímž cílem byl historicko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, jedním z výsledků expedice je jeho objev záhadných skalních obrazců nad ruinami Incahuasi poblíž města Huaytara, publikovaný v knize "Incawasi sídlo Bohů (2010), získané poznatky z expedice publikoval, představil na několika výstavách fotografií, přednáší o nich a uvedl je i v rozhlase a televizi; hlavním výsledkem je monografie „Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?"; 2013; navštívil Velikonoční ostrov v Polynésii, Misiones San Ignacio v Argentíně a vodopády Iguazú v Brazílii; s doc. Pavlem Bláhou, Dr.Sc. navštívili jako technická mise největší hydroenergetické dílo na světě, Itaipu v Brazílii a Paraguayi s cílem zahrnout toto úchvatné dílo do dalšího rozšířeného vydání knihy "The Application of Engineering Geology to Dam Construction"; 2015 svoji padesátiletou spolupráci se španělsky mluvícími zeměmi, zejména s Peru, zúročil na přednášce v Institutu Cervantes v Praze - téma Projekty, expedice a objevy: retrospektivní pohled na Peru; další knihy: Osm roků na Kubě (2008), Bájné jezero Titicaca (2010), Záhadné jezero Titicaca a Altiplano, Paměti (2012), Křivolaké cesty osudu (2012), Buenos dias, Espaňa (2012), Jezero Titicaca na pokraji třetího tisíciletí (2013), Cestopisné črty z levé a pravé kapsy (2014), Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb "co nás také poučilo" (spoluautor Doc. RNDr. Pavel Bláha, Dr.Sc - 2008); Aw: Výše uvedená kniha byla přeložena do angličtiny, v upraveném a rozšířeném vydání vyšla v roce 2011 pod názvem "The Application of Engineering Geology to Dam Construction", byla pokřtěna na mezinárodním kongresu HYDRO 2011 v Praze;Česko-španělský a Španělsko-český geotechnický slovník (1992); prof. Pavel Štěpánek ho ve své publikaci "Čechy a Peru" (2013) zařadil jako jednoho z nejvýznamnějších osobností 20. století v rámci vztahů ČSSR a Peru; Me: Česká asociace inženýrských geologů ČAIG, Česká Iberoamerická společnost ČIS, Český klub cestovatelů ČKC, prestižní Klub H+Z a společnost National Geographic Society; Ach: 1972 Španělsko vedoucí delegace na světový kongres o přehradách a 1978 světový kongres inženýrské geologie; inženýrsko-geologický průzkum pro moravskou větev dálnice z Prahy do Brna, dále pro československou nejvyšší přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a průzkum pro více než dvacet dalších přehrad (např. přehrada Josefův Důl v Jizerských horách a Slezská Harta v Jeseníkách);1967 -1972 řešil havarijní situaci Oravské přehrady, kde navrhl způsob sanace břehů; LS: španělsky, rusky, anglicky; částečně německy; H: cestování, psaní; PMM: Seznámení s nynější manželkou; 1972 osobní setkání s princem Juanem Carlosem, zahraniční pracovní pobyty; RoS: Předvídavost; pracovitost; zdravá ctižádost; schopnost adaptability a aplikace poznatků do praxe; "Všechno jde, jen chtít"; Web: www.horsky.org; www.horsky.seznam.cz; www.ckc.cz; www.klubhz.blogspot.cz; www.databook.cz/horsky-otto,
www.kosmas.cz/autor/31011

Vysvětlivky: O – povolání, B   - datum, místo narození, P   - rodiče, MS  - manžel/ka, Ch  - děti, E   - vzdělání, Ca  - kariéra, WaCW  - publikač. a kreativní činnost, CaSa  - občanské a společen. Aktivity, Aw   - ocenění, Me  - členství, Ach –  úspěchy, LS  - jazykové znalosti, H  - koníčky, OA  - ost. Aktivity, PMM - osobní čarovné momenty, ROS - tajemství úspěchu, Web - webové str.

Přehrady a indiáni v Peru se pro Otto Horského stali celoživotní láskou - Radio Praga 2015

Otto Horský a peruánská velvyslankyně Martia Landaveri - Foto: Dominika Bernáthová

Otto Horský a peruánská velvyslankyně Martia LandaveriFoto: Dominika Bernáthová

Profesí inženýrský geolog, diplomat, milovník Peru a jeho indiánských kultur. Otto Horský vždy toužil žít mezi Indiány a to se mu splnilo. Dostal se pracovně do Peru, které se stalo jeho celoživotní láskou.

