Jdi na obsah Jdi na menu
 


Abstrakty knih česky a anglicky, Abstracts of books in Czech and English

Knihy Otto Horského - Books of Otto Horsky, Libros de Otto Horsky

Cestopisné a životopisné - Travel and biographical, Libros de viajes y biográficos.

 

Peruánské postřehy - Peruvian insights, Recuerdos del Perú

Nejvýraznější cestovatelskou osobností, která poznávala Peru a Bolívii ve druhé polovině 20. století byl Václav Šolc (1919 – 1995), ředitel Náprstkova muzea v Praz. V první polovině 60. let pobýval na jezeře Titicaca, v polovině 70. let cestoval jádrem inckého impéria a s autorem Peruánských postřehů se tam setkal. Mimo jiné právě osobnosti Václava Šolce a Miloslava Stingla (1930) proponují autora a jeho Peruánské postřehy s obecným zájmem české a slovenské společnosti o původní kultury andských zemí. Všem učarovala Latinská Amerika. Pokusili se, a to úspěšně, uskutečnit své představy: navštívit, poznat a popsat pro Evropana vzdálené prostory. V těchto souvislostech přinášejí Otto Horského „Peruánské postřehy“ svědectví o kontinuitě českého zájmu o mimoevropský kulturní odkaz na příkladu Jižní Ameriky. Pro zájemce o dějiny československé hospodářské politiky vůči Latinské Americe jsou na příkladu Peru zajímavé a přínosné autorovy informace týkající se československých aktivit v andské oblasti.

 • Vydavatel: Repronis Ostrava
 • Formát A5, barevný obal, 96 stran textu včetně obrázků. Cena  169 Kč.bez DPH
 • První vydání : ISBN: 80–7329–050–2   © 2004
 • Druhé vydání: ISBN  978-80-7329-184-6   © 2008
 • Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org nebo: 602791425@seznam.cz
 • www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz
 • Peruánské postřehy k přečtení zde:

The most distinguished tourist personality that met Peru and Bolivia in the second half of the 20th century was Václav Šolc (1919-1995), the director of the Náprstek Museum in Prague. In the first half of the 1960s he lived on Lake Titicaca, in the mid-1970s he traveled at the heart of the Inca Empire and met the author of Peruvian insights there. Among other things, the personalities of Václav Šolc and Miloslav Stingl (1930) propose the author and his Peruvian insights with the general interest of the Czech and Slovak society on the original culture of Andean countries. Everyone was fascinated by Latin America. They have tried, successfully, to realize their ideas: to visit, to know and to describe distant spaces for Europeans. In this context, Otto Horský's "Peruvian insights" bring testimony of the continuity of Czech interest in the non-European cultural reference to the example of South America. For those interested in the history of Czechoslovak economic policy towards Latin America, Peru is an interesting and beneficial author's information on Czechoslovakian activities in the Andean region.

Descargar:  Peruánské postřehy: zde:

Osm roků na Kubě - Eight years in Cuba, Ocho aňos en Cuba

Kuba,Jamaika,Portoriko…
Který kluk by nesnil o oslnivě krásných dívkách s čokoládovou pletí, o omamné vůni tropického koření a o úžasných barvách jižních květů… Jména dalekých ostrovů a vzdálených zemí sladce zněla v hodinách zeměpisu i mladému studentovi prostějovské střední školy, Ottovi Horskému. Nejvíce ho přitahovala Kuba a cílevědomě šel za svým cílem. Poprvé přistál v Havaně v roce 1978 (to mu bylo 40 let). Působil nejdříve jako hlavní poradce pro inženýrskou geologii na Ministerstvu stavebnictví v Havaně (až do roku 1982) a potom jako vedoucí československé expedice pro průzkumné práce projektu přečerpávací vodní elektrárny v pohoří Escambray (1984–1988). O tom vypráví jeho kniha. V jejím úvodu nastínil velmi stručnou historii karibského ostrova. Do hodnocení politického vývoje po revolučním převratu v roce 1959 se však záměrně nepustil. Vždyť Otto Horský je především přírodovědcem, geologem a obdivovatelem přírodních krás a lidí z masa a kostí, bez ohledu na jejich politické názory. Jako takový si všímá nejen zajímavostí ze života prostých Kubánců, ale například i Fidela Castra a jeho bratra Ramóna, s nimiž se měl rovněž možnost setkat. Na nejvyšší místa žebříčku hodnot každé lidské bytosti staví především charakter, pracovitost a cílevědomost vedoucí krok za krokem k vytčenému cíli. Povrchní patina politických souvislostí ho nezajímá.

Cuba, Jamaika, Puerto Rico ...
Which boy would not dream of the dazzlingly beautiful girls with chocolate skin, the narcotic aroma of tropical spice and the marvelous colors of the southern blossoms ... The names of the remote islands and distant lands were sweet in the lessons of geography and the young student of Prostějov high school, Otto Horský. Most attracted to Cuba, and he pursued purposefully. He first landed in Havana in 1978 (he was 40 years old). He first served as chief consultant for engineering geology at the Ministry of Construction in Havana (until 1982) and then as the head of the Czechoslovak expedition for exploratory work on the project of a pumped storage power plant in the Escambray Mountains (1984-1988). This is what his book says about it. In its introduction, it outlined a very brief history of the Caribbean island. However, he did not deliberately abandon the political development after the revolutionary coup in 1959. After all, Otto Horský is a natural scientist, geologist and admirer of natural beauties and people of flesh and bone, regardless of their political views. As such, he notices not only Cuban life-free life, but also Fidel Castro and his brother Ramon, whom they also had the opportunity to meet. The highest point of the ranking of the values ​​of each human being is above all the character, diligence and purposefulness leading step by step to the stated goal. The superficial patina of political relations is not interested in him.

Descargar: Osm roků na Kubě k přečtení zde

Bájné jezero Titicaca - Mythical Lake Titicaca, El Mítigo Lago Titicaca

Kniha Bájné jezero Titicaca popisuje historii a prehistorii osídlení okolí jezera od roku 1200 př. n. l. až do dnešní doby. Zabývá se ale i historií jezera v pleistocénu a holocénu, stavem jezera ke konci doby ledové až do dnešní doby, vlivem tajících ledovců na jezero Titicaca a náhorní plošinu Altiplano, hodnotí ekologické problémy jezera v současnosti. V knize je vyjádřen názor, zda hrozí či nehrozí zánik jezera v důsledku globálního oteplování, dále se autor zabývá otázkou vlivu slunečních skvrn na výšku hladiny v jezeře, hodnotí vliv fenoménu El Niňo na jezerní kotlinu. Z hlediska běžného čtenáře jsou zajímavé poznatky o možném výskytu dinosaurů v dané oblasti, zda existovala Atlantida v oblasti Altiplana a jak žijí Urové na plovoucích ostrovech na jezeře na pokraji třetího tisíciletí. Kromě přírodovědeckých poznatků kniha podává populární formou vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit.

