Jdi na obsah Jdi na menu
 


Triptich "SENO" Hieranimuse Bosche

HIERONIMUS VON BOSH

Hieronymus Bosch (1450 -1516). Nizozemský malíř pravým jménem Hieronimus von Aeken (jeho jméno je odvozeno od města s-Hertogenbosch). Pocházel z malířské rodiny – i jeho dědeček a strýcové byli malíři. Hodně z jeho děl je věnováno hříchu a lidským morálním selháním. Bosch maloval démony, pololidské bytosti, aby evokoval strach a zlo ukryté v člověku. Proslavil se zejména triptychy (nejslavnější je jeho Zahrada rajských potěšení . Jako první vytvořil a pracoval se světem snů, fantaskních bytostí, nočních můr a strachů, který reagoval na tehdejší středověké náboženské představy (o hříchu, přirozeně hříšném lidstvu, peklu a věčném zatracení).

Fůra sena nebo Vůz sena (se senem) je první z velkých triptychů namalovaných nizozemským mistrem Hieronymem Boschem v letech 1500–1502, který otvírá nejcharakterističtější období jeho tvorby. Tématem triptychu se stala nicota života – fůra sena v pojetí středověkého vlámského přísloví „Svět je kopec sena, každý si z něj bere, co chce.“

Triptych má na výšku 135 cm, centrální obraz na šířku 100 cm a boční křídla 45 cm. Originál je k vidění v Pradu a existuje též kopie umístěná v El Escorialu.

Popis

Kompozice otevřeného triptychu typicky pro Bosche zachycuje dějiny života zleva doprava. Na levém křídle je zachycen ve třech momentech Eden, při stvoření lidí, při prvotním hříchu a při vyhnání. Na ústředním obraze je vůz s fůrou sena tažený stvůrnými bytostmi do pekla. Z fůry sena  se  snaží lidé urvat část nákladu. V průvodu nechybí papež ani císař, kteří jediní jedou na koni hned za vozem. Na fůře potom stojí stvůra namalovaná monochromaticky představující ďábla a anděl, který jediný si povšiml Spasitele v oblaku nad fůrou. Záhadou zůstává zakomponovaná ne každým viditelná  hlava spočívající pravou  tváří na fůře sena, s pátravým, opovržlivým pohledem a s údivem na dění kolem. Pravé křídlo potom představuje peklo, kde jsou monstra, která vznikla složením částí různých živočichů a rostlin.

   

Vlevo Poutník vyobrazený na venkovních křídlech triptychu., uprostřed Fůra sena,  Peklo - pravé křídlo               

  

Když byl v madridském Pradu restaurován po záměrném poškození kyselinou triptych „Zahrada pozemských rozkoší“, objevil restaurátor Michael Keie v hlubších vrstvách barvy záhadné znaky. Jeho pokus dešifrovat záhadné symboly zavede čtenáře až do místa původu obrazu, do brabantského města, kde Svatá inkvizice v Boschově době pořádala hony na všechny domnělé kacíře.

V případě obrazu Seno jde zřejmě nejen o malbu hlavy v hlubší vrstvě, ale o promyšlenou kamufláž.

Každá část triptychu vypravuje svůj příběh a na první pohled je těžké uhodnout jeho pravé poselství. Člověk v něm vidí jen to, co chce vidět. Jsou tam skrytá poselství, která dráždí fantazii. Na tehdejší dobu odvážná tvrzení a kacířské myšlenky. Jenže jak je dokázat?

Autor obrazu nechtěl přijít do konfliktu se svatou  inkvizicí, proto sebe jako tvůrce obrazu skryl na vrchol fóry sena a celkem s opovržením, nedá se říci, že s údivem, pohlíží shora na chamtivou společnost složenou ze všech vrstev,  včetně papeže a císaře, To byl na tu dobu velmi odvážný čin, neboť doba byla temná a každý si musel dávat pozor na to, co říká, co dělá, nebo jinou formou kritizuje.