Přehrát audioPřehrajte si celý příspěvek

"Mně se na Peru líbí úplně všechno, protože pro geologa je Peru z tohoto pohledu země naprosto ojedinělá," uvedl Otto Horský, který po cestování a dobrodružství toužil odmala. 

"Už jako dítě jsem snil o tom, že chci žít mezi indiány. Hned po vysoké škole jsem začal studovat jazyky, hlavně španělštinu. Jednoznačně jsem směřoval k tomu, že se do Peru chci dostat. Zvolil jsem takovou taktiku, že jsem začal psát na všechny univerzity v Latinské Americe už v roce 1965. Už je to padesát roků." 

Nejdřív se ve své profesi prosadil v Československu. Prováděl například průzkum pro nejvyšší přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích, ale také pro dalších dvacet přehrad. Svůj sen dostat se do Latinské Ameriky si splnil v roce 1974. 

V Peru je zemětřesení skoro každý den 

Odznáček peruánsko-českého přátelství - Foto: Kristýna Maková

Odznáček peruánsko-českého přátelstvíFoto: Kristýna Maková

V 36 letech byl jmenován obchodním přidělencem na Československém velvyslanectví v Limě a zároveň vedoucím první československé technické kanceláře. Do Peru tehdy přijel krátce po velkém zemětřesení. A sám jich několik zažil. 

"Zemětřesení jsem zažil v Peru mnoho. Tam je skoro každý den. Člověk si na to zvykne. Já jako geolog to cítím velmi dobře. Někdy jen dostanete ťuknutí do nohy. To poznáte, že se něco blíží. Když už se potom hýbají lampy, tak to pozná každý. A takových zemětřesení jsem zažil několik. Opravdu silné zemětřesení bylo asi tři měsíce před mým příjezdem v roce 1974. Postihlo hlavní město Limu, bylo asi 4000 mrtvých. Já zažil ty následky, jak jsou třeba některé domy rozhýbané." 

Když přijel do Peru, byl už Otto Horský ve své profesi známý, pro OSN například zpracovával průzkum podzemních vod v Ekvádoru. A zajímavé projekty na něj čekaly i v Peru. 

"To, co jsme díky technické kanceláři začali, dodnes úspěšně pokračuje. Realizovali jsme tam velké projekty. Například rozšíření hydrocentrály na Machu Picchu. Nádherná lokalita, dnes sedmý div světa. Dělali jsme tam inženýrský průzkum i projekt na rozšíření hydrocentrály. Díky tomuto úspěšnému projektu začala další práce na řece Mantaro, asi 300 kilometrů severovýchodně od Limy, kde mají velké vodní dílo a potřebovali jeho rozšíření. Jmenovalo se Mantaro Restitucion. Měli tu postavený první stupeň přehrady vysoké 80 metrů. Bohužel byla postavena do obrovského skalního sesuvu, který tlačil na hráz. Kdyby se svah zřítil, tak hráz zničí. Zahynulo by mnoho lidí, to by byla katastrofa. My jsme si toho všimli a na řešení stability tohoto svahu se podíleli čeští odborníci. Všichni to považují za jeden z největších zásahů člověka v této oblasti, aby se předešlo katastrofě." 

Indiáni v Peru jsou milí a hodní 

O své práci v Peru napsal knížku Peruánské postřehy. Jsou tu i jeho osobní zážitky, vyprávění o historii Peru i setkání s místními lidmi. 

"Indiáni jsou strašně milí a hodní. Někde jsem se nemohl dětí zbavit, ale tady jsou distingované. Přijdou a když jim dáte nějaký pamlsek, tak se rozdělí. Já jsem byl obyvatelstvem nadšen, hlavně tím indiánským. Vždy jsem se toho chtěl dožít a to se mi splnilo. Jsou tam různé zvyky, třeba fiesty. Každé větší město má svého svatého. Dodržují se tam indiánské zvyky. Třeba v královském městě Cusco jsou tzv. hry Inti Raymi. Lidé, včetně kněží, se vydávají na procesí. Obětují Limu, vytáhnout z něj srdce a hodí jej do jezera." 

