Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady

10. 1. 2009

   O čem je kniha

 Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „Co nás také poučilo“

 Předkládaná publikace je určena zájemcům o problematiku průzkumu při projektování a výstavbě přehrad. Může dobře sloužit ke vzájemnému pochopení a dorozumění mezi investory a projektanty na jedné straně, na druhé straně mezi inženýrskými geology, geofyziky, hydrogeology, geotechniky a dalšími specialisty. Další skupinou, kterou jsme chtěli oslovit, jsou pracovníci organizací provozujících přehrady. Stejně tak může posloužit jako učební text pro studium na vysokých školách. Kniha je výsledkem prací a zkušeností inženýrského geologa a geofyzika na různých přehradách v naší vlasti a na mnoha přehradách v zahraničí, kde oba autoři pracovali jako řešitelé či konzultanti, nebo tyto stavby jen navštívili.

Kniha zahrnuje úvod a závěr a dalších osm odborných kapitol. Ve všech klademe zvláštní důraz na příklady z praxe, neboť nejlépe lze pochopit celou šíři problematiky z konkrétních řešených úkolů. Snažili jsme se, aby se kniha vyhnula teoretickým rozborům, a aby spíše než poučky a normy přinášela ukázky, se kterými se lze setkat v rámci projektové přípravy i provozu díla. Naším cílem bylo zejména poukázat na skutečnosti, jejichž zanedbání vede ke zdražení výstavby přehrady, nebo nemožnosti ji provozovat v původně uvažovaném záměru.

První kapitoly shrnují základní kritéria projekce přehrad ve vztahu k určujícím faktorům pro výběr místa a typu hráze. Hodnocena jsou hlediska geologická, morfologická, klimato­gen­ní, ekologická a další vlivy mající význam při výběru místa. Jsou definovány základní úkoly a prin­cipy inženýrskogeologického průzkumu pro přehrady. Za důležité považujeme roz­dě­lení průzkumu na etapy shodné s etapami projektování a na efektivitu průzkumu při za­cho­vání požadavku na bezpečnost stavby. Velká pozornost je věnována strategii provádění prů­zkumu s podrobným výčtem jednotlivých úkolů. Důležitou součástí je charakteristika tech­nic­kého zadání a projektu průzkumných prací, kde investor, projektant nebo prostě objednatel prů­zkumu formulují základní požadavky, které by měly být průzkumem řešeny. Je definován úkol inženýrskogeologického mapování zájmového území vodního díla a v podrobněj­ším detailu zejména přehradního místa. Je uveden pracovní postup na sestavení úče­lové inže­nýr­sko­geo­lo­gické mapy. Je popsán potřebný rozsah hydrogeologického průzkumu (předběž­ného i podrobného). Jsou uvedeny i možnosti kontroly správnosti a funkčnosti hydro­geolo­gických vrtů geofyzikálními metodami, televizní kamerou ap.

Ve druhé části knihy jsou uvedeny úkoly geofyzikálního měření v různých etapách prů­zkumu. Jsou rozebírány možnosti jednotlivých geofyzikálních metod pro konkrétní problémy. Důraz je kladen na spolupráci inženýrského geologa a geofyzika při definování úkolů k řešení, při jejich projektování a zpracování. Následuje rozbor rozsahu přímých průzkumných prací, v němž se zaměřujeme zejména na studium místa dotčeného výstavbou vlastní hráze a na vy­mezení oblasti a rozsahu průzkumu pro předběžný a podrobný průzkum. Podrobně je zhodno­cena metodika komplexní dokumentace průzkumných děl. Velká pozornost je věnována hod­nocení obecných zásad, základních typů a metod geotechnického průzkumu. Jsou uvedeny zá­kladní typy geotechnických zkoušek, ať již polních či laboratorních. Důležitou podkapitolou jsou korelační vztahy a vazby mezi mechanickými a fyzikálními vlastnostmi hornin.

V poslední části popisujeme inženýrskogeologický průzkum zátopné oblasti přehrady. Zabýváme se zejména přetvářením břehů vodních nádrží abrazí a sesouváním. Předkládáme poznatky, způsoby řešení a monitorování rozvoje souvisejících geodynamických procesů.

