Jdi na obsah Jdi na menu
 


Incawasi - sídlo Bohů. Incawasi - la sede de los Dioses

10. 5. 2010

Obrazek

INCAWASI - SÍDLO BOHŮ


Předmluva

 

 Otto Horský, profesí inženýrský geolog, se bezesporu zařazuje mezi významné české peruanisty. Již od mládí se u něj projevoval sklon k dobrodružství a cestování do jiných oblastí světa. Tato touha ho postupně přivedla k orientaci na k tradiční peruánskou kulturu a k touze přiblížit se životu tamních indiánů. Byl si vědom skutečnosti, že k naplnění tohoto snu je zapotřebí dobře zvládnout španělský jazyk a zejména, stát se dobrým odborníkem ve své profesi. Jeho sen se naplnil v roce 1974, v jeho 36 letech, kdy byl jmenován obchodním přidělencem na Československém velvyslanectví v Limě a zároveň vedoucím první československé technické kanceláře, která měla na starosti rozvoj vědecko-technické spolupráce mezi Peru a Československem. Mezi celou řadu projektů, jejichž byl iniciátorem a na nichž aktivně participoval, patří například rozšíření hydro-energetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu, geotechnické studie pro hydrocentrálu Mantaro a s tím spojený problém zajištění stability sesuvu, který ohrožoval přehradu Tablachaca. Studii a projekt zajištění stability svahu vypracovali čeští odborníci a tyto práce jsou hodnoceny jako jeden z největších zásahů člověka na předejití katastrofy.

 O svých aktivitách v Peru v sedmdesátých letech minulého století napsal knihu „Peruánské postřehy“. Je to svědectví o jeho práci diplomata a geologa, jsou to jeho osobní postřehy o historii, geografii a geologii, o předchozích civilizacích a o různých aspektech peruánské společnosti. Jako velvyslanec Peru v České republice měl jsem tu čest zúčastnit se autogramiády dalšího vydání této knihy.

 Jeho velký zájem o Peru ho přivedl ke spoluorganizaci expedice „Titicaca 2004“, která, kromě přírodovědeckých, topografických a socioekonomických studií, měla podat vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera Titicaca , zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit. Jako výsledek této expedice připravil a realizoval velmi zajímavou a hodnotnou výstavu fotografií, která, doprovázena přednáškou, byla uvedena v různých městech České republiky a na Slovensku.

 Kniha „Incawasi – sídlo bohů“, je rovněž jedním z výsledků studií realizovaných během expedice Titicaca. Jejich koncepce vycházela ze srovnávacích studií na jiných archeologicky významných lokalitách, které předcházely vlastním pracím realizovaným na jezeře Titicaca. Mezi tyto patří zejména oblast kolem města Cusca, Sacsayhuaman, Puca Pucara, Kenko, Tambo Machay, Ollantaytambo, Pisac, mezi dalšími. Hodnota některých pracovních hypotéz je demonstrována studiemi přímo v terénu.

 Základní kapitoly knihy se věnují věhlasné architektuře Inků a materiálům, které používali pro výstavbu svých monumentálních staveb, jako jsou svatyně v Kenku, sklady potravin, administrativní a obranné stavby, jako jsou Sacsayhuaman, Incawasi a Tambo Colorado, mezi dalšími. Představení některých zajímavých ukázek je dokumentováno nejen fotografiemi autora knihy, ale i malbami malíře Karla Janáka. Ing. Horský srovnává archeologické pozůstatky v Incawasi, poblíž města Huayatara, s podobnými ruinami v Machu Picchu, protože i zde používali Inkové kameny a bloky perfektně opracované na míru. Na tomto místě, na svahu před vstupem k ruinám, Otto Horský objevil na stěnách skalních formací skalní rytiny, pravděpodobně náboženského významu. Ačkoliv v Peru, hlavně na Altiplanu v údolích mezi horami, je podobných rytin či skalních kreseb registrováno několik set, každý nový a dobře dokumentovaný objev je přínosem k lepšímu poznání předkolumbovských kultur. Skalní formace či bloky se skalními rytinami z této doby se většinou vyskytují v otevřené krajině, do níž jsou včleněny a jsou přístupné jakémukoliv návštěvníkovi. Proto, s dobrým úmyslem, autor knihy varuje před nekontrolovaným turismem a doporučuje přijmout rázná opatření k zabránění dalších škod.

 Je mi velkou ctí představit tuto knihu českému publiku, s plným přesvědčením, že pomůže rozšířit jejich znalosti, a to významným způsobem, o stopách člověka a o předchozích kulturách, obývajících dnešní Peru. Svým obsahem se tak jeho kniha přidává k mnoha dalším písemným svědectvím, realizovaným českými výzkumníky a odborníky již od XVII století. Tato svědectví, včetně tohoto od autora knihy, jsou potvrzením dlouhé tradice přátelství, které existuje mezi Českou republikou a Peru a vytváří solidní základ pro rozvoj a další prohloubení vztahů porozumění a spolupráce mezi oběma národy.