V Peru vážně onemocněla, a později zemřela Otto Horského žena. Zemi pak na nějakou dobu opustil, aby se sem opět vrátil v roce 2004. 

Vzhůru na jezero Titicaca 

Otto Horský spoluorganizoval expedici na jezero Titicaca. 

"Po dvou letech příprav se expedice skutečně realizovala. V blízkosti města Hauyatara jsem objevil skalní rytiny, které znázorňují různé výjevy. Naznačující, že tady mohli být i mimozemšťané. Je tam osoba, která má na těle skafandr, vedle je tělesná stráž se zakleslýma rukama, což bývá typické u těchto výjevů. Nejsou ojedinělé, ale každý takový objev, který je zdokumentován a popsán, tak má pro ně velkou hodnotu. Napsal jsem o tom knihu, která vyšla, a jmenuje se Incawasi - sídlo bohů. Další zajímavá lokalita je Kenko v blízkosti Cusca. Tam je v jednom místě monolit, zubem času setřelý, a tam je puma, která byla vždy v historii Inků zvířetem symbolickým a mýtickým." 

Na dalších skalních malbách je například incká princezna v nádherně zbarveném obřím koši, anděl s křídly, indián nesoucí dary. Celé okolí je pak plné hvězd. Podle vyprávění indiánů se jedná o bytosti zakleté do kamene. 

Čeští hydrogeologové dodnes v Peru pracují 

Otto Horský se své profesi a přehradám věnoval i v jiných částech světa. V letech 2010 až 2012 spolupracoval jako expert koordinátor na projektu přehrady Bawanur v Severním Iráku, v Kurdistánu. 

Situaci v Peru stále sleduje, a jak říká, dodnes tu jsou čeští odborníci. 

"Jsou tu odborníci, kteří se zabývají stabilitou horských jezer. Tam vznikne přirozená přehrada, když třeba spadne část hory nebo nastane sesuv. Hráz je z kamení, z ledu. Může se to zřítit. Kdyby se voda přelila přes hráz, která není postavená, ale vznikla tím, že spadla hora, tak se může stát velká katastrofa. A právě na tyto problémy tam má Akademie věd a Univerzita Karlova experty, kteří se těmi otázkami zabývají. A velice úspěšně. Jsou tam také naši hydrogeologové. Spolupráce pokračuje do dnešních dnů." 

Autor:  Zdeňka Kuchyňová

http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/prehrady-a-indiani-v-peru-se-pro-otto-horskeho-stali-celozivotni-laskou--1498420

 

Horsky Otto est né le 13 Avril 1938 à Prostejov, dans la ville, qui a toujours survécu à l'esprit d'entreprise. Il a également terminé ses études primaires et son lycée. Son grand-père František Zatloukal a entreprise textile Rolný de naissance et est devenu le premier gestionnaire. Aussi son père Jan Zatloukal a travaillé à Rolného, ​​jusqu'en 1946, quand il est devenu indépendant et est devenu copropriétaire de la société, qui a d'abord lancé le « montgomeráky propre production. Cependant, la société n'a pas survécu à l'année 1948, a été nationalisée. Son oncle Otto Řehulka il a été envoyé en 1946 par Rolný à Casablanca, où il a travaillé au bureau de la succursale en tant que directeur des ventes et en 1948, il est resté en exil.