V  knize jsme se pokusili nastínit některé problémy spojené s průzkumem při projekto­vání a výstavbě přehrad a navrhnout možná řešení a pracovní postupy. Všechny rozebírané problémy jsou dokumentovány konkrétními příklady z praxe. Věříme, že shrnutí našich mno­haletých zkušeností bude přínosem nejen pro odborníky, ale i zajímavým čtením pro širší ve­řejnost zajímající se o danou problematiku.

 V Brně 5. Ledna 2009.  Autoři

 

About the book

 Engineering Geological Surveys for Dams, “Lessons Learned”

  The presented publication has been elaborated with the intention to inform those interested in issues of survey making during the design and construction of dams. It can well serve the purpose of creating mutual understanding between investors and design engineers on the one hand, and among engineering geologists, geophysicists, hydrogeologists, geotechnicians and other specialists on the other. Another group which we wanted to address are workers in organizations operating the dams. The book can be used as a textbook for college and university education as well. It represents the result of the work done and experiences gained by an engineering geologist and a geophysicist at different dams in our country, and many dams abroad, where we had worked as experts and consultants, or which we had visited. The book consists of an introduction, a conclusion, and eight technical chapters. In all of them we especially focus on giving practical examples, since the whole scope of the issue can be best understood using real life examples of tasks tackled in practice. We have tried to avoid theoretical analyses, and rather than setting out rules and standards we attempted to give examples that you may encounter within the project planning and the operation of a dam. Our goal was especially to point out facts, the neglect of which leads to increased costs during the construction of dams, or result in impossibility to operate those as originally intended. 

  The first chapters summarize the basic criteria of dam design in relation to factors determining the selection of location and the type of dam. We evaluate the points of view of geology, morphology, climate, ecology, and other influences that are significant in the location selection process. We further define the basic tasks and principles of engineering geological surveys for dams. What we consider important is the division of the survey into stages coincident with the design stages, as well as the survey efficiency achieved while maintaining construction safety requirements. A large amount of attention is dedicated to the survey strategy, including a detailed list of individual tasks.

  An important part of the book is the characteristics of technical specifications and the design of the survey works, where the investor, the design engineer, or simply the client formulate their basic requirements which the carrying out of the survey should satisfy. We further describe the process of defining engineering geological tasks of mapping the area of the hydroengineering structure in question, and in more detail especially of the dam location itself. We present the technique of elaborating a special purpose engineering geology map. We also describe the necessary scope of hydrogeological surveys (both preliminary and detailed). We show the possibilities of checking the correctness and functionality of hydrogeological wells by taking advantage of geophysical methods, TV camera, etc.

  The second part of the book presents the tasks of making geophysical measurements at various survey stages. We analyze the possibilities of individual geophysical methods in solving specific problems. We focus on the cooperation between an engineering geologist and a geophysicist in defining the tasks to be solved, and the design and execution thereof. An analysis of the scope of targeted survey work follows, whereby we pay special attention to the study of the location directly affected by the construction of the dam itself, within which the size and scope of preliminary and detailed surveys are determined.

  The methodology of elaborating complex documentation of the survey works is assessed in greatest detail. We also pay great attention to the evaluation of basic principles and rules, and the types and methods of performing a geotechnical survey. We introduce the basic types of geotechnical tests, both field and laboratory, to determine the parameters needed in order to make the design.

  The important subchapter are the correlations and relationships between the mechanical and physical properties of rocks. In the last section we describe the engineering geological survey of a dam flood area. We deal especially with the issue of reshaping the banks of a hydroengineering structure by abrasion and sliding. We present the knowledge, and the methods of mastering and monitoring the development of related geodynamical processes.

  In this book we attempted to outline some issues related to survey making during the design and construction of dams, and suggest possible solutions and work procedures. All chapters are documented by examples. We believe that our summarizing the long term experiences shall be a contribution not only to the expertise of professionals, but also interesting reading for wider public interested in the issue.