Mythical Lake Titicaca describes the history and prehistory of the settlement of the lake from 1200 BCE to the present day. It also deals with the history of the lake in Pleistocene and the Holocene, the state of the lake at the end of the ice age until today, the influence of melting glaciers on Lake Titicaca and the Altiplano plateau, assesses the ecological problems of the lake at present. The book expresses the opinion whether there is a threat or risk of extinction of the lake as a result of global warming, the author deals with the question of the influence of sunspots on the level of the lake, evaluates the influence of the El Nino phenomenon on the lake basin. From a reader's point of view, there are interesting findings about the possible occurrence of dinosaurs in the area, whether there was Atlantis in the Altiplana area, and how Urs live on the floating islands on the Lake of the Third Millennium. In addition to scientific knowledge, the book provides a popular form of visual testimony of the landscape and man in the lake, particularly about the form of life and habits of local Indian communities.

 

Nosičem vody v Egyptě -  Water carrier in Egypt, Transportista de agua en Egipto.

 

Tato kniha je krátkou vzpomínkou na účast autora knihy na budovatelském táboře v Egyptě v roce 1966. Tato krátká, velmi dobrodružná, ale i poučná cesta byla prvním naplněním jeho tužeb po cestování a poznávání světa. Otto Horský si od dětství kladl otázku, proč je svět tak velký a rozmanitý a sám si na ni odpověděl: Svět je proto tak velký, aby byl poznáván. Tato krátká epizoda více než měsíčního pobytu v Egyptě v době poznamenané blížícím se válečným konfliktem  na Blízkém východě pro něj byla velkým zdrojem poučení na politickém kolbišti mezi mládeží ze západních a východních zemí a mezi mládeží ze zemí t.zv. třetího světa, kteří střídavě kolísali mezi oběma ideologiemi. Autor prožil v Egyptě mnohá někdy i nebezpečná dobrodružství, získal  odborné  zkušenosti z výstavby Asuánské přehrady, zpíval v rozhlase píseň na oslavu egyptského  prezidenta Násira a jeden den byl i nosičem vody pro žíznivé účastníky pracovního tábora. Ale získal nejen první cenné zkušenosti. Díky účasti na budovatelském táboře navázal pevná přátelství, přesahující hranice času i vzdálenosti.

This book is a brief recollection of the book's author's participation at the 1966 building camp in Egypt. This short, very adventurous but instructive journey was the first fulfillment of his desires for traveling and exploring the world. Otto Horsky asked from his childhood why the world is so big and diverse and he himself answered: The world is so big to be known. This short episode of more than a month's stay in Egypt at the time of the ensuing Middle East warfare for him was a great source of instruction on the political scene between youth from Western and Eastern countries and among youth from the countries of the Middle East. of the Third World, who alternated between the two ideologies. The author spent many of the sometimes dangerous adventures in Egypt, gained professional experience from the construction of the Aswan Dam, sang a song in the radio to celebrate Egyptian President Nasser, and one day he was also a carrier of water for the thirsty workers in the labor camp. But he gained not only the first valuable experience. Thanks to his participation in the building camp, he established strong friendships beyond the boundaries of time and distance.

Záhadné jezero Titicaca a Altiplano - Mysterious Lake Titicaca and Altiplano, Misterioso Lago Titicaca y Altiplano,

 Odborný zájem českých zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou tradici. Na jejím počátku stanuly jezuitské misie 17. a 18. století, na které navázal cestovatelský zájem a hospodářská a kulturní spolupráce devatenáctého a dvacátého století. Realizovaný projekt expedice Titicaca.2004.CZ, garantovaný českými odborníky z univerzit a odborných pracovišť, byl přednostně směřován k popisu současného stavu jezera Titicaca, a to v jeho přírodovědném i společenskovědném rozměru. Studie byly zaměřeny zejména na historicko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, včetně obrazové dokumentace, od geografických a biologických souvislostí po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností obývajících břehy a ostrovy jezera. To je, dokumentace krajiny a přítomnosti člověka tak, jak byly nalezeny v roce 2004.

    Získané odborné poznatky doplňují tradici české latinoamerikanistiky, která na sebe upozornila v posledním desetiletí mimo jiné úspěšnou dokumentací pramenů Amazonky (B. Janský, 2000), v poslední době pak objevem záhadných skalních rytin nad ruinami Incawasi poblíž města Huayatara (O. Horský, 2004) a zejména pak objevem ruin nejvýše položeného sídelního komplexu na světě, severovýchodně od jezera Titicaca (Barteček, 2005). Kniha, kromě přírodovědeckých poznatků, podává populární formou vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit.

 • Vydavatel: Repronis Ostrava
 • Formát A5, barevný obal,  124 stran textu včetně obrázků. Cena  199 Kč.bez DPH
 • ISBN: ISBN: 978–80–7329–246–1    © 2010
 • Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz
 • www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz

The professional interest of the Czech lands in Latin America has its centuries-old tradition. At its inception, the Jesuit missions of the 17th and 18th centuries were followed by the interest of traveler and the economic and cultural cooperation of the nineteenth and twentieth centuries. The Titicaca.2004.CZ expedition project, guaranteed by Czech experts from universities and specialist workplaces, was primarily aimed at describing the current status of Lake Titicaca, both in its natural and social dimensions. The studies focused mainly on the historical and topographic description of the lake and its mainland background, including the picture documentation, geographic and biological contexts, after recording the current information on the status of cultural heritage and the shores and islands of the lake. That is, documentation of the landscape and human presence as they were found in 2004.
The acquired technical knowledge supplements the tradition of Czech Latin-American culture, which has been highlighted in the last decade by successful documentation of the sources of Amazon (B. Janský, 2000), recently by discovering mysterious rock engravings over the ruins of Incawasi near Huayatara (O. Horský, 2004). The book, in addition to scientific knowledge, provides a popular form of visual testimony of the landscape and man in the lake, particularly about the form of life and habits of local Indian communities.

Incawasi – sídlo bohů - Incawasi - the seat of the gods,  Incawasi – la sede de los Dioses

Velký zájem o Peru, který se u autora knihy projevoval již od dětských let, ho přivedl ke spoluorganizaci expedice „Titicaca 2004, CZ“, která, kromě přírodovědeckých, topografických a socioekonomických studií, měla podat vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera Titicaca na prahu třetího tisíciletí, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit. Kniha „Incawasi – sídlo bohů“, je rovněž jedním z výsledků studií realizovaných během expedice Titicaca. Jejich koncepce vycházela ze srovnávacích studií na jiných archeologicky významných lokalitách, které předcházely vlastním pracím realizovaným následně na jezeře Titicaca. Mezi tyto patří zejména oblast kolem města Cuzca, zejména Sacsayhuaman, Puca Pucara, Kenko, Tambo Machay, Ollantaytambo, Pisac, mezi dalšími. Hodnota některých pracovních hypotéz je demonstrována studiemi přímo v terénu.