Otto est le troisième fils de six enfants. Après avoir terminé le lycée, il s'est inscrit à l'étude des sciences naturelles, à savoir la géologie. Cet objectif a suivi depuis qu'il avait treize ans quand il a découvert les premiers fossiles de coraux dans le monde célèbre Čelechovice Dévonien. Au cours des études de géologie à l'Université des mines d'Ostrava, il s'est progressivement concentré sur la géologie de l'ingénierie. Même alors lui-même fixé un objectif clair - de travailler comme un expert dans les pays d'Amérique latine et d'apprendre à connaître personnellement la vie des Indiens. Il a commencé à aborder son objectif dès que les études étaient terminées.
Déjà dans la dernière année d'études vroce1960 rejoint GEOtest Brno (jusqu'en 1968 Geological Survey Brno), qui a subi progressivement une série de fonctions techniques et économiques, du géologue départemental de géologie de l'ingénieur à la tête du département géologique de l'entreprise à Brno et chef de lieu de travail détaché à Ostrava .
Parmi les travaux scientifiques fondamentaux lors de la pratique appartenait étude d'ingénierie géologique du barrage le plus tchécoslovaque et pompée centrale de stockage Dalešice et de la recherche depuis plus de vingt autres barrages, dont les deux méritent d'être mentionnés, et que le barrage Joseph mine dans les montagnes Jizera et Silésie Harta Jeseníkách .
Depuis 1967, il a abordé la situation d'urgence barrage Orava, qui a proposé un réaménagement des banques comme mesure contre l'abrasion et les pentes de glissement et mis au point une méthode de prévision remodelant les banques, qui ont été progressivement vérifiées par des mesures supplémentaires jusqu'en 1994, quand il a été achevé la restauration des berges. Les résultats de ces travaux ont servi dans la pratique à traiter des cas analogues et ont été publiés ici et à l’étranger.
La méthodologie a conçu une étude d'ingénierie géologique moderne du barrage sur l'exemple du plus haut barrage Dalesice est devenu le thème de sa thèse de candidat, qu'il a défendu en 1978. Ce sujet traité tout au long de l'expérience professionnelle et en utilisant davantage sa propre connaissance développée. Outre l'expérience étrangère, les résultats de son travail ont été édités et publiés dans la version espagnole.
À l'étranger effectué conseil ingénierie géologique et géotechnique pour les structures hydro-techniques au Pérou (1974-1976) et à Cuba (1978-1982), où il a servi comme ingénieur en chef du ministère de la Construction. À ce titre, il a visité et conseillé de nombreux grands bâtiments cubains, qu'il s'agisse d'aqueducs, de centrales thermiques, de communications ou d'unités industrielles. Certains travaux à forte intensité de travail ont été contrôlés personnellement. Une partie du contrat était la formation de spécialistes cubains et des activités de contrôle et d'experts en gestion travaillant dans les domaines de la géologie de l'ingénieur et de l'ingénierie géotechnique. En dehors du cadre du contrat a été commandé par la partie tchécoslovaque coordination des activités des consultants tchécoslovaque travaillant à Cuba dans la construction.
Dans les années 1984-1988 étude d'ingénierie géologique a conduit pour la centrale d'accumulation par pompage dans les montagnes de l'Escambray Cuba et coordonner simultanément les travaux d'autres expédition tchécoslovaque dans la province de Oriente. Surtout dans les travaux Escambray étaient très difficiles en raison initiale des données géologiques pratiquement inexistante et devait être le premier compte rendu détaillé de la structure géologique des montagnes. Les travaux de l'expédition tchécoslovaque a réuni peu à peu plus de 30 experts tchécoslovaques, 170 travailleurs cubains, et les résultats ont été systématiquement opposés par les principaux employés de l'Académie des Sciences de Cuba et des experts tchécoslovaques. Rapport final comme base pour la mise en œuvre du projet de construction a été remis à la partie cubaine à la fin de 1988 et son opposition a retenti dans l'évaluation d'un haut niveau de géologie de l'ingénieur tchécoslovaque et l'ingénierie géotechnique.
En 1974, il a été commandé par le ministère du commerce extérieur de la Tchécoslovaquie, au Pérou à Lima a construit le premier bureau d'études expérimentales. La tâche de ce bureau était de fournir des services et des conseils gratuits pour obtenir du travail dans divers domaines. Surtout dans son domaine, cette idée s'est avérée fructueuse. Plusieurs contrats ont été signés, qui ont été progressivement mis en œuvre par des experts tchécoslovaques de premier plan. Parmi eux on peut citer l'extension du projet hydroélectrique Machu Picchu sur la remise en état de glissement de terrain sur la rivière projet Mantaro étude géotechnique pour hydroélectrique El Sheque, une série d'avis d'experts et de consultations fournies principalement pour les travaux d'eau. l'activité de travail au Pérou, où il a occupé le poste d'attaché diplomatique commercial, signifiait la réalisation de son désir d'être proche de la vie des Indiens, apprendre leurs coutumes et la mentalité et complétée.