 In Brno, on January 5, 2009.   the Authors

 Translated by Jerry Newman

 Sobre lo que trata el libro

 “Investigaciones ingeniero-geológicas para las presas, “Lecciones aprendidas”

   El libro mencionado está destinado a los interesados en la problemática de las investigaciones durante el proyecto y construcción de presas. Puede ser útil para la comprensión y entendimiento mutuo entre los organismos que las promuevan y los proyectistas y también entre los ingenieros geólogos, geofísicos, hidrogeólogos, geotécnicos y otros especialistas. Por otra parte, el libro se dirige además a los trabajadores de los organismos y empresas de explotación y mantenimiento de presas. También puede servir como texto de enseñanza para el estudio de las Universidades o Politécnicas. El libro es fruto de los trabajos y experiencia durante largo tiempo de un ingeniero-geólogo y de un geofísico en investigaciones ingeniero-geológicas en varias presas de la anterior Checoslovaquia y en muchas otras del extranjero, donde trabajaron como responsables de las investigaciones o como asesores expertos.

  El libro contiene la introducción y conclusiones y ocho capítulos profesionales básicos. En todos los capítulos, se pone el acento en ejemplos de la práctica profesional, considerándolo como la mejor vía para la comprensión de la amplia problemática de las investigaciones partiendo de la explicación de casos concretos. Se ha pretendido reducir el contenido teórico, y antes que exponer la normativa y teorías, presentar casos concretos de la práctica que suelen encontrarse en las fases de proyecto, construcción y explotación de la obra. El objetivo principal es incidir en casos, en que errores en las investigaciones dieron lugar a mayores costes en la construcción de la presa o a problemas durante la explotación o en casos peores a siniestros o daños catastróficos.

  Los primeros capítulos reúnen los criterios básicos de diseño de la presa, los factores que determinan la selección del lugar de su ubicación y la tipología del cuerpo de presa. Se valoran los aspectos geológicos y tectónicos, morfológicos, climatológicos, ecológicos y otros que sean importantes para la selección del lugar. Se continúa con las bases metodológicas para el desarrollo de las investigaciones ingeniero-geológicas. Se ha considerado como muy importante que la división de las fases de las exploraciones sean conformes con las fases de proyecto para mejorar la efectividad de de los trabajos y cumpliendo a la vez con todos los aspectos relacionados con la seguridad de la obra. Se dedica especial atención a la técnica de las exploraciones ingeniero-geológicas, definiendo detalladamente todas las tareas fundamentales a realizar. Una parte muy importante es la definición y características del proyecto y trabajos técnicos de las investigaciones, ya que aquí, en concordancia entre el organismo promotor de la presa, el proyectista y el ingeniero geólogo, deben definirse los objetivos básicos de los trabajos y las posibles soluciones. Se continúa con un capítulo muy detallado, sobre el levantamiento ingeniero-geológico del área de interés y con especial detalle del lugar de construcción del cuerpo de presa. Se describe minuciosamente todo el proceso de trabajos del levantamiento y la metodología para presentar todos los datos geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos, en los planos. Se describen el modo y el número de las investigaciones hidrogeológicos necesarias, incluyendo el control de pozos hidrogeológicos por métodos geofísicos, cámaras de TV, etc.

 En la segunda parte del libro, se presentan las tareas básicas de las mediciones geofísicas en las distintas fases de las investigaciones. Se definen las posibilidades de empleo de diferentes métodos geofísicos para resolver problemas concretos. Se ha considerado muy importante la colaboración estrecha entre el ingeniero geólogo y el geofísico durante la fase de definición de los trabajos, durante la ejecución de los mismos y después en la elaboración de los resultados. Se continúa con el análisis del número necesario de las exploraciones directas. Se dedica especial atención al estudio del lugar de emplazamiento del cuerpo de presa y del área afectada por la construcción de la obra. Se define la extensión del área a investigar y los trabajos de exploración a realizar en cada etapa de las investigaciones. En un capítulo se detallan los métodos de la documentación completa ingeniero-geológica y geotécnica de todos los tipos de trabajos de exploración. Se dedica mucha atención a la descripción de los criterios y procedimientos básicos de las investigaciones geotécnicas. Se reseñan los tipos básicos de las pruebas de campo y de laboratorio, importantes para definir los parámetros geotécnicos necesarios para el proyecto de la presa. Detalladamente se valoran las correlaciones y enlaces entre los distintos parámetros mecánicos y físicos de las rocas.