Přemýšlím o tom, jestli snad jde o nějaké skryté poselství, které dráždí moji fantasii. O to více, že více než třicet roků jsem se každý den díval na tento obraz, visící v mé pracovně. Samozřejmě, jde o velmi dobře provedenou kopii, zakoupenou někdy začátkem devadesátých let na bleším trhu v Madridu. Před pár dny jsem si musel výjimečně ustlat lože v mé pracovně. Druhý den po probuzení se z postele dívám šikmo na předmětný obraz a ustrnul jsem v údivu. Z vrcholu kupky sena na ústředním obraze uprostřed se na mě zcela zřetelně dívala ležící  hlava  muže, možná výběrčího daní, nebo snad se  jedná o tajný autoportrét autora obrazu? A dívá se samozřejmě stále. K jejímu spatření není třeba fantazie, ale změna způsobu pohledu. Místo soustředěného obdivu andělské bytosti a ďábla, sedících na vrcholu kupky sena a na spasitele v oblacích nad fůrou je třeba pohledem zabrousit na jasně viditelné oči a ústa  a snad vám poděkuje  svým pohledem sám zakamuflovaný autor obrazu. Podle toho se lze domnívat, že malíř byl vzhledem ke kritice tehdejší společnosti a zejména tehdejší „vrchnosti“ a svaté církve a inkvizice pod stálým dohledem a měl vážné důvody  nedávat autorství obrazu příliš najevo.

 

                           File:Portrait de Jérôme Bosch (anonyme, 1585).jpg

                   EL BOSCO (HIERONIMUS VON AEKEN BOSCH (1450? – 1516).

 

Poznámka: není mi známo, jestli již někdo toto malé důležité skryté tajemství objevil. Zakamuflovanou hlavu lze nejlépe spatřit, když zaměříte pohled na oko pod hlavou sedící postavy a na oko pod jeho zadnicí či koleny. Poté stočte pohled na nos a ústa hlavy nad špičkami nohou sedící postavy.Budete odměněni hloubavým a přemýšlivým pohledem snad samého Hieranimuse Bosche.

Heno - Hieronimus Bosch upravený detail hlavy.jpg

Bosch k publikování.pdfPRADO 4.jpg

 

Englisch:

The hay or hay car (with a hay) is the first of the large triptych painted by the Dutch master Hieronym Bosch in 1500–1502, which opens the most characteristic period of his creation. The topic of Triptych became the nothingness of life - a lot of hay in the concept of a medieval Flemish proverb "The world is a hill of hay, everyone takes what he wants." Triptych has a height of 135 cm, a central picture of 100 cm wide and a side wings 45 cm. The original can be seen in Prad and there is also a copy located in El Escorial. Description The composition of the open triptych typically captures the history of life from left to right for Bosch. On the left wing it is captured in three moments Eden, in the creation of people, in the initial sin and expulsion. In the central picture there is a car with a haymaker pulled by creatures to hell. People try to grab a part of the cargo from the hay. The parade includes the Pope or the Emperor, who only drive on a horse just behind the car. On the fuly there is a creature painted monochromatically representing the devil and the angel, who only noticed the Savior in the cloud above the fur. The mystery remains incorporated by not every visible head resting on the right face on the hay of hay, with a standing, contemptible glance and with astonishment to happen around. The right wing then represents hell, where there are monsters that were created by the composition of parts of different animals and plants.
When he was restored in Madrid's Madrid after deliberate damage to the Triptych "Garden of Earth's pleasure", restorer Michael Keie discovered mysterious features in the deeper layers of the colors. His attempt to decrypt the mysterious symbols will introduce the reader to the place of the painting, to the Brabant city, where the Holy Inquisition in Bosch's time held hunting for all the supposed heretics. In the case of a hay image, it is probably not only a head painting in a deeper layer, but a sophisticated camouflage. Each part of Triptych tells his story and at first glance it is difficult to guess his true message. One sees only what he wants to see. There are hidden messages that irritate imagination. At that time, bold claims and heretical ideas. But how to prove them? The author of the picture did not want to come into conflict with the Holy Inquisition, so he hid himself as the creator of the painting to the top of the hay forum and quite contempt, cannot be said to be in astonishment, looking at the greedy society composed of all strata, including the Pope and the Emperor. At that time, a very bold act, for the time was dark and everyone had to watch out for what he was saying, what he was doing, or criticizing in another form. I'm wondering if it's a hidden message that irritates my imagination. All the more than thirty years I looked at this picture every day hanging in my study. Of course, it is a very well -made copy, purchased sometime in the early 1990s on the flea market in Madrid. A few days ago, I had to make an exceptional bed in my office. The second day after waking up, I look at the picture in question from bed and stagnated in astonishment. From the top of the haystack in the central image in the middle, the lying head of a man, maybe a tax collector, or perhaps it is a secret self -portrait of the author of the image? And of course he still looks. There is no need for imagination to see it, but a change in the way. Instead of focused admiration of the angelic being and the devil sitting on the top of the haystack and the Savior in the clouds above the fur, it is necessary to glance on clear eyes and mouths, and hopefully thanks to his gaze himself the closed author of the image. According to this, it can be assumed that the painter was due to the criticism of the society of that time and especially the "nobility" and the Holy Church and the Inquisition under constant supervision and had serious reasons to not show the picture of the picture too much.
 