Zlatou medailí akademika Quida Záruby byl oceněn Otto Horský

22. 11. 2021

Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn Zlatou medailí akademika Quida Záruby za celoživotní přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky, osvětovou, publikační činnost i propagaci československé geologie v zahraničí

„Jsem velmi potěšen, že se mi dostalo této vysoké cti, že mi byla udělena Zlatá medaile Quida Záruby za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky. Považuji za nevýslovné štěstí, že i když jsem nebyl na vysoké škole žákem Quido Záruby, byl jsem s ním v pracovním styku již od roku 1962, kdy navštívil ostravské pracoviště, tehdy ještě Geologický průzkum Brno, a se zájmem si prohlédl některé námi právě řešené přehrady a sesuvy v Beskydech. Později jsme se setkávali již jako přátelé vícekrát v Dalešicích, které jsem tehdy řešil jako zodpovědný řešitel inženýrskogeologického průzkumu. V roce 1978 byl Quido Záruba jmenován recenzentem mé kandidátské disertační práce na téma „Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích“ a udělení titulu kandidáta geologických věd a geofyziky hodnotící komisi doporučil. Jistě by byl potěšen, že v dalším profesionálním životě jsem ho nezklamal. Jemu zejména patří mé poděkování. I když jsem nebyl jeho žákem, byli to právě jeho nejlepší žáci a po určitou dobu i asistenti, kteří mě odborně vychovali a vyslovuji jim nesmírné poděkování. Poděkování patří i velkému geofyzikovi, mému učiteli na vysoké škole, profesoru Karlu Müllerovi, DrSc. a jeho asistentovi, později celoživotnímu kolegovi, doc. RNDr. Pavlu Bláhovi, DrSc., kteří mě naučili praktické aplikaci tohoto oboru v inženýrské geologii a moderní pojetí inženýrské geologie a geofyziky jako oboru se mnou spoluvytvářeli. A největší poděkování patří Geotestu, který mě vždy podporoval jak v odborných, tak zahraničních aktivitách a pod jehož křídly jsem dosáhl doma i v zahraničí úspěchu. Udělení Zlaté medaile akademika Quida Záruby je pro mě velkou ctí a zároveň výzvou, abych i nadále a co nejdéle zůstal aktivním a byl přínosem pro zdárný základní a zejména aplikovaný výzkum v oborech inženýrské geologie a geotechniky,“ uvedl Otto Horský během slavnostního předání medaile dne 10. listopadu 2021 v Brně.

Curriculum vitae

V roce 1961 absolvoval studium geologie na Vysoké škole báňské, kde roku 1978 obhájil kandidátskou práci. Od roku 1960 začal pracovat v Geologickém průzkumu Brno, dnešní společnosti Geotest. Mezi jeho stěžejní odborné práce lze zařadit inženýrskogeologický průzkum pro více než dvacet přehrad v Česku a zahraničí, včetně přehrady a přečerpávající elektrárny v Dalešicích.

Stál u projekcí vodních staveb v Peru, Kubě či Španělsku

V letech 1974–1976 pracoval v Peru jako vedoucí technické kanceláře, která spolupracovala s peruánskými institucemi zejména v oblasti projekce vodních staveb. Uzavřel a spolu s československými projekčními organizacemi realizoval mimo jiné geotechnický průzkum pro podzemní hydrocentrálu Mantaro – Restitución. Upozornil na skalní sesuv v místě již vybudované přehrady Tablachaca na řece Mantaro. Na tomto základě vypracovali českoslovenští experti projekt sanace sesuvu, která byla následně realizována. Jako expert se zúčastnil prací při geotechnickém průzkumu pro rozšíření hydroenergetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu. V letech 1978–1982 působil na Kubě jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro inženýrskou geologii, poté 1984–1988 vedl inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce další československé expedice v provincii Oriente. Následně působil ve Španělsku jako generální ředitel česko-španělské akciové společnosti působící v geologii a ekologii.

Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací se věnoval v Mexiku, Chile, Brazílii, Kubě, Španělsku, Kanárských ostrovech a Kurdistánu

Od roku 1994 podniká v oblasti provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Brazílii a Kubu. S Geotestem realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech. Externě přednášel na Vysokém učení technickém v Brně a jeden rok přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě. Přednášková činnost a výchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Ministerstvu stavebnictví na Kubě. Několik přednášek měl i na univerzitách ve Španělsku, Mexiku a Peru. Zveřejnil více než 150 odborných publikací, z toho přes sto v České republice, zbývající v zahraničí – Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugalsko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba. Během své geologické kariéry zpracoval více než 200 průzkumných zpráv a výzkumných úkolů, zejména pro vodní stavby, a to jak v bývalém Československu, tak v Peru, Španělsku a zejména na Kubě. Pracuje jako recenzent pro některé odborné časopisy, například pro EGRSE Journal, nebo pro Environmental Geology (International Journal of Geosciences), například recenze publikace „Water leakage from the power tunnel of Gezende Dam, southern Turkey – a case study“. V letech 2010 až 2012 spolupracoval jako expertní koordinátor se společnostmi Geotest a CREA na projektu přehrady Bawanur v Severním Iráku, v Kurdistánu.