    Základní kapitoly knihy se věnují věhlasné architektuře Inků a materiálům, které používali pro výstavbu svých monumentálních staveb, jako jsou svatyně v Kenku, sklady potravin, administrativní a obranné stavby, jako jsou Sacsayhuaman, Incawasi a Tambo Colorado, mezi dalšími. Představení některých zajímavých ukázek je dokumentováno nejen  autorem  knihy, ale i malbami malíře Karla Janáka. Autor  srovnává archeologické pozůstatky v Incawasi, poblíž města Huayatara, s podobnými ruinami v Machu Picchu, protože i zde používali Inkové kameny a bloky perfektně opracované na míru. Na tomto místě, na svahu před vstupem k ruinám, autor objevil na stěnách skalních formací skalní rytiny a kresby, pravděpodobně náboženského významu. Ačkoliv v Peru, hlavně na Altiplanu v údolích mezi horami, je podobných rytin či skalních kreseb registrováno několik set, každý nový a dobře dokumentovaný objev je přínosem k lepšímu poznání předkolumbovských kultur. Skalní formace či bloky se skalními rytinami z této doby se většinou vyskytují v otevřené krajině, do níž jsou včleněny a jsou přístupné jakémukoliv návštěvníkovi. Proto, s dobrým úmyslem, autor knihy varuje před nekontrolovaným turismem a doporučuje přijmout rázná opatření k zabránění dalších škod. Kniha rozšiřuje znalosti o stopách člověka a o předchozích kulturách, obývajících dnešní Peru. Svým obsahem se tak přidává k mnoha dalším písemným svědectvím, realizovaným českými výzkumníky a odborníky v minulosti i v současnosti.

 • Předmluva - Preface: Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru v České republice.
 • Rozhovor - Interview with Otto Horsky:Tomáš Vladislav Novák
 • Vydavatel: Repronis Ostrava
 • Formát A5, pevný barevný obal, 123 stran textu včetně obrázků, celobarevná příloha.
 • Cena  229 Kč.bez DPH
 • ISBN: ISBN: 978–80–7329–238-6     © 2010
 • Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz
 • www.horsky.org   nebo: www.horsky.estranky.cz

The great interest in Peru, which has been shown to the author since the childhood, led him to co-organize the expedition "Titicaca 2004, CZ" which, in addition to scientific, topographic and socioeconomic studies, should provide a visual testimony of the landscape and man in Lake Titicaca on the threshold of the third millennium, especially on the form of life and habits of local Indian communities. The book "Incawasi - the seat of the gods" is also one of the results of studies conducted during the Titicaca expedition. Their concepts were based on comparative studies at other archaeological sites that preceded their own works subsequently carried out on Lake Titicaca. These include, in particular, the area around Cuzca, especially Sacsayhuaman, Puca Pucara, Kenko, Tambo Machay, Ollantaytambo, Pisac, among others. The value of some working hypotheses is demonstrated by field studies.
The basic chapters of the book deal with the renowned architecture of the Incas and the materials they used to build their monumental buildings, such as Ken's Shrines, food warehouses, administrative and defensive buildings such as Sacsayhuaman, Incawasi and Tambo Colorado among others. The presentation of some interesting examples is documented not only by the author of the book but also by the paintings of the painter Karel Janák. The author compares the archaeological remains in Incawasi, near Huayatara, with similar ruins in Machu Picchu, as they also used Inca stones and blocks perfectly tailored. In this place, on the slope before entering the ruins, the author discovered rocky engravings and drawings, probably of religious significance, on the walls of rock formations. Although several hundreds of similar engravings or rock drawings are registered in Peru, especially in Altiplano in the valley between the mountains, each new and well-documented discovery benefits to a better understanding of pre-Columbian cultures. Rock formations or rock engraving blocks from this period are mostly found in an open landscape where they are embedded and accessible to any visitor. Therefore, with good intent, the author of the book warns against uncontrolled tourism and recommends taking vigorous measures to prevent further damage. The book extends knowledge of the traces of man and of the previous cultures inhabiting today's Peru. It adds to many of the other written testimonies made by Czech researchers and experts in the past and nowadays.

                               

 Paměti – Memoirs, Recuerdos

Tato kniha je milou vzpomínku na šťastná léta autorova dětství, prožitá v kruhu milující a mnohačetné rodiny. Tato rodina není ledajaká, vždyť maminka pocházela ze šesti sester a tatínek měl tři sestry, takže tetiček a strýčků byl bezpočet. Všichni jsme se navzájem častokrát  stýkali, vzájemně se navštěvovali a měli se rádi. Tato tradice se zachovala doposud a mnozí je  obdivují, jak to asi musí být krásné, když se v rodině nevyskytují žádné problémy, všichni se navzájem respektují a stýkají. Vždyť při významných rodinných oslavách se jich někdy sejde až čtyřicet. Autor si nevytkl za cíl sepsat všeobsahující paměti, zachycující celý jeho dosavadní život, neboť vystihnout krátce jeho složité životní etapy v jedné knize by bylo velmi nesnadné. Proto v závěru uvádí anotace dalších knih, které takto lze považovat za součást jeho autobiografické literatury. Aby ale  představa o jeho životě byla ucelená, zařadil jako první kapitolu svůj stručný životní příběh. To proto, že předkládaná kniha je pouze vzpomínkou na jeho dětská a studentská léta a jen na první krůčky do života dospělých. Autor si také neodpustil nezařadit do těchto pamětí alespoň některé úvahy a zamyšlení, které postupně vznikaly, nesourodě, tak, jak mu přišly na mysl a cítil potřebu je vyjádřit a zachytit.

 • Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
 • Formát A5, barevný obal,  204 stran textu včetně obrázků a s doslovem Milana Zatloukala.
 •  Cena  178 Kč.bez DPH  
 • ISBN: ISBN: 978–80–7453–238–2    © 2012
 • e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz
 • www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz
 • Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz

This book is a sweet memory of the happy years of author's childhood, experienced in a circle of loving and multiple families. This family is nothing, mother came from six sisters and my father had three sisters, so aunts and uncles were countless. We all met each other frequently, visited each other and liked each other. This tradition has been preserved so far and many are admiring how it must be beautiful when there are no problems in the family, all respecting each other and meeting each other. After all, when celebrating family celebrations, they sometimes meet up to forty. The author did not try to write all the memories capturing his entire life so far, for it would be very difficult to capture briefly his complicated life stages in one book. Therefore, in conclusion, he presents annotations of other books, which can be considered as part of his autobiographical literature. But in order for the idea of ​​his life to be comprehensive he placed his brief life story as the first chapter. This is because the book is just a reminder of his childhood and student years and only the first steps in adult life. The author also did not forgive not to include in these memories at least some reflections and reflections that gradually emerged, disintegrating, as they came to his mind and felt the need to express and capture them.