  En la última parte del libro se describen las investigaciones ingeniero-geológicas del embalse, con atención especial al problema de la deformación de las orillas después de embalsar, es decir, a la abrasión de las márgenes y a los deslizamientos. Se proponen modos de solución de los problemas surgidos y el monitoreo del desarrollo de los procesos geodinámicos surgidos.

  En nuestro libro se intenta hacer un esbozo de algunos problemas relacionados con las investigaciones ingeniero-geológicas durante el proyecto y construcción de presas y proponer posibles soluciones y procedimientos de los trabajos. Todos los capítulos son documentados por ejemplos concretos. Se considera que el resumen de nuestra experiencia práctica de muchos años pueda ser un aporte no solo a los profesionales, sino también para el público interesado por esta problemática. 

En Brno, 5 de octubre de 2009.  Los Autores

 

Traducido por: Otto Horský 

Что найдете в книге

 Инженерно-геологическая разведка плотин или „Что нам преподнесло урок“

 Предлагаемая публикация предназначена всем интересующимся проблематикой разведки при проектировке и строительстве плотин. Она может помочь взаимной коммуникации и взаимопониманию между инвесторами и проектировщиками с одной стороны и инженерами-геологами, геофизиками, гидрогеологами, геотехниками и другими специалистами с другой стороны. Следующей группой, к которой мы хотим обратиться, является персонал организаций, обслуживающих плотины. Публикацию можно также использовать в качестве учебного пособия для студентов вузов. Книга является результатом работы и опыта инженера-геолога и геофизика на различных плотинах как в нашей стране, так и на многих плотинах за границей, где мы работали в качестве исполнителей или консультантов или просто эти стройки посетили.

 Книга состоит из введения и заключения и остальных восьми специализированных глав. Во всех особое внимание уделяем практическим примерам, потому что весь объем проблематики можно лучше всего понять на конкретных рассматриваемых заданиях. Мы пытались избежать в книге теоретических разборов, чтобы она принесла прежде всего не правила и нормы, а примеры, которые можно встретить в рамках проектной подготовки и работы сооружения. Нашей целью было прежде всего обратить внимание на факты, пренебрежение которыми ведет к удорожанию строительства плотин или к невозможности ее использования с первоначально запланированной целью.

 Первые главы обобщают основные критерии проектировки плотин по отношению к определяющим факторам выбора места и типа дамбы. Оцениваются точки зрения геологические, морфологические, климатические, экологические и остальные факторы, влияющие на выбор места. Далее определяются основные задачи и принципы инженерно-геологических изысканий для плотин. Мы считаем важным разделение разведки на этапы, совпадающие с этапами проектирования, а также эффективность разведки при сохранении требований к безопасности строительства. Большое внимание уделяется стратегии проведения разведки с подробным перечнем отдельных действий. Важной частью является характеристика технического задания и проекта разведочных работ, при которых инвестор, проектировщик или просто заказчик разведки формулирует основные требования, которые необходимо решить при разведке.

 Далее описывается определение заданий инженерно-геологической съемки интересующей нас территории гидросооружения и с подробными деталями прежде всего створ плотины. Указан рабочий метод составления целевой инженерно-геологической карты. Описан необходимый объем гидрогеологической разведки (предварительной и подробной). Указаны и возможности контроля правильности и функциональности гидрогеологических скважин с помощью геофизических методов, телекамеры и т.п.

 Во второй части книги указаны задачи геофизического измерения на различных этапах разведки. Анализируются возможности отдельных геофизических методов для конкретных проблем. Подчеркивается взаимодействие инженера-геолога и геофизика при определении задач для решения, при их проектировании и анализе. Следует анализ объема прямых разведочных работ. Особое внимание уделяется изучению места, затронутого строительством самой дамбы, и ограничивается размер области и объема разведки для предварительной и подробной разведки. Отдельная подглава подробно рассматривает оценочную методику комплексной документации разведочных сооружений. Большое внимание уделено оценке общих принципов, основных типов и методов геотехнической разведки. Указаны основные типы геотехнических испытаний, как полевых, так и лабораторных, для определения параметров, необходимых для проектирования. Важной подглавой являются корреляционные связи и связи между механическими и физическими свойствами горных пород.