Napsal řadu publikací, kniha Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady vyšla v 65 zemích světa

Ing. Horský je spoluautorem knihy „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“, která vyšla v nakladatelství Repronis v Ostravě v roce 2009. Její anglická mutace „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ vyšla v témže nakladatelství v roce 2011. Obě knihy byly vydány v tisícovém nákladu. Protože kniha byly záhy rozebrána doma i v zahraničí (přes 65 zemí světa), přikročili autoři k přípravě přepracovaného a doplněného vydání. Jeho česká verze byla vydána VŠB-TU v Ostravě v roce 2014 pod názvem „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady“. Anglickou verzi vydala Univerzita Komenského v Bratislavě pod názvem „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ také v roce 2014.

Více o Zlaté medaili akademika Quida Záruby za celoživotní dílo »

 

Ing.otto Horský, CSc (*1938) - Place of Brno - Czech Engineering Geologist, popularizer of the field, traveler and writer. In his field he performed consulting activities in Peru (1974–1976, at the same time diplomat and director of the experimental technical office), in Cuba (1974 - 1978, main advisor to the Ministry of Building), again in Cuba (1984 - 1988, head of the Centro - Cuba Escambray). Between 1991 and 1994 he worked in Madrid as the CEO of the Czech-Spanish joint-stock company working in geology. Between 2010 and 2012, the BAWANUR dam on the Sirwan River in Kurdistan. Author of more than 150 professional publications at home and abroad (Spain, Portugal, Greece, Brazil, Peru, Netherlands, Russia, Greece, Cuba, Australia, Ethiopia, Thailand), several television scenarios, radio and television performances, published a number of popular Scientific articles in press and magazines. Author of 14 travel, biographical and popular scientific books and 5 professional books, in Czech, Spanish, English and Russian. He mainly visited more than 40 countries, lectured at the universities in Spain, Mexico, Cuba and Peru. Since 2015, the participant of the scientific expedition of Titicaca 2004. Since 2015, he has had an open lifelong exhibition of photographs and documents on "Peru - 50 years of contacts and cooperation" at the chateau in Letovice near Boskovice with the support of the Peruvian Embassy in Prague. For the Merit of the Diplomatic Service "with the title Comendador - Komtur. At present, in addition to consulting activities in the field of home and abroad mainly literary work, both in the field of literature concerning water management buildings, and monographs and popularization of science and travel.

NG.OTTO HORSKY, CSC (*1938) - Ort des Brno - Tschechisch -Ingenieurgeologe, Populär des Feldes, Reisender und Schriftsteller. In seinem Gebiet führte er Beratungsaktivitäten in Peru (1974–1976, gleichzeitig Diplomat und Direktor des experimentellen technischen Amtes) in Kuba (1974 - 1978, Hauptberaterin des Ministeriums für Gebäude) in Kuba (1984 - Hauptberaterin des Ministeriums für Gebäude) durch. 1988, Leiter des Centro - Kuba Escambray). Zwischen 1991 und 1994 arbeitete er in Madrid als CEO des tschechisch-spanischen Joint-Stock-Unternehmens, der in Geologie arbeitete. Zwischen 2010 und 2012 der Bawanur -Damm am Sirwan River in Kurdistan. Author of more than 150 professional publications at home and abroad (Spain, Portugal, Greece, Brazil, Peru, Netherlands, Russia, Greece, Cuba, Australia, Ethiopia, Thailand), several television scenarios, radio and television performances, published a number of Populäre wissenschaftliche Artikel in Presse und Zeitschriften. Autor von 14 Reisen, biografischen und populären wissenschaftlichen Büchern und 5 professionelle Bücher in Tschechisch, Spanisch, Englisch und Russisch. Er besuchte hauptsächlich mehr als 40 Länder, Vorträge an den Universitäten in Spanien, Mexiko, Kuba und Peru. Seit 2015 hat er die wissenschaftliche Expedition von Titicaca 2004. Seit 2015 hat er im Chateau in Letovice in der Nähe von Boskovice eine offene lebenslange Ausstellung mit Fotografien und Dokumenten über "Peru - 50 Jahre Kontakte und Zusammenarbeit" mit der Unterstützung der Peruanische Botschaft in Prag. Für den Verdienst des diplomatischen Dienstes "mit dem Titel Comendadador - Komtur. Derzeit zusätzlich zu Beratungsaktivitäten im Bereich Heim- und Ausland hauptsächlich literarische Arbeiten, sowohl im Bereich der Literatur zu Wassermanagementgebäuden als auch Monographien und Popularisierung von Wissenschaft und Reisen.