Křivolaké cesty osudu - The Curse of Destiny, El tortuoso camino del Destino

Tuto knihu lze považovat za nedílnou součást autorovy autobiografie. Je vzpomínkou na léta jeho působení v Peru, kdy jako obchodní přidělenec a vedoucí technické kanceláře při našem velvyslanectví v Limě musel zajišťovat rozvoj vědecko-technické spolupráce mezi Peru a Československem a zároveň bojoval za záchranu života své ženy Olgy, umírající na rakovinu. Je nejen ukázkou dobré úrovně peruánských léčebných postupů v této oblasti, ale i ukázkou opravdové snahy celé tehdejší československé kolonie v Limě o vytvoření optimálních podmínek pro její léčbu a bezproblematické prostředí, významně posilující její psychiku, tak důležitou právě při tomto onemocnění. Autor knihy se připravoval na roli zahraničního experta dlouhých čtrnáct let, než  se v roce 1974 vydali spolu se svojí ženou Olgou  a dcerou Violou vstříc osudovému naplnění jejich tužeb. Technickou kancelář se podařilo úspěšně vybudovat a její činnost přinesla a dosud přináší své ovoce. Dá se bezpochyby říci, že její uvedení  v život lze považovat za počátek úspěšného rozvoje vědecko-technické spolupráce, zejména v oblastech inženýrské geologie a geotechniky a ve vodním stavitelství. Život jeho manželky Olgy se však napříč všemu úsilí nepodařilo zachránit. Po předčasném návratu do Československa podlehla této zákeřné nemoci.

This book can be considered as an integral part of the author's autobiography. He has been remembered for years in Peru, as a business associate and head of a technical office at our Embassy in Lima, to ensure the development of scientific and technical cooperation between Peru and Czechoslovakia, while fighting for the life of his wife , Olga, dying of cancer. It is not only a demonstration of the good level of peruvian healing practices in this area but also a demonstration of the genuine effort of the entire Czechoslovak colony at the time in Lima to create optimal conditions for its treatment and a safe environment, its psyche, so important in this disease. The author of the book has been preparing for the role of a foreign expert of fourteen years, who, in 1974, went along with his wife Olga and daughter Viola to meet the fateful fulfillment of their desires. The technical office has successfully built up its business and still brings its fruit. Undoubtedly, it can be said that its introduction into life can be considered the beginning of a successful development of scientific and technical cooperation, especially in the fields of engineering geology and geotechnics, and in water engineering. His wife Olga's life, however, has failed to save all the efforts. After an early return to Czechoslovakia, she succumbed to this insidious disease.

 

Buenos días, Espaňa – Dobrý den Španělsko, Hello Spain.

Autor knihy se v roce 1967 na základě pozvání Barcelonské univerzity zúčastnil stáže na katedře geologie. Současně na univerzitě absolvoval spolu s manželkou Olgou letní kurz španělštiny, organizovaný pro zájemce z jiných zemí. Během pobytu v Barceloně  oba navštívili nejen paměti-hodnosti a zajímavosti města, ale autostopem projeli i rozeklané pobřeží, Costu Bravu a navštívili benediktinský klášter Montserrat. Profesor Arribas zorganizoval pro autora několik odborných exkurzí na přehrady v Katalánsku a v knize jsou komentovány. Po skončení studijního pobytu v Barceloně se oba vydali autostopem za poznáním Španělska.  Za naprosto minimální náklady projeli autostopem za 8 dní 2 528 kilometrů, navštívili Valencii, Alicante, Almérii, Motril, Granadu, Toledo, Madrid a Zaragozu. Autor popisuje nejen neuvěřitelné zážitky z cesty po Španělsku, ale jeho líčení je i dokumentem  neobvyklých poměrů ve Španělsku v období Frankovy diktatury. Součástí knihy je i rejstřík navštívených míst a lokalit, bibliografie autora k danému tématu a jeho krátký životopis.

In 1967, at the invitation of the University of Barcelona, ​​the author of the book attended an internship at the Department of Geology. At the same time, he and his wife Olga graduated from a Spanish course organized for those from other countries. During their stay in Barcelona, ​​both visited not only the city's memorials and attractions, but also crossed the rugged coastline, Costu Bravo and visited the Benedictine monastery of Montserrat. Professor Arribas has organized several expert excursions for the dam in Catalonia for the author, and they are commented on in the book. After completing their study stay in Barcelona, ​​they both went to Spain to learn Spanish. For a minimal expense, they spent 2 528 kilometers in 8 days, visiting Valencia, Alicante, Almeria, Motril, Granada, Toledo, Madrid and Zaragoza. The author describes not only the unbelievable experiences of his journey to Spain, but his account is also a document of unusual circumstances in Spain during the Frank dictatorship. Part of the book is the register of places and locations visited, the bibliography of the author on the topic and his short curriculum vitae.

 

Jezero o Titicaca na pokraji třetího tisíciletí 

Titicaca Lake, on the verge of the third millennium, El Lago Titicaca al borde del tercer milenio.

Kniha Jezero Titicaca na pokraji třetího tisíciletí se zabývá historicko-topografickým a socioekonomickým popisem jezera a jeho pevninského zázemí. Protože samo jezero jak celým svým vývojem, tak současností patří neodmyslitelně k celému hydrologickému systému altiplana, v němž vzhledem ke své velikosti hraje rozhodující roli, úvodní kapitoly jsou zaměřeny na celou hydrologickou soustavu Titicaca, Desaguadero a jezera Poopó a Salar de Coipasa (TDPS). Kniha nejen popisuje historii a prehistorii osídlení jezera a jeho okolí, ale zabývá se i jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až do dnešní doby. Snaží se najít odpověď zejména na následující otázky: Hrozí jezeru jeho zánik vzhledem ke globálnímu oteplování naší planety a v důsledku tání ledovců? Hraje důležitou roli sluneční záření působící intenzívně na hladinu jezera? Jaký vliv na jezero a jeho okolí má fenomén „El Niňo“? Dá se zastavit nebo zabrzdit ekologické katastrofě hrozící jezeru v důsledku kontaminace? Mohlo být bájné Tiwanaku někdy přístavem, do něhož tiwanakové přiváželi po jezeře velké kamenné megabloky?  Kniha obsahuje komplexní hodnocení geologie oblasti, neboť právě geologická skladba území hraje rozhodující roli při rozvoji následných endogenních a exogenních procesů formujících morfologický charakter krajiny. Důležitými kapitolami jsou ty, které se věnují environmentálním otázkám Titicaca a Altiplana a ekologickým problémům Punské zátoky. Pro zpestření se kniha zabývá podrobně životem Urů na plovoucích ostrovech na jezeře Titicaca, folklorem dané oblasti, šamanismem, ale i vzdělaností obyvatel a problémům spojeným s horskou nemocí. Závěr knihy patří zahraničním ohlasům, bibliografii a životopisu autora.