 В последней части описывается инженерно-геологические изыскания охранной области плотины. Мы занимаемся прежде всего деформацией берегов водохранилищ под действием абразии и сползания. Предлагаем сведения, способы решения и мониторинга развития связанных с этим геодинамических процессов.

 

Мы попытались наметить в книге некоторые проблемы, связанные с разведкой при проектировании и строительстве плотин, и предложить возможные решения и рабочие методы. Все главы содержат примеры. Мы верим, что обобщение нашего многолетнего опыта будет полезно не только для специалистов, но и станет интересным чтением для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой. 

Брно, 5-го января 2009 г.  Авторы

 перевод: татяна олелникова

A propos du livre

Prospection d'ingénierie géologique pour les barrages, ou 'Ce qui nous a aussi instruit' 

 Le présent ouvrage a été élaboré avec l'intention d'informer les personnes intéressées par la problématique de la prospection lors de la conception et de la construction des barrages. Il peut utilement servir à la compréhension mutuelle entre les investisseurs et les concepteurs d'une part et les ingénieurs géologues, géophysiciens, hydrogéologues, géotechniciens et autres spécialistes du sujet, d'autre part. Un autre groupe auquel nous nous adressons également sont les employés des organismes qui gèrent l'exploitation des barrages. L'ouvrage peut aussi être utilisé dans l'enseignement universitaire. Ce livre est le résultat de l'expérience et de travaux accomplis d'un ingénieur géologue et d'un géophysicien sur différents barrages dans notre pays et sur de nombreux barrages à l'étranger. Les deux auteurs y ont travaillé en tant qu'experts, consultants ou y étaient présents comme visiteurs et observateurs.

 

 L'ouvrage comporte une introduction, une conclusion ainsi que huit chapitres techniques. Dans chacun d'eux, nous avons mis l'accent particulier sur des exemples pratiques et sur des solutions de cas concrets, considérant que c'est la meilleure façon de rendre cette large problématique la plus compréhensible. Pour la même raison, nous nous sommes efforcés d'éviter les analyses théoriques, les thèses et les normes. En revanche, nous mettons en avant des situations concrètes, rencontrées lors de la préparation des projets et de l'exploitation des barrages. Notre objectif était également de mettre en évidence les cas spécifiques dont la négligence pourrait mener à une augmentation du prix de la construction du barrage ou à l'impossibilité de son exploitation dans le sens initialement désiré.  

 Les premiers chapitres résument les critères de base concernant la conception des barrages en relation avec les facteurs qui déterminent le choix de l'emplacement et du type de barrage. Nous évaluons les caractéristiques géologique, morphologique, climatique, écologique ainsi que d'autres facteurs qui peuvent influencer le choix de l'emplacement. Nous définissons ensuite les tâches spécifiques à traiter ainsi que les principes de la prospection des barrages en ingénierie géologique. On traite ici également la répartition de la prospection en étapes qui devraient coïncider avec les autres étapes du projet, tout en maintenant l'efficacité de la prospection et les impératifs de sécurité de la construction. Une attention particulière est apportée à la stratégie de la réalisation de la prospection ainsi qu'à l'élaboration d'une liste détaillée des tâches individuelles. Les caractéristiques des spécifications techniques et du projet des travaux de prospection sont des points importants où l'investisseur, le concepteur ou le client formulent les exigences de base qui devraient être traitées par la prospection. On définit les tâches de l'ingénierie géologique concernant la cartographie de la région et tout particulièrement de l'endroit où sera placé le barrage. On décrit ensuite la méthode pour élaborer une carte spécifique d'ingénierie géologique. On montre également l'utilité de la prospection hydrogéologique (préliminaire et détaillée) ainsi que les possibilités des contrôles de justesse et de fonctionnalité des forages hydrogéologiques par des méthodes géophysiques, des caméras TV etc. 

 La seconde partie du livre présente l'utilisation des méthodes géophysiques dans les différentes étapes de la prospection. Nous y évaluons les possibilités d'application des méthodes individuelles de géophysique face aux problèmes spécifiques. Nous attirons l'attention sur la nécessité d'une collaboration entre l'ingénieur géologue et le géophysicien pour définir les tâches à résoudre lors de la prospection et de l'interprétation. On aborde ensuite l'évaluation de l'étendue des travaux de prospection en tenant compte de l'étude de l'emplacement concerné par la construction du barrage, de la délimitation du domaine et de l'étendue de la prospection préliminaire et détaillée.  