 

 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

good thesis statement c14lpa

(EugeneClorn, 5. 4. 2023 21:02)

You actually expressed it superbly!
how to be a better essay writer https://helpmedomyxyzhomework.com people write research essays in order to https://essaytyperhelp.com

Tu amiga hermana de Dania, soy Cuqui desde Cuba Santi Espíritus

(Angela María Delgado Rodríguez, 27. 2. 2021 14:44)

Hola me alegro encontrar tu pagina. Donde veo eres un escritor excelente como persona, además Geólogo.
Ahora estoy viviendo en Santa Cruz de Tenerife, España, puedes encontrarme en Facebook o integran.
Saludo Cuqui

Re: Otto Horsky, Chequia

(Otto Horsky, 15. 5. 2022 18:41)

Hola, Cuqui, por casualidad he encontrado tu noticia ubicada como el comentario a mi páguina web www.horsky.org. Noticia es un poco vieja, de la fecha 27.2.2021. Es porque no utilizo fasebook y tampoco integran. La única posibilidad como pudieramos entrar al contacto es através de mi e-mail: 602791425@seznam.cz
Si todavía sigues en Santa Cruz de Tenerife, envía me por favor e-mail. También he encontrado una noticia de Elizabeth Delgado (Ely) de Suecia de Estocolmo.

Saludos Otto Horsky

Tu amiga hermana de Dania, soy Cuqui desde Cuba Santi Espíritus
(Angela María Delgado Rodríguez, 27. 2. 2021 14:44)

Hola me alegro encontrar tu pagina. Donde veo eres un escritor excelente como persona, además Geólogo.
Ahora estoy viviendo en Santa Cruz de Tenerife, España, puedes encontrarme en Facebook o integran.
Saludo Cuqui

Moje pracovní celoživotní lásky

(Otto Horský, 22. 7. 2017 11:30)

Je pravdou, že mojí eloživotní láskou se stalo Peru. S touto zemí mám odborné, ale i přátelské a později hlavně pracovní styky již od roku 1966.Také snad proto mě Peruánci označují titulem Peruanista, čehož si moc vážím.Však mám od nich, tedy zejména od u nás působících velvyslanců, četná písemná poděkování za přátelství a spolupráci.Nebyl bych ale přesný, kdybych neuvedl, že mojí další celoživotní láskou je Kuba, kde jsem působil na různých odborných a řídících pozicích osum roků. A konečně, samozřejmě Španělsko, které tomu všemu dalo impuls a počátek a s nímž udržuji přátelské, odborné a pracovní vztahy již od roku 1964.

Výstižné

(Andrea, 25. 3. 2008 12:13)

Otto máte velice pěkné stránky. Trošku mě zaskočilo co vše stihnete vytvořit. Velmi se mi líbí Váš přístup k věcem... Držím palce:)A.

Pozdrav

(Fanoš ,Rejskova 9, 23. 7. 2014 7:32)

Hodně zdraví a pohody. Jsi kabrňák !

pozdrav

(ka-brňák , 10. 12. 2013 0:59)

pozdravuji všechny "brunclíky," ale i vás, profesore!

Moc pěkné

(Magda,Ostrava, 9. 4. 2008 22:15)

Četla jsem obě knihy, moc se mi líbily, těším se na další.Stránky jsou velmi pěkné.Fotky nádherné.¨
A mimochodem- všechno nej, nej,hodně zdraví a síly k neuvěřitelnému životnímu jubileu.