The book Titicaca Lake, on the verge of the third millennium, deals with the historical, topographical and socioeconomic description of the lake and its mainland. Because the lake itself is inherent in the entire hydrological system of the altiplana in which it plays a decisive role due to its size, the introductory chapters focus on the entire hydrological system of Titicaca, Desaguadero and Lake Poopó and Salar de Coipasa (TDPS). The book not only describes the history and prehistory of the settlement of the lake and its surroundings but also deals with its evolution in Pleistocene and the Holocene to the present day. It seeks to answer the following questions in particular: Is the lake threatened with extinction due to the global warming of our planet and the melting of glaciers? Does sunlight playing an important role on the surface of the lake? What effect does the "El Niño" phenomenon have on the lake and its surroundings? Is it possible to stop or stop an ecological disaster threatening the lake due to contamination? Could the Tiwanaku be a legend, sometimes a port, into which the Thuyawans brought large stone megablocks over the lake? The book contains a comprehensive assessment of the geology of the area, as the geological composition of the area plays a decisive role in the development of subsequent endogenous and exogenous processes shaping the morphological character of the landscape. Important chapters are those dealing with the environmental issues of Titicaca and Altiplana and the ecological problems of the Punisha Bay. In order to diversify, the book deals in detail with the life of the Urs on the floating islands of Lake Titicaca, the folklore of the area, shamanism, but also with the education of the population and the problems associated with mountain sickness. The conclusion of the book is the foreign replies, the bibliography and the author's biography.

 

Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Survive Lake Titicaca for the third millennium?, Sobrevivirá el Lago Titicaca el tercer milenio?

Kniha Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? je výsledným shrnutím poznatků a vlastních prací autora realizovaných jak v terénu během expedice Titicaca 2004.CZ, tak po návratu do vlasti. K sestavení knihy rovněž využil velmi rozsáhlou literaturu, existující jednak v knižní podobě, jednak na internetu. Kniha bezprostředně navazuje na jeho dosud vydané knihy s touto tematikou, ale liší se od nich zejména kvalitou zpracování grafické dokumentace a vysokou kvalitou tisku na křídovém papíře, v barevném provedení a s pevnou vazbou ve formátu B5, který umožňuje čitelnost a využitelnost zejména geologických map a obrázků a dokumentů. Kniha má 205 stran. Stejně jako jeho předchozí knihy se zabývá i historicko-topografickým a socioekonomickým popisem jezera a jeho pevninského zázemí a vzhledem k položené otázce, zabývá se i jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až do dnešní doby.      Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Tento název autor zvolil záměrně, neboť zejména v posledním desetiletí se rozvíjejí diskuze mezi klimatology, archeology a historiky a mezi odborníky různých profesí, zda přežije jezero probíhající globální klimatické změny. Jak autor uvádí v kapitole o vývoji jezera v pleistocénu až holocénu, celá náhorní plošina Altiplano prodělala velmi složitý geologický a geomorfologický vývoj, doprovázený různě rozsáhlým zaplavením území, až po dnešní jezero Titicaca, jehož stáří se odhaduje asi na 12 000 roků. Klimatické změny v dávné minulosti, poznamenané několika dobami ledovými a teplejšími meziledovými  interglaciály, byly podstatně větší, než je tomu dnes a nikdy nedošlo k zániku jezera nebo k ohrožení jeho existence. Z toho se dá usuzovat, že pokud nedojde k zásadním katastrofickým událostem v důsledku kolize jihoamerické litosférické desky s oceánskou deskou pacifickou, těžko lze předpokládat, že by jen probíhající klimatické změny měly zásadní vliv na existenci jezera. Závěry autora jsou v rozporu s názory některých odborníků, kteří předpokládají, že globální změny klimatu způsobované člověkem povedou poměrně rychle k jeho zániku. K tomuto závěru došli zejména na základě údajů o trvalém poklesu vodní hladiny v letech 2005 až 2011. Jak správně autor předpokládal, od roku 2012 dochází opět ke zvyšování hladiny jezera na normální úroveň a zejména údaje o její výšce v roce 2013 a začátkem roku 2014 jsou přesvědčivé.

 • Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.
 • Formát B5, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 205 stran textu včetně obrázků.
 • Cena: 1434 Kč. Bez DPH 
 • ISBN: 978–80–7453–455–3    © 2014
 • e-mail: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz
 • www.horsky.org     nebo: www.horsky.estranky.cz
 • Knihu lze zakoupit na: www.kniznieshop.cz

Does the book survive Lake Titicaca for the third millennium? is the resultant summary of the knowledge and works of the author made both in the field during the Titicaca 2004 expedition and the return to their homeland. To compile the book, he also used a very extensive literature, both in book form and on the Internet. The book immediately builds on its books on the subject, but it differs in particular from the quality of graphic design and high quality print on chalk paper, in color and with a solid binding in the B5 format, which allows the readability and usability of geological maps and images and documents. The book has 205 pages. Like its previous books, it deals with the historical-topographic and socioeconomic description of the lake and its mainland background and, given the question, it deals with its evolution in the Pleistocene and the Holocene to the present day. Will Titicaca survive the third millennium? This is what the author chose intentionally, especially as discussions over climatologists, archaeologists and historians, as well as professionals from different professions have been developing over the last decade, whether the lake is going through global climate change. As the author states in the chapter on the development of the lake in the Pleistocene to the Holocene, the entire Altiplano plateau has undergone a very complex geological and geomorphological development, accompanied by various flooding of the area, to today's Lake Titicaca, whose age is estimated at around 12 000 years. Climate change in the past, marked by several ice-cold and warmer inter-glacier interglacials, was much greater than it is today, and there has never been any end of the lake or endanger its existence. From this, it can be assumed that if there are no catastrophic events due to the collapse of the South American lithospheric plate with the Pacific Plate, it is hard to assume that only ongoing climate change would have a major impact on the existence of the lake. The author's conclusions are in contradiction with the views of some experts who assume that global climate change caused by man will lead to its disappearance quite quickly. This conclusion was reached mainly on the basis of the data on the permanent decrease of the water level in the years 2005 to 2011. As the author rightly assumed, the level of the lake will again rise to a normal level from 2012 and especially its height in 2013 and the beginning of 2014 convincingly.

 „Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?“  Second, expanded edition.

První vydání knihy na křídovém papíře, v barevném provedení a s pevnou vazbou ve formátu B5 se vzhledem k luxusnímu provedení stalo velmi nákladnou záležitostí. Z uvedených důvodů autor přistoupil k vydání knihy v elektronické podobě na CD v pevném a barevném papírovém obalu, čímž se snížily náklady na desetinu ceny. Kniha v elektronické podobě je navíc velmi praktickou pomůckou pro uživatele, neboť umožňuje u obrázků, zejména geologických map a grafů, jejich zvětšení a využití pro praktické účely. Svojí nízkou cenou se stala přístupnou i studentům a všem zájemcům o problematiku jezera Titicaca. Elektronická podoba knihy navíc umožnila její rozšíření o některé nové kapitoly a doplnění dalších barevných fotografií. Většina těchto autorových fotografií byla i součástí několika výstav v české a slovenské republice a byla publikována v knihách či různých časopisech.