 

Alberto Salas Barahona

Velvyslanec Peru v České republice

Praha, 25 února 2010


 

PREFACIO


   El ingeniero Otto Horsky, destacado peruanista checo y geólogo de profesión, tuvo desde su infancia un marcado espíritu de aventura y de acercamiento a otras latitudes, especialmente manifestaba su voluntad de acercamiento a la cultura tradicional peruana. El anhelo de estudiar dicha cultura, así como el idioma castellano y, paralelamente lograr buen nivel técnico como ingeniero  geólogo, se cumplió en el aňo 1974, a los 36 aňos de edad, cuando fue nombrado al cargo de Agregado Comercial de la Embajada checoslovaca en el Perú, asumiendo además la función de Jefe de la Oficina Técnica de Cooperación mutua entre el Perú y Checoslovaquia. Entre los varios proyectos en los que participó muy activamente, cabe destacar su labor en la ampliación del potencial hidroenergético de la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, en los estudios geotécnicos para la Central del Mantaro y aquellos relativos a la estabilidad del derrumbe en el reservorio de Tablachaca, considerados estos últimos como un ejemplo a nivel mundial para evitar catástrofes.   

   Sobre sus actividades en los aňos 70 escribió un libro titulado „Recuerdos del Peru“ (Peruánské postřehy), que es un testimonio de los años vividos en el Perú, de sus actividades profesionales como diplomático y geólogo, experiencias personales y apreciaciones sobre diversos aspectos de la sociedad, historia, civilización y geografía peruanas. En mi calidad de Embajador del Perú en la Repúbllica Checa, me fue grato participar en la ceremonia de presentación de una nueva edición de dicho libro.

    El gran interés por el Perú lo llevó a participar en la organización de  la “Expedición Titicaca 2004”, la cual, además de efectuar estudios topográficos, de ciencias naturales y socioeconómicos del Altiplano peruano, tuvo por finalidad elaborar una documentación visual sobre el paisaje y la presencia del hombre alrededor del lago Titicaca, así como sobre la forma de vida y costumbres de las comunidades campesinas que habitan la región. Como producto de dicha expedición, elaboró una interesante y valiosa exposición fotográfica que, acompañada de conferencias, ha sido presentada en diversas ciudades checas y eslovacas.

   El libro „Incawasi – la sede de los Dioses“ (Incawasi – sídlo bohů) es uno de los resultados de los estudios realizados durante la expedición Titicaca. Su concepción data de un tiempo anterior a la expedición, por cuanto tuvo la dedicación de preparar técnica y científicamente dicho viaje, efectuando previamente los estudios comparativos de distintas ruinas incaicas, especialmente en la zona de Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac, Sacsayhuaman, Puca Pucara, Kenko, Tambo Machay, entre otras. La validez de sus hipótesis de trabajo fue demostrada con las comprobaciones hechas en el terreno.

   Los capítulos básicos del libro están referidos a la notable arquitectura incaica y los materiales utilizados para las construcciones monumentales mencionadas, tales como el templo de Kenko, almacenes, recintos administrativos y defensivos, como son por ejemplo Sacsayhuaman, Incawasi y Tambo Colorado, entre otras ruinas. La presentación viene acompañada no sólo de fotografías del autor, sino también de las pinturas del artista checo Karel Janák. El Ing. Horsky pone de relieve que los restos arqueológicos en el Incawasi, cerca de la ciudad de Huaytará, son similares a los de Machu Picchu, por la utilización de piedras perfectamente talladas a medida. En dicho lugar, a la entrada de las ruinas precisamente, Otto Horsky descubrió grandes piedras de tamaño ciclópeo con pinturas rupestres probablemente de significado religioso. Aunque en el Perú hay registrados algunos centenares de sitios con pinturas rupestres, especialmente en el Altiplano y en los valles interandinos, cada descubrimiento significa un aporte al mejor conocimiento de las culturas precolombinas. Las rocas y piedras grabadas que existen de esa época tienen como principal característica que se encuentran en espacios abiertos, integradas al paisaje accesible a cualquier visitante. Por ello, con buen criterio, el autor del libro resalta la necesidad de adoptar medidas adecuadas para preservarlas del daño que pudiera causar el turismo no controlado.

   Me es muy honroso presentar este libro al público checo, con el pleno convencimiento de que incrementará de manera muy significativa el conocimiento sobre los vestigios y las ruinas de ancestrales e importantes culturas que poblaron el Perú actual. Por su contenido, el libro de Otto Horsky se suma a otros importantes estudios de investigadores, exploradores y científicos checos que, desde el Siglo XVII realizaron las expediciones y viajes al Perú, difundiendo los resultados de sus viajes a través de testimonios escritos. Dichos estudios, conjuntamente con tan valiosos como el del Ing. Horsky, hacen patente la larga tradición de amistad que existe entre la República Checa y el Perú, constituyendo un sólido fundamento para desarrollar aún más los lazos de amistad, entendimiento y cooperación que unen a ambos pueblos.


Alberto Salas Barahona

 Embajador del Perú en la República Checa

Praga, 25 de Febrero de 2010


 

Slovo úvodem

 

 Na sklonku roku 2002 jsem našel mezi elektronickou korespondencí pro mě velmi zajímavý dopis od tehdejšího vedoucího katedry historie Filozofické fakulty UP v Olomouci, docenta Ivo Bartečka. Tímto dopisem mi nabízel účast v expedici Titicaca 2004. Byla to pro mě výzva, tak trochu i symbolická, neboť právě v roce 2004 mělo uplynout třicet let od zahájení mé spolupráce s Peru a také od mé první návštěvy jezera Titicaca. O této etapě mého života však vypráví moje kniha „Peruánské postřehy“ (první vydání v roce 2004).

 Po osobním setkáním s docentem (dnes profesorem) Ivo Bartečkem bylo jasné, že se stanu jedním z členů vybraného týmu odborníků. Cíle tohoto projektu vyjádřil Ivo Barteček velmi podrobně a dovolím si část citovat:

 „Odborný zájem českých zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou tradici. Na jejím počátku stanuly jezuitské misie 17. a 18. století, na které navázal cestovatelský zájem a hospodářská a kulturní spolupráce devatenáctého a dvacátého století. Projekt Titicaca-CZ 2004, garantovaný českými odborníky z univerzit a specializovaných pracovišť, doplňuje tradici české latino amerikanistky, která na sebe upozornila v posledním desetiletí mimo jiné úspěšnou dokumentací pramenů Amazonky. Projekt Titicaca bude přednostně směřován k popisu současného stavu jezera Titicaca, a to v jeho přírodovědném i společenskovědném rozměru. Samotné sladkovodní jezero představuje jeden z přírodních klenotů amerického kontinentu a kolébku jedné z nejpůvodnějších a nejvýznamnějších domácích kultur – Tiahuanaco, předchůdce inckého civilizačního odkazu, a je do dnešních dnů svým mikroklimatem spjato s dědictvím jihoamerické minulosti i přítomnosti“.

 Již od počátku přípravy na expedici mi bylo jasné, že za necelé dva měsíce pobytu v oblasti jezera Titicaca nebude možné zjistit nové poznatky, přesahující rámec dosud realizovaných studií, ani učinit nové významné objevy. Bude to pouze počátek dalšího mnohaletého studia v oblastech, které expedice Titicaca 2004 vytýčí. Bude to zpracování výsledků ze získaných materiálů tak, aby se cíle projektu Titicaca 2004 naplnily.

 Protože jezero Titicaca je považováno za kolébku incké kultury a předchozích indiánských kultur, v plánu expedice bylo v rámci srovnávacích studií navštívení celé řady dalších historicky významných lokalit po celé trase cesty z Limy na jezero Titicaca, ale i v oblasti bývalého hlavního města Inků, Cuzca, a rovněž studie některých významných lokalit v Bolivii. To mi umožnilo dát si do osobního programu i studium geoglyfů, petroglyfů a odhalení tajemství skalních a kamenných rytin, s nimiž jsem se setkal již i v sedmdesátých letech minulého století při mém působení v Peru. Právě o tom a o dalších záhadách je tato kniha.

 

V Brně, 17.2.2010

OBSAH :

Předmluva , Prefacio, Slovo úvodem, Kámen a Inkové, Huaytara - místo, kde sídlili bohové, Kenko - místo rituálních obřadů Inků, Ollantaytambo, Objev ruin Machu Picchu, Pisac, Tambo Machay, Posvátné údolí, Puca Pucará, Sacsayhuaman, Cusco, Incká stezka, Kamenná Kamasutra peruánských indiánů, Tajemství kamenných rytin, Jazyk a literatura, Závěr, Obrazová příloha, Rozhovor s Otto Horským, Výběrová bibliografie prací Otto Horského.                                                   

 


 

Více informací o knize:  horsky@horsky.org

Knihu vydalo nakladatelství Repronis, Ostrava, v roce 2010

www.repronis.cz
 

Knihu možno zakoupit v Repronisu nebo přímo u autora včetně věnování:

Otto Horský, Břenkova 28, 613 00, Brno.

Cena: 249 Kč, poštovné se neúčtuje.