Espaňol:
 
El auto de heno o heno (con un heno) es el primero del gran tríptico pintado por el Hierónymo Maestro de Holandés Bosch en 1500-1502, que abre el período más característico de su creación. El tema del tríptico se convirtió en la nada de la vida: mucho heno en el concepto de un proverbio flamenco medieval "El mundo es una colina de heno, todos toman lo que quiere". Triptych tiene una altura de 135 cm, una imagen central de 100 cm de ancho y un alas laterales de 45 cm. El original se puede ver en Prad y también hay una copia ubicada en El Escorial. Descripción La composición del tríptico abierto generalmente captura la historia de la vida de izquierda a derecha para Bosch. En el ala izquierda se captura en tres momentos Eden, en la creación de personas, en el pecado inicial y la expulsión. En la imagen central hay un automóvil con un heno tirado por criaturas al infierno. La gente intenta tomar una parte de la carga del heno. El desfile incluye al Papa o al Emperador, que solo conduce sobre un caballo justo detrás del auto. En el fuly hay una criatura pintada monocromáticamente que representa al diablo y al ángel, que solo notó al Salvador en la nube sobre el pelaje. El misterio permanece incorporado por no todas las cabezas visibles que descansan sobre la cara derecha en el heno del heno, con una mirada de pie y despreciable y con asombro que ocurre. El ala derecha representa el infierno, donde hay monstruos creados por la composición de partes de diferentes animales y plantas. Cuando fue restaurado en el Madrid de Madrid después de un daño deliberado al "Jardín de la Tierra", el restaurador Michael Keie descubrió características misteriosas en las capas más profundas de los colores. Su intento de descifrar los misteriosos símbolos presentará al lector al lugar de la pintura, a la ciudad brabánica, donde la Santa Inquisición en el tiempo de Bosch estaba buscando todos los supuestos herejes. En el caso de una imagen de heno, probablemente no solo sea una pintura de cabeza en una capa más profunda, sino un camuflaje sofisticado. Cada parte de Triptych cuenta su historia y, a primera vista, es difícil adivinar su verdadero mensaje. Uno solo ve lo que quiere ver. Hay mensajes ocultos que irritan la imaginación. En ese momento, afirmaciones audaces e ideas heréticas. ¿Pero cómo demostrarlos? El autor de la imagen no quería entrar en conflicto con la Santa Inquisición, por lo que se escondió como el creador de la pintura a la cima del foro de heno y no se puede decir que sea asombroso, mirando al codicioso Sociedad compuesta por todos los estratos, incluidos el Papa y el Emperador. En ese momento, un acto muy audaz, porque el tiempo era oscuro y todos tenían que tener en cuenta lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo o criticando en otra forma. Me pregunto si es un mensaje oculto que irrita mi imaginación. Todos los más de treinta años miré esta foto todos los días colgando en mi estudio. Por supuesto, es una copia muy bien hecha, comprada en algún momento a principios de la década de 1990 en el mercado de pulgas en Madrid. Hace unos días, tuve que hacer una cama excepcional en mi oficina. El segundo día después de despertar, miro la imagen en cuestión desde la cama y me estancado con asombro. Desde la parte superior del pajar en la imagen central en el medio, la cabeza mentirosa de un hombre, ¿tal vez un recaudador de impuestos, o tal vez es un autoportroque secreto del autor de la imagen? Y, por supuesto, todavía mira. No hay necesidad de que la imaginación la vea, sino un cambio en el camino. En lugar de la admiración enfocada del ser angelical y el diablo sentado en la parte superior del pajar y el salvador en las nubes sobre el pelaje, es necesario mirar los ojos y las bocas claras, y con suerte, gracias a su mirada, el autor cerrado de la imagen. Según esto, se puede suponer que el pintor se debió a las críticas a la sociedad de esa época y especialmente a la "nobleza" y a la Iglesia Santa y a la Inquisición bajo una supervisión constante y tenía serias razones para no mostrar la imagen de la imagen. demasiado.