 La méthodologie d'élaboration d'une documentation complexe des travaux de prospection est traitée dans le moindre détail. Une très grande attention est apportée à l'évaluation des critères généraux de la prospection géotechnique ainsi qu'à ses types et ses méthodes de base. Nous avons également introduit les différents types de tests géotechniques, aussi bien de terrain que de laboratoire. Un important sous-chapitre est consacré aux corrélations et aux rapports entre les propriétés mécaniques et physique des roches. Dans la dernière partie nous décrivons la prospection par ingénierie géologique des zones inondables d'un barrage. Une attention particulière est apportée aux modifications des berges par abrasion et affaissement. Sur base de nos connaissances, nous proposons des solutions méthodologiques et le monitoring du développement des processus géodynamiques en jeu. Dans cet ouvrage nous avons tenté d'aborder certains problèmes associés à la prospection lors de la conception et de la construction des barrages et de proposer des solutions possibles et des procédés de travail adaptés. Chacun des problèmes décrits est documenté et illustré par des cas réels, rencontrés en pratique. Nous espérons que ce recueil basé sur notre longue expérience sera une contribution utile non seulement pour les spécialistes, mais également d'une lecture agréable pour un plus large public qui s'intéresse à la problématique traitée ici.  

 Les auteurs

 O autorech:
 Ing. Otto Horský, CSc (1938, Prostějov)     

ObrazekOtto Horský absolvoval v roce 1961 studium geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě. Roku 1978 obhájil na téže škole kan­didátskou práci v oboru inženýrské geologie. Od roku 1960 začal pracovat v Geologickém průzkumu Brno (od 1968 Geotest Brno). Mezi jeho stěžejní odborné práce lze zařadit inženýrskogeolo­gický průzkum pro přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a později na Kubě a průzkum pro více než dvacet dalších přehrad. V letech 1974 – 1976 pracoval v Peru jako ve­doucí technické kanceláře. Od roku 1978 do1982 působil na Kubě jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro inženýr­skou geologii, v letech 1984 až 1988 pak vedl inženýrskogeolo­gický průzkum pro přečerpávací elektrárnu na Kubě v pohoří Es­cambray a současně koordinoval práce další československé expedice v provincii Oriente. Od roku 1991do 1994 pracoval ve Španělsku jako generální ředitel česko-španělské akciové spo­lečnosti působící v geologii a ekologii. Od návratu do ČR podniká v oblasti provádění, projek­tování a vyhodnocování geologických prací. Pracovně navštívil Mexiko, Chile a Kubu a s Geo­testem Brno, a. s., realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech. V letech 1971 až 1991 externě působil na Vysokém učení technickém v Brně. Jeden rok externě předná­šel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě (1985). Přednášková činnost a vý­chova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na ministerstvu stavebnictví Kuby. Několik přednášek měl i na univerzitách ve Španělsku, v Mexiku a v Peru. Zveřejnil více než 150 od­borných publikací, z toho více než sto v Československu a České republice, zbývající v zahra­ničí (Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugalsko, Řecko, Kuba, Thajsko, Etiopie, Slovensko). 

Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. (1944, Protivín) 