 • Druhé doplněné a rozšířené vydání
 • Vydavatel:  Jan Sojnek, reklamní produkce. Cena: 137 Kč bez DPH
 • Stran 226 včetně barevných obrázků, fotografií, grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5.  ISBN: 978-80-905336-2-2   © 2014
 • Knihu lze zakoupit na: horsky@horsky.org  nebo:602791425@seznam.cz
 • www.horsky.org   nebo: www.horsky.estranky.cz

The first edition of the book on glossy paper, in a colorful design and with a fixed B5 format, has become a very expensive issue due to its luxurious design. For these reasons, the author proceeded to publish a book in electronic form on a CD in hard and colored paper packaging, reducing the cost per tenth of the price. Moreover, the book on CD is a very practical tool for users, allowing them to make full use of their colors and their magnification and application for practical purposes in pictures, especially geological maps and graphs. Its low price has also been made available to students and to all those interested in the Lake Titicaca problem. Additionally, the electronic form of the book allowed it to be expanded with some new chapters and other color photographs. Most of these author's photos were also part of several exhibitions in the Czech Republic and the Slovak Republic and were published in books or magazines.

 

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy - Traveling features from the left and right pockets. Bosquejo de viajes de bolsillos izquierdo y derecho

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy. Proč asi tento název knihy? Je to jen náhodný výmysl nebo smysluplný záměr? První pokusy autora knihy o psaní cestopisných zápisků se datují do roku 1961, kdy uveřejnil několik článků v místních novinách Rozkvět Novojicka. Byl to popis jeho návštěvy ostrova Západních Slovanů, Rujany a ostrova Hiddensee v Baltském moři.  Bylo to svědectví jeho prvního „výletu“ do zahraničí, tehdy ještě s partnerkou, později manželkou Olgou. V letech 1961 až 1976, až do jejího předčasného skonu,  společně absolvovali ještě mnoho zahraničních cest, z nichž některé jsou zaznamenány v samostatných knihách autora, jiné dosud jen v rukopisných poznámkách, některé v této knize. Mezi ně patří črta z návštěvy muzea inkvizice v Limě v roce 1975 a neuvěřitelné zážitky geologa, loretánce Manuela Córdovy – Ríose, který byl zajat Indiány v peruánské džungli a po více než desetiletém zajetí se mu podařilo uprchnout. To je tedy obsahem první části knihy s názvem „Cestopisné črty z levé kapsy“.

„Cestopisné črty z pravé kapsy“ jsou již pozdějšího data. Protože v posledních dvou desetiletích minulého století autor knihy působil většinou v zahraničí a tyto zkušenosti a zážitky již popsal v samostatných knihách, v předkládané knize uvedené črty jsou zajímavými zážitky z jeho krátkých služebních cest v novém tisíciletí. Protože  je geolog, ale i znalec některých jiných oborů, nejedná se v této knize jen o běžný cestovatelský popis navštívených zemí či lokalit, ale i o osobní postřehy a poznatky z návštěvy Velikonočního ostrova, kde se vyjadřuje k záhadě částečně pohřbených a po svazích posouvaných soch Moai, z návštěvy leprosária a Hemingwayova muzea na Kubě, z návštěvy Yucatanského poloostrova v Mexiku, kde se zabývá i otázkou  zániku mayské kultury a vyjadřuje se k otázce konce světa dle mayského kalendáře. Velmi zajímavé jsou jeho postřehy z  odborné návštěvy gigantického hydroenergetického díla Itaipú na řece Paraná v Brazílii a v Paraguay a z magických vodopádů Iguazú na řece Iguazú v Argentině. Jeho vyprávění o zvláštních zážitcích při návštěvě indiánské misie San Ignacio Mini v Argentině či z jeho humanitární mise při cestě do Gomelu v Bělorusku zní pochybovačně, ale jsou pravdivé.  Autor zahrnul do této části knihy i osobní vyznání k cestovatelům Hanzelky a Zikmunda a složitou cestu vedoucí k udělení státního ocenění cestovatele a mořeplavce Eduarda Ingriše peruánskou vládou.

Kniha obsahuje u některých kapitol i vybrané  pasáže z cestopisných zápisků jeho kolegy, geofyzika, docenta RNDr. Pavla Bláhy, DrSc a kapitolu světově uznávané dermatoložky MUDr. Hany Zelenkové, CSc, členky prestižního klubu H+Z,  „Rok 2009 na cestách“, s níž autor knihy v posledním desetiletí absolvoval mnoho odborných zahraničních cest. Kniha je doplněna autorovou bibliografií a anotacemi jeho knih s cestovatelskou tematikou.

 Traveling features from the left and right pockets. Why is this book name? Is it just a random fiction or a meaningful intent? The first attempts by the author of a book about writing travelogues dates back to 1961, when he published several articles in the local newspaper Rozkvět Novojicka. It was a description of his visit to the Western Slavs, Rujana and the Baltic Sea island of Hiddensee. It was the testimony of his first "trip" abroad, then with his partner, later with Olga. Between 1961 and 1976, until its premature death, many of them have gone abroad, some of which are recorded in the author's separate books, others still in manuscript notes, some in this book. These include the feature of a visit to the Lima Inquisition in 1975 and the incredible experiences of a geologist, Loreto Manoel Córd-Ríos, who was captured by the Indians in the Peruvian jungle, and after more than ten years of capture he managed to escape. This is the content of the first part of the book titled "Traveling Traits from the Left Pocket".

"Traveling traits from the right pocket" are already a later date. Because in the last two decades of the last century, the author of the book mostly worked abroad, and these experiences and experiences have already been described in separate books, the featured book is an interesting experience of his short career in the new millennium. Because he is a geologist but also an expert in some other disciplines, this book is not just about a common traveler's description of the visited countries or locations, but also about personal observations and insights from a visit to the Easter Island, expressing the mystery of the partially buried and sloping Moai statues , visiting the leper and the Hemingway Museum in Cuba, visiting the Yucatan Peninsula in Mexico, where he addresses the question of the demise of Mayan culture, and expresses himself on the question of the end of the world according to the Mayan calendar. Very interesting are his observations of a professional visit to the giant Itaipu hydroenergetic work on the Paraná river in Brazil and Paraguay and the magical Iguazú waterfalls on the Iguazu River in Argentina. His narrative about the special experiences of visiting the San Ignacio Mini Mission in Argentina or his humanitarian mission on his way to Gomel, Belarus, is dubious, but it is true. The author also included a personal insight into Hanzelka and Zikmund's traveler, as well as the complicated route leading to the granting of a state award by the Peruvian government to the traveler and seaman Eduard Ingris.

In some chapters, the book contains also selected passages from his travelogues, geophysics, docent RNDr. Pavel Bláha, DrSc and the chapter of world-recognized dermatologists MUDr. Hana Zelenková, CSc, member of the prestigious club H + Z, "Year 2009 on the Road", with whom the author of the book has been in the last decade of many professional foreign tours. The book is complemented by an author's bibliography and annotations of his books on travel themes.

 

Curriculum vitae. Monografie – Monograph, Monografia

Autor této monografie se v průběhu své celoživotní praxe inženýrského geologa dostal jako zodpovědný řešitel k řadě významných projektů a staveb, důležitých nejen z lokálního, ale celostátního, někdy i mezinárodního významu. Některá díla zůstala jen v dokončených projektových řešeních, řada z nich však byla vybudována a jsou vizitkou dobré práce nejen autora této knihy, ale i mnoha dalších inženýrských geologů, projektantů a stavitelů. Stačí jmenovat naši první dálnici, moravský úsek z Prahy do Brna, přečerpávací elektrárnu s přehradami Dalešice a Mohelno, přehrady Josefův Důl, Slezská Harta, přečerpávací elektrárnu Centro Cuba a tepelnou elektrárnu Santa Cruz del Norte na Kubě, projekty v Peru a ve Španělsku. Některé z nich jsou v knize komentovány a je uveden jejich popis včetně bohaté literatury autora. Z tohoto pohledu lze využít autorovy zkušenosti z odborné praxe a dohledat i publikace jiných autorů týkající se komentovaných staveb. Autorova monografie je svědectvím o tom, co se v druhé polovině minulého století a začátkem nového tisíciletí udělalo ve prospěch společnosti a pro representaci našeho státu v zahraničí a může být motivací pro nové generace mladých odborníků.Autor knihy měl od nepaměti zásadu, že výsledky odborných prací je třeba popularizovat, aby se dostaly do široké veřejnosti, neboť tato má na ně nejen právo, ale může svými kladnými postoji k nim ovlivnit jejich realizaci. Proto nejen psal o svých odborných zkušenostech a o svých zážitcích z cestování, které je běžnou součástí práce geologa, ale o nich i přednášel, vystupoval v rozhlase a televizi, psal scénáře, organizoval výstavy svých fotografií. V jeho monografii jsou všechny aktivity přehledně zaznamenány, včetně rekapitulace všech zahraničních cest a pracovních pobytů. Kniha obsahuje kopie zásadních dokumentů, zahraniční ohlasy na jeho práce a aktivity a je obohacena rozsáhlou fotografickou přílohou.

Počet stran: 367 stran textu včetně obrázků a fotografií
Formát publikace: Formát A5, barevný obal
Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o., 2016
ISBN: 978?80?7453?672?4

The author of this monograph, in the course of his life-long experience as an engineering geologist, was responsible for a number of important projects and buildings, important not only from local but national, and sometimes international. Some works remained only in completed project solutions, many of them were built and are a good business card not only for the author of this book, but also for many other engineering geologists, designers and builders. Just name our first highway, the Moravian section from Prague to Brno, the pumping station with Dalešice and Mohelno reservoirs, the Josefův Důl Dam, the Slezská Harta, the Centro Cuba pumping station and the Santa Cruz del Norte thermal power plant in Cuba, the projects in Peru and Spain. Some of them are commented on in the book and their description, including rich author's literature, is given. From this point of view, the author's experience from professional practice can be used, as well as the publications of other authors concerning commented buildings. The author's monograph is a testimony of what has done in the second half of the last century and the beginning of the new millennium for the benefit of society and for the representation of our state abroad and can be the motivation for the new generations of young professionals. The author's book has since the principle that the results of professional works they have to be popularized in order to reach the general public, as this has not only the right but can positively influence their realization by their positive attitudes. That's why he not only wrote about his professional experiences and his travel experiences, which is a regular part of a geologist's work, but lectured on them, performed on radio and television, wrote scenarios, organized exhibitions of his photographs. In his monograph, all activities are clearly recorded, including the recapitulation of all foreign trips and work stays. The book contains copies of key documents, foreign replies to his work and activities, and is enriched with a large photographic attachment.

 

Vita est a tortuosis iter aneb život je klikatá cesta - Vita est and tortuosis iter or life is a winding way,

Autorova předchozí kniha Curriculum vitae - monografie (©Nová Forma 2016) v papírovém vydání, přehledně komentuje nejen dosažené odborné výsledky v profesních aktivitách, ale i aktivity vedoucí k popularizaci jeho oboru – inženýrské geologie. Kniha na nosiči DVD Vita est a tortuosis iter - Život je klikatá cesta, aneb cestováním k naplnění osudu, je jejím podstatným rozšířením, jednak o další důležité události a pracovní výsledky v uplynulém roce 2016, jednak jsou uvedeny v přílohách některá zaznamenaná vystoupení v rozhlase a v televizi, uvedeny pasáže o jeho činnosti uvedené v knihách jiných autorů, některé jeho úvody a doslovy ke knihám jiných autorů, recenze a nekrology významných osobností. Aby představa o jeho životě byla ucelená, zařazuje jako první kapitolu svůj stručný životní příběh. Součástí knihy je i bohatá fotografická dokumentace, jednak z jeho odborné činnosti, jednak jsou samostatně zdokumentovány jeho některé pracovní či cestovatelské expedice. Velmi obsáhlý je soupis odborných publikací vydaných doma a v zahraničí, seznam  popularizačních článků a soupis a charakteristika dosud vydaných knih. Tabelárně jsou uvedeny všechny jeho cesty do zahraničí, kde celkem strávil zejména při profesní odborné činnosti 16 roků a nalétal 1 186 200 km, v letadle strávil 1258 hodin, což odpovídá 53 dnů. Součástí knihy jsou i zahraniční ohlasy. Autor touto knihou neuzavírá svůj odborný život, cestování a jiné, zejména literární a popularizační  aktivity. Stále v nich pokračuje a bude pokračovat, dokud mu to osud a zdraví dovolí. Jeho životní filozofií je, že každý má svůj osud, ale je třeba mu k jeho naplnění upravit cestu. Sám za námi nepřijde, je třeba být vždy připraven a vycházet mu vstříc. A potom již jen stačí vytrvale a s odvahou jít za svým cílem a nikdy se nevzdávat. Být adaptabilní a hledat cestu, i když se někdy může zdát, že tentokrát je uzavřena. Na své životní dráze se setkával nejen s vítězstvími, ale i s porážkami. Vždy se dokázal zvednout a jít dál a tuto svoji celoživotní filosofii zhmotnil v této knize.

Formát knihy: Nosič DVD v barevném papírovém knižním obalu

Vydavatel: Jan Sojnek, reklamní produkce, leden 2017

Počet stran: 413 + přílohy (rozhlasová a televizní vystoupení, vlastní videoprodukce, pasáže z knih jiných autorů, úvody a doslovy ke knihám jiných autorů, recenze)

ISBN: 978-80-906183-8-1

The author's previous book Curriculum vitae - a monograph (© New Form 2016) in a paper edition, clearly reviews not only the professional results achieved in professional activities but also activities leading to the popularization of its field of engineering geology. Book on DVD Vita est and tortuosis iter - Life is the zigzag way or the journey to fulfill fate is its substantial expansion, on other important events and work results in the past year 2016, and some of the recorded performances in the radio on television, the passages about his activities listed in the books of other authors, some of his introductions, and literally the books of other authors, reviews and obituaries of prominent personalities. In order for the concept of his life to be comprehensive, he puts his brief life story as the first chapter. Part of the book is also rich photographic documentation, on the one hand, from his professional activity, and on the other hand, some of his work or travel expeditions are independently documented. A very extensive list of professional publications published at home and abroad, a list of popularizing articles and an inventory and characteristics of books published so far. All his journeys abroad are listed in the table, where he spent a total of 16 years in professional professional activity and flew 1,186,200 km, and he spent 1258 hours in the aircraft, which corresponds to 53 days. Part of the book includes also foreign replies. By this book, the author does not close his professional life, traveling and other, especially literary and popularizing activities. It continues in them and continues until fate and health allow it. His philosophy of life is that everyone has their own destiny, but they need to adjust their path to their fulfillment. He does not come for us, he must always be ready and come to meet him. And then you just have to persevere and courage to go for your goal and never give up. Be adaptable and look for a way, although sometimes it may seem that this time is closed. On his life, he met not only victories but also defeats. He has always been able to rise and move on, and he has materialized this life-long philosophy in this book.
Book Format: A DVD carrier in a colored paper book

CENTRO CUBA

2019

file:///C:/2019/KLUB%20H%20+%20Z/KLUB%20H+Z/CENTRO%20CUBA%20Klub%20H+Z%20-.html

CUBA CENTRO
Přečerpávací vodní elektrárna na řece Caracusey v centrální části Kuby.
RETROSPECTIVA
1977 – 1989
Otto Horský
Uplynulo třicet roků od předání našeho projektu a závěrečné zprávy pro výstavbu přečerpávací vodní elektrárny v pohoří Escambray na Kubě. Pro představu, svým rozsahem a dá se říci i způsobem provedení tohoto gigantického díla se jedná o obdobu naší PVE Dlouhé stráně. Významnou devizou, která předurčila Československo k realizaci tohoto projektu a následně i k výstavbě a dodávkám technologie, byla zejména skutečnost, že jsme byli v rámci tehdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) jediní, kteří měli se stavbami tohoto typu zkušenosti. Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice na řece Jihlavě na Moravě a Černý Váh na Slovensku již byly v provozu, Dlouhé stráně v Jeseníkách se nacházely ve stadiu výstavby a připravovala se výstavba PVE Křivoklát.
Kniha ve formátu DVD+R DL 8,5 GB, Double Layer

Dnes si již málokdo vzpomene, že Československo realizovalo v osmdesátých letech minulého století v centrální části Kuby v pohoří Escambray průzkumné geologické práce, které svým objemem a rozsahem nemají v celé československé historii srovnatelnou obdobu, alespoň pokud se týče oboru inženýrské geologie a geotechniky. Tyto práce byly zahájeny již v roce 1981, kdy odjela na Kubu první expedice Geotestu posoudit čtyři různé varianty umístění přečerpávací vodní elektrárny a jednu z nich pak měla doporučit pro výstavbu. Z názvů vybraných lokalit Guanayaro, Río Hondo, Hanabanilla a Caracusey, po čtyřech měsících geologického průzkumu padla nakonec volba na variantu na řece Caracusey. V té době jsem pracoval na Ministerstvu stavebnictví Kuby jako hlavní poradce pro inženýrskou geologii a prováděné práce jsem z této pozice jako zaměstnanec kubánského ministerstva sledoval a kontroloval. Je třeba ještě dodat, že nejdříve byl projekt toho gigantického hydroenergetického díla zadán Sovětskému svahu a na jejich návrh byl vypracován projekt na řece Agabama v pohoří Escambray. Ten mi byl předložen k oponentuře, byla shledána řada nedostatků a posléze, i z důvodů technologických, bylo od tohoto projektu upuštěno a práce na vypracování projektu kontrahovány s Československem.
Uplynuly ale ještě další tři roky přípravných prací, než došlo v roce 1984 k zahájení podrobného inženýrsko-geologického geologického průzkumu na vybrané lokalitě na řece Caracusey. Postupně se zde vystřídalo více než třicet československých expertů, z nichž převážná většina byla z Geotestu Brno, který tyto práce pod vedením Ing. Otto Horského, CSc řídil a koordinoval. Geologický průzkum trval čtyři roky a po odborné stránce byl bezesporu dobrou vizitkou vysoké odborné úrovně našich expertů. Ale nejen to. Řada z nich zde získala mezinárodní zkušenosti a dobré jazykové znalosti, které dnes jsou pro ně významnou devizou. Vrtné a báňské práce, stejně jako práce přípravné, geodetické, kartografické a geofyzikální, byly zajišťovány kubánskou stranou.
Tuny papíru a stovky přesčasových hodin. Hodně potu, odříkání a nervů nad klidem ku-bánských spolupracovníků. Nač ten spěch, však zítra je také den a uvidíte, vše dobře dopadne. Postupně jsme si na to zvykli a našli společnou řeč. Vytvořil se československo-kubánský odborný kolektiv, který, jak mnohokrát ve svých prohlášeních zdůraznili vedoucí představitelé Kuby, byl dosud ojedinělý a mohl sloužit jako příklad úspěšné odborné týmové spolupráce. Čtyři roky inženýrskogeologického průzkumu. Čtyři roky neuvěři-telného pracovního nasazení a úsilí mnoha odborníků. Dnes již lze jen těžko pochopit, že v táboře, v horách, kde nebylo nic než holé stěny ubikací a od rána do večera jen samá práce, nepřišla na nikoho ponorková nemoc. Když je někde hodně práce a časově náročný a složitý úkol, snad ani nemůže přijít. Pracovní den vlastně končíval až v deset hodin večer, kdy byl vypnut elektroagregát. Přes den práce v terénu, večer kamerální zpracování výsledků v polních kancelářích, pracovní schůze a porady s kubánskými spolupracovníky, údržba a oprava přístrojů, odborné instruktáže a školení kubánských spolupracovníků, včetně jejich výuky v češtině, Někdy bylo nutno požádat, aby elektroagregát pracoval do pozdních nočních hodin, aby byly všechny výsledky z terénních měření a výzkumů vyhodnoceny a připraveny pracovní úkoly pro další den.