 ObrazekPavel Bláha absolvoval v roce 1966 studium užité geofyziky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (1966). V roc e 1990 obhájil kandidátskou práci na téma „Geoakustická metoda při studiu sva­hových deformací“. V roce 1992 se habilitoval na Hornicko-geolo­gické fakultě VŠB v Ostravě a v roce 1998 ob hájil velký doktorát na téma: „Inženýrská geofyzika svahových deformací v hornické a stavební geotechnice". Po krátké pedagogické kariéře na HGF v letech 1966 až 1971 nastoupil jako geofyzik do Geotestu v Brně, kde pra­cuje dosud. Postupně pracoval na pozici vedoucího geofyzikální skupiny, vedoucího ostravské pobočky Geotestu a nakonec jako oborový manažer. Ve své profesní kariéře se zaměřil na použití geo­fyzikálních metod při průzkumu přehradních míst a přečerpa­cích vodních elektráren a na aplikaci geofyzikálních měření při výzkumu svahových defor­mací. Během své geologické kariéry zpracoval cca 420 průzkumných zpráv a 70 výzkumných zpráv, které prošly oponentním řízením. Za více než 40 let odborné kariéry pracoval ve 20 zemích světa, z nichž za nejvýznamnější lze pokládat působení ve Střední Asii, Španělsku, Mongolsku a Fili­pínách. Za léta profesní činnosti publikoval v odborných časopisech a na profesních konferen­cích více než 160 odborných článků, které byly citovány ve více než 250 odborných statí. Je předsedou redakční rady časopisu „EGRSE“ – časopisu České asociace geofyziků a členem rady asociace českých geofyziků. Je školitelem doktorandů na fakultách HGF a FAST VŠB – Technické university v Ostravě (geofyzika a GIS). Na Hornicko-geologické fakultě VŠB – TU je i členem oborové rady pro geologii. Při MŽP působí jako člen komise pro udělování „odborné způsobilosti“.

 

 ObrazekIng.Otto Horský, CSc , Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc

 Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady aneb“co nás také poučilo“ Lektoři: Ing. Jan Fousek, Prof. Ing. Karel Müller, DrSc, Ing. Radomír Muzikář, CSc

 Vydal: REPRONIS Ostrava 2008  

Počet stran: 250 včetně 200 obrázků a 30 tabulek 

Formát publikace: B5, celobarevná, pevná vazba 

Cena: 649 Kč 

Preis: 29 EURO, 39 USD

Kontakt:  horsky@horsky.org 

              blaha@geotest.cz 

Contents:
1 Introduction
2 Basic Criteria of DamDesign
3 Methods of Performance of EG Survey
4 EG Mapping
5 Hydrogeological Survey
6 Geophysical Survey
7 Direct Survey Work
8 Geotechnical Survey
9 EG Survey of the Backwater Area of Reservoirs
10 Conclusion

  The Authors thank to GEOtest Brno, a.s., Topgeo Brno, Zakládání staveb, Zakládání group, Hydroprojekt Praha, Poyry, Inset, G Impuls, and ČVTSHS
for sponsoring the Czech edition of this book.
The Czech version of this book has been issued by the publishing house REPRONIS.
The English version will be issued by the same house.
These versions can be ordered at the e-mail addresses: horsky@horsky.org

 or blaha@geotest.cz or 602791425@seznam.cz

The Application of Engineering Geology to Dam Construction

http://www.caag.cz/soubory/kniha-ig-pruzkum-pro-prehrady.pdf                   (česky - czech)

http://www.caag.cz/scientific-information.php                 (anglicky - english)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Free Tiktok Followers Live 2021

(MixNom, 16. 12. 2020 12:54)

https://penzu.com/public/a1ea3262

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
How To Get Free Tiktok Followers Without Downloading Anything 2021
How To Get Free Followers On Tiktok No Verification 2021
How To Get 10k Likes On Musically 2021
Fans On Tiktok 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

What have you been up to? Talking about covid

(rambotew, 9. 11. 2020 13:26)

What have you been up to? I am fascinated about covid19. Can you talk about it? If the same thread is opened please redirect my post :). Thanks :).
I wrote once again - i cant see answer:)
PS: I don't know any people with covid and you? rambo :D

Thank you very much for the invitation

(MixNom, 14. 7. 2020 0:38)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)

Buy Robux For Free 2020 APRIL UPDATED

(rardlic, 15. 4. 2020 18:56)

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate - ULTIMATE GENERATOR for ROBLOX GAME Club BUILDERS AVAILABLE! 2020 APRIL/MAY UPDATED!

KW:
Generator Robux 2020 MAY UPDATED
Free Robux Win 2020 MAY UPDATED

Can you help me translate

(rardlic, 4. 12. 2019 14:12)

i am from Italy hello. Can you help me translate? /rardor

Создаю копии сайтов от 500 рублей за лендинг

(Neooswive, 28. 10. 2019 5:06)